36 11.451,48 Tegenover deze uitgaven staan 18 5 5) 38 27) 4 1) 43 38) De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, J. A. PUTTO. Vrouwen beneden 21 jaar. Aantal werkzoekenden op 1 Januari 1947 Ingeschreven in 1947 Plaatsingen: In de Gemeente 33 22) Buiten de Gemeente a. b. c. d. e. 59 maal een der ingeschrevenen schuldig aan wangedrag (2,55 pCt. der ingeschrevenen). De Kinderrechter bij de Arrondissementsrecht bank in deze Gemeente benoemde de hoofdamb tenaar tot gezinshoofd over 42 pupillen, waar van werden af gevoerd uit de gezinsvoogdij 10, zodat aan het einde van het jaar nog 32 pupillen (28 mannen en 4 vrouwen) onder gezinsvoogdij stonden. De zuster voor maatschappelijk werk werd gezinsvoogd over 25 pupillen (11 mannen en 14 vrouwen)de ambtenaar voor sociale arbeid over 1 jongen. Op 1 Januari 1947 waren 34 (28 mannen en 6 vrouwen) psychopathen ingeschreven, in 1947 werden ingeschreven 21 personen (11 mannen en 10 vrouwen), terwijl er 10 werden afgeschreven (7 mannen en 3 vrouwen). Hiervan werden 3 mannelijke psychopathen opgenomen in een in richting voor geesteszieken, 1 werd in een inrich ting voor maatschappelijk ongesehikten ge plaatst, 4 vertrokken uit de Gemeente, 1 ging in militaire dienst. Op 31 December waren inge schreven 45 psychopathen (32 mannen en 13 vrouwen. f 21.793,13 598.673,55 244.658,05 139.992,79 59.050,13 De stijging in de criminaliteit, welke in 1946 werd geconstateerd, kwam in het verslagjaar tot stilstand. Toch maakten zich 22 mannen en 1 vrouw schuldig aan ernstige delicten, w.o. zedendelicten, grote diefstallen; 32 mannen en 1 vrouw maakten zich schuldig aan diefstallen thuis, geld achterhouden e.d.; 3 mannen aan straatschendingen. In totaal maakten zich dus Door het ingrijpen van de zuster voor maat- schappelijk werk werden zelfs zeer hardnekkige spijbelaars nog tot geregeld schoolbezoek ge bracht. De maatschappelijke werkster bracht voor haar werk 961 huisbezoeken en bracht een paar honderd rapporten uit. Het gelukte dus, ondanks alle eerder ge noemde moeilijke omstandigheden, 528 zwakzin nigen in betaalde loondienst geplaatst te krijgen. Op 31 December 1947 stonden 147 debielen als werkzoekend ingeschreven, d.i. 6 pCt. van het totale aantal ingeschrevenen. Als wij zien, hoe moeilijk dit jaar was voor de normale mens, behoeven wij ons er niet over te verwonderen, dat vele debielen zouden strui kelen als er geen hulp aanwezig was. Zij missen vaak ook de oordeelskracht, het onderscheidings vermogen, dat de normalen de juiste houding doet vinden, de juiste manier van omgang met anderen op dezelfde fabriek, werkplaats of atelier. Zoals het merendeel der zwakzinnigen als kind éénling blijft bij het spel der jeugd (behalve aan de voor b.l.o.-school), zo blijven zij ook de éénling in het werkmilieu. Een gedeelte heeft gelukkig genoeg evenwicht in zichzelf om ook zonder hulp staande te blijven. Zjj worden op een gegeven ogenblik afgevoerd. f 288.584,16 aan inkomsten, w.o. f 11.357,52 wegens restitutie verpleging i.v.m. besmettelijke ziekten. Onder de inkomsten bevinden zich f 4.135,95 van de Rijksverzekeringsbank voor het verlenen van eerste hulp aan personen, die onder de Ongevallenwet vallen. De uitgaven van de Dienst hebben over het afgelopen jaar f 1.075.619,13 bedragen, nl.: Algemene kosten Geneeskundige Dienst Kinderbescherming Volksgezondheid Psychiatrische Dienst Volgnummer 5 (kosten vorig dienstjaar) VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Psychopathen. Criminaliteit. Schoolverzuim. Kosten van de G.G. en G.D.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 445