36 N azor g-werkkolonies. De nazorg-werkkolonies, reeds gevestigd in Zuid-Limburg, Twente-de Achterhoek en Ede- Driebergen, kregen uitbreiding met de nazorg- kolonie Weesperkarspel, dank zij de medewer king van de burgemeester dier gemeente. Tuincomplex voor a-sociale debielen. Het tuincomplex voor a-sociale debielen, onder technische leiding van de Gem. School- en Kindertuinen bewees weer zijn noodzakelijkheid. In het ressort en in de spreekuren kwam geen wijziging; in totaal meldden zich 2 772 personen op de spreekuren van de hoofdambtenaar aan. Uit het verslag over 1947 van deze onderafde ling blijkt het volgende. Ondanks alle belem merende omstandigheden kunnen ook op dit ge bied enkele lichtpunten worden genoemd. Zo werd de ontspanningstherapie voor oudere imbecillen, welke op R.K.-grondslag sedert enkele jaren reeds bestond, ook voor andersge- zinden krachtdadig aangepakt. Eén ontspan ningsavond per week voor de mannen, één voor de vrouwen, bracht fleur in hun eentonig leven. Enige feestavonden en een driedaags verblijf per groep in Kootwijk waren hoogtepunten. Aan het einde van het verslagjaar werd de medede ling ontvangen, dat het Ministerie van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen (afd. Vorming Buiten Schoolverband) in 1948 te Rolde een kamp zou openen voor a-sociale debielen, een plan, dat ook voor onze Gemeente van bete kenis is. Meer en meer wordt de onderafdeling Na zorg er een voor „maatschappelijke zorg voor zwakzinnigen”. Als oorzaken kunnen o.a. wór den opgegeven: het feit, dat de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” als voogdijvereniging de paedagogische behandeling van haar pupillen aan de afdeling Geestelijke Volksgezondheid heeft toevertrouwd, dat de Voogdijraad, de Kinderrechter, de Kinderpolitie, de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, Pro Juventute, bij dreigend déraillement ook schoolgaande zwakzinnigen naar deze afdeling verwijzen, dat hoofden van scholen bij hardnek kig spijbelen, wangedrag enz. van hun leerlin gen hulp vragen. Tevens speelt bij het opnemen en het ontslag uit inrichtingen voor zwakzinni gen de sociale indicatie een belangrijke rol, zodat de behandelende psychiater wenst te wor den voor gelicht over milieu en opvoedingsmoge- lijkheden. De afdeling Geestelijke Volksgezondheid kan hiervoor efficiënt werken, daar de G.G. en G.D. beschikt over een psychiater, sociaal-paedagoog, arbeidsbemiddelaar en maatschappelijke werk- (sters)ers. Als sociaal hersteld konden 182 personen (7,5 pCt.) worden afgevoerd. De mannen verdien den een gemiddeld weekloon van f 39,de vrouwen f 20,25. Aa n tal i ngeschrevenen. Op 1 Januari 1947 waren bij de onderafdeling Nazorg ingeschreven 2120 zwakzinnigen, nl. 1 598 mannelijke en 522 vrouwelijke. In het ver slagjaar werden ingeschreven 405 mannelijke en 136 vrouwelijke personen. Afgeschreven werden 388 zwakzinnigen (297 mannen en 91 vrouwen) en wel om de volgende redenen. a. Opgenomen in een inrichting voor geestes zieken of zwakzinnigen: 60 m. en 37 vr. b. Opgenomen in een inrichting voor maat schappelijk ongeschikten (gevangenis, huis van bewaring e.d.): 20 m. en 1 vr. Vertrek uit de Gemeente: 25 m. en 9 vr. d. Houding van de familie: 21 m. en 13 vr. e. Overlijden: 3 m. en 2 vr. f. Militaire dienst: 15 m. g. Sociaal hersteld: 153 ra. en 29 vr. Op 31 December 1947 stonden nog ingeschre ven; 2 273 zwakzinnigen, nl. 1706 mannen en 567 vrouwen, een toeneming van 153, vergeleken bij 1946. Naar godsdienst gerangschikt: 1144 Protestant; 802 Rooms-Katholiek4 Israëliet; 323 geen godsdienst. Zij konden worden gerang schikt onder: debilitas-mentis 2 025 (1 555 man nen, 470 vrouwen), imbecillitas 206 (131 mannen en 75 vrouwen), idiotie 42 (20 mannen en 22 vrouwen). Hiervan verkeerden 1 357 in een goed milieu, 643 in een matig en 273 in een slecht (210 mannen, 63 vrouwen). Voor loondienst ge schikt: 918 (723 mannen, 195 vrouwen); vermin derd geschikt: 897 (668 mannen, 229 vrouwen); ongeschikt of sterk beperkt-arbeidsgeschikt: 316 (205 mannen, 11 vrouwen). Te jong voor be oordeling der arbeidsprestatie waren 142 (110 mannen, 32 vrouwen). Gezinsverpleging. In de loop van het verslagjaar waren bij 174 (118 mannen en 56 vrouwen) zwakzinnigen ge drag of milieu-omstandigheden van dien aard, dat maatregelen voor verwijdering uit het gezin noodzakelijk waren. Zij werden in verpleging geplaatst bij 31 gezinnen en tehuizen en konden daardoor in de maatschappij gehandhaafd blijven. Op 31 December 1947 waren 117 zwakzinnigen (82 mannen en 35 vrouwen) geplaatst in 28 ge zinnen en tehuizen. Van deze personen voorzien 20 mannen en 19 vrouwen hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in hun eigen levensonderhoud. VEUSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Nazorg buitengewoon lager onderwijs. c. 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 443