37 IV. MEDISCHE EN VERPLEGINGSDIENST. 2 Het tekort aan woonruimte doet zich in ver sterkte mate gevoelen. Als gevolg hiervan moet een groot gedeelte van het personeel in het zie kenhuis wonen, waardoor kamers in gebruik moesten blijven, die voor bewoning minder ge schikt zijn. Aangeschaft werden: voor de gynaecologische afdeling 1 gietijzeren, dubbel veiligheidstoestel voor de beide sterilisa toren (voorgeschreven door het Rijkstoezicht op het Stoomwezen) en 1 indicating rebreather (on derdeel van een lachgas narcose-apparaat); voor de interne afdeling 1 cystoscoop en 1 „Lume- tron” photo-electrische calorimeter; voor het pathologisch-anatomisch-bacteriologisch labora torium 1 electrisch waterbad en 1 bevries-micro- toom; voor de dermatologische afdeling 1 „Accu- rates” diathermie-toestelvoor de keel-, neus- en oorheelkundige afdeling 1 Schluder met bijbe horende ringmessen; voor de groentekeuken 1 electrische aardappelschilmachine, 1 electrische koolsnijmachine en 1 bankbascule; voorts 1 bankbascule voor de slagerij en 1 voor het ma gazijn en electrische koelkasten voor diverse afdelingen. op de linker schouder met de letter P, afkorting van Pallas Athene. Hieraan werd de naam „Paladijnen” ontleend, die in korte tijd burger recht verkreeg. De studenten kregen cursus in de eerste be ginselen der verpleegkunde en werden in de gelegenheid gesteld na diensttijd in de studie bibliotheek der zusters en in de doktoren-boe- kerij rustig te studeren. Deze studenten hebben door hun geestdrift, toewijding en ijver een zeer goede indruk ge maakt. Als uitvloeisel van besprekingen in de Effi- eiencyeommissie voor de Gemeenteziekenhui zen, de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst en de Gemeenteapotheek is een voorstel gedaan en door Burgemeester en Wet houders goedgekeurd tot stichting van een me dische en pharmaceutisehe bibliotheek met documentatie. In deze bibliotheek zullen worden samenge- braeht de boekerijen van de Gemeentezieken huizen, de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst, de Gemeenteapotheek en van het Medische Leesmuseum. Het tot stand bren gen van deze bibliotheek in het Gemeentezieken huis zal niet slechts van het grootste belang zijn voor de drie genoemde Gemeente-instellingen en de medici van de Gemeente, maar evenzeer voor de medische studenten der Leidse Universiteit, die eerlang hun medische studie in het Gemeen teziekenhuis zullen voltooien. Het beheer van deze bibliotheek werd toever trouwd aan de hoofdconservator Dr. F. L. Kou- mans, doctor in de biologie en voordien conser vator aan het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden. Het optreden van Dr. Kou- mans heeft bovendien het voordeel, dat een bio loog zijn intrede in het Gemeenteziekenhuis heeft gedaan. Besprekingen in de Efficiency commissie heb ben mede geleid tot het gezamenlijk voorstel van de geneesheer-direeteur der Gemeentezieken huizen en de directeur der Gemeenteapotheek om in de gebouwen van laatstgenoemde instel ling een centraal chemisch-klinisch laboratori- j um te vestigen, waarvan ook ten behoeve van de Gemeenteziekenhuizen profijt kan worden getrokken. Na verkregen goedkeuring van Bur gemeester en Wethouders zijn de voor dit doel benodigde gelden op de begroting voor het vol gend jaar uitgetrokken. Gedurende het verslagjaar werden op de Fin- senafdeling zeer weinig bestralingen gegeven, omdat vrijwel alle patiënten met een hoge dosis vitamine D2 werden behandeld. Nu het moge lijk is een overzicht van deze methode op te maken, kan worden geconstateerd, dat wel een zeer groot deel van de lupus-patiënten met deze behandeling geneest, maar dat een deel van deze De verbetering in de patiëntenbezetting, die in de nazomer van 1946 viel waar te nemen als gevolg van het weer in bedrijf stellen van de gehele heelkundige afdeling, duurde voort. Het aantal verpleegdagen vertoonde voor het eerst weer enige stijging, nl. van 294 516 in 1946 tot 298155 in het afgelopen jaar, een toeneming dus met 3 639 verpleegdagen. Ten einde de verplegenden in het genot te kunnen stellen van hun jaarlijks verlof, zonder dat tijdens de vacantieperiode het ziekenhuis in zijn normale functie zou worden belemmerd, heeft de directie zich, in verband met het tekort aan verplegend personeel, genoodzaakt gezien een beroep te doen op de hulpvaardigheid van de studenten van de medische faculteit der Rijksuniversiteit te Leiden en van de leden van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Met grote dankbaarheid zij hier vermeld, dat dames van de U.V.V. en later op veel groter schaal studenten der Leidse Universiteit zich beschikbaar hebben gesteld om de verplegings- moeilijkheden in de vacantieperiode te helpen overwinnen, waardoor de verplegenden hun broodnodige vacantie normaal konden genieten zonder dat het aantal opgenomen zieken ver minderd behoefde te worden. Aan de studenten werd, buiten kost, inwoning en medische verzorging, als geldelijke tegemoet koming de bezoldiging van een eerste-jaars-leer- ling toegekend. Ter herkenning droegen zij een groen bandje VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 447