36 Bezoeken. 2. 3. 292 (458) 182 (235) - H 17 236 (410) 56 48) 44 36) 302 (389) 165 (142) 1 4) 20 38) Mannen van 21 jaar en daarboven. Aantal werkzoekenden op 1 Januari 1947 Ingeschreven in 1947 Plaatsingen: In de Gemeente Buiten de Gemeente 164 (205) 18 30) Ter verkrijging van een juist denkbeeld over karakter en arbeidsgeschiktheid der leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs of ver pleegden uit inrichtingen voor zwakzinnigen, werd 108 maal een bezoek aan dag- of avond scholen gebracht, terwijl 66 inrichtingen in en buiten de Gemeente werden bezocht. Om te beoordelen of bepaald werk voor de ingeschrevenen geschikt was, om de arbeids prestaties na te gaan, de lonen te controleren, conflicten tussen werkgevers en werknemers uit de weg te ruimen enz. werden 293 bezoeken aan fabrieken en werkplaatsen gebracht. Ook de na- zorgkolonies werden periodiek bezocht. Werkinrichtingen enz. Van een aantal zwakzinnigen waren karakter, intelligentie, milieu-omstandigheden en arbeids geschiktheid dusdanig, dat zij dagverzorging en arbeid moesten vinden in een der werkinrich tingen van de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk”. Verschillende debie len stijgen, wat betreft intelligentie, uit boven die op de werkinrichtingen geplaatste personen, terwijl zij desondanks voor loondienst onge schikt zijn. Deze maatschappelijke debielen kun nen worden geplaatst in een beschut land- en tuinbouwbedrijf. Op deze tuin waren op 31 De cember 1947 28 mannen en jongens werkzaam. Op 31 December 1947 waren in Zuid-Limburg te werk gesteld 16 mannen en 3 vrouwen; de na- zorgkolonie in de Achterhoek-Twente onder toezicht van de secretaris van de afd. Hengelo van de A.V.O.n) omvatte 4 mannen en 1 vrouw, terwijl Ede-Driebergen onder controle van een maatschappelijk werkster 8 meisjes en 2 jongens telde. De jongste nazorgwerkkolonie in Wees- perkarspel, waar de burgemeester van deze ge meente het toezicht op zich heeft genomen, telde op 31 December 1947 2 jongens. Verwacht mag worden, dat hier in de toekomst meer jongens en meisjes geplaatst kunnen worden. Een woord van dank aan de toezichthouders over de nazorgkolonies voor het door hen be langeloos verrichte werk mag hier niet ont breken. De G.G. en G.D. heeft voor het Rijk de arbeids bemiddeling op zich genomen, een enig voor beeld in ons land. De samenwerking met het Gewestelijk Arbeidsbureau was uitstekend. De maandstatistieken werden ook aan de directeur van dit Bureau overgelegd. Zij toonden het vol gende beeld. Mannen beneden 21 jaar. Aantal werkzoekenden op 1 Januari 1947 Ingeschreven in 1947 Plaatsingen In de Gemeente Buiten de Gemeente Vrouwen van 21 jaar en daarboven. Aantal werkzoekenden op 1 Januari 1947 Ingeschreven in 1947 Plaatsingen: In de Gemeente 12 25) Buiten de Gemeente 4(7) 16 32) De nazorgwerkzaamheden, wrelke de inge schreven zwakzinnigen met zich meebrachten, zijn als volgt te verdelen. 1. Algemene nazorg voor ontslagen patiënten uit inrichtingen voor zwakzinnigen: 216 (153 mannen en 63 vrouwen). Van hen werden op de werkinrichtingen van de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” ge plaatst 64 mannen en 38 vrouwen, terwijl op het tuincomplex van dezelfde vereniging 28 mannen werden te werk gesteld. Voor wie opneming in een gesticht dreigt door psychische- of karakterdefecten, sexuele aberraties of criminele inslag: 447 (343 man nen en 104 vrouwen). Voor wie paedagogische adviezen en werk- bemiddeling nodig is: 1655 (1242 mannen en 413 vrouwen). Ten behoeve van de oud-leerlingen van de scholen voor buitengewoon lager onderwijs zijn speciale avondcursussen uitgeschreven. In totaal hadden 233 (140 jongens en 93 meisjes van 15 21 jaar) avondverzorging. Vereniging Arbeid voor Onvolwaardigen 512 (860) VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Arbeidsbemiddeling. Nazorgwerkzaam heden. Avondcursussen en avondonderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 444