37 te 4 De practisehe adviezen van het curatorium zijn van grote waarde en worden dankbaar aan vaard en toegepast. De lesrooster werd geheel omgewerkt en er werden o.a. lessen ingevoegd voor psychologie, kindergeneeskunde en sociaal werk. De hoofdverpleegster-docente zuster M. M. Sasburg trad in het huwelijk. Zij werd opge volgd door de eerste verpleegster-docente zuster A. J. Groosjohan, die tevoren aan de School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam een cur sus had gevolgd voor leidende functionarissen en docenten in de ziekenhuizen. Zuster Groos johan wordt in haar werk bijgestaan door de zusters M. de Zwart en J. Grimijser. Natuurlijk is het niet mogelijk de reorganisatie van de opleiding in één slag te effectueren, maar deze opleiding heeft de grootst mogelijke aandacht. Voor het examen Ziekenverpleging slaagden 30 leerling-verpleegsters en 7 leerling-verple- gers; 56 verpleegsters behaalden de aantekening voor Kraamverpleging. De zg. contactcommissie is herleefd. Eenmaal per maand krijgen de leerling-verpleegsters ge legenheid om met de adjunct-directrice en de geneesheer-directeur de verschillende problemen openhartig te bespreken. In dit verband moge vermeld worden, dat aan de leerling-verpleegsters in beperkte mate zelf bestuur is toegekend, waarbij de orde en rust in het Zusterhuis door haar zelf worden gehand haafd. Na aanvankelijke tegenstand functionneert dit zelfbestuur zeer goed, mede dank zij de tact en toewijding van de leerling-verpleegsters, die in dit bestuur door haar collegae werden ge kozen. De voedings- en gezondheidstoestand van ver pleegsters en overig personeel hebben de volle aandacht van geneesheer-directeur en adjunct- directrice. Doktoren en verpleegsters van de Gemeente ziekenhuizen hielden een herhalingscursus voor wijkverpleegsters, waarbij aan dezen de gelegen heid werd geboden zich te her oriënteren om trent de vooruitgang op medisch en verplegings- gebied, zowel op theoretische als op practisehe grondslag. Het contact met het buitenland herstelde zich aanmerkelijk. Engelse en Amerikaanse specia listen bezochten de kliniek. Het bezoek van de vermaarde plastische chirurg Maclndoc wordt speciaal vermeld. Amerikaanse, Engelse, Cana dese, Zuidafrikaanse, Australische en Nieuw- zeelandse verplegingsautoriteiten bezochten de Gemeenteziekenhuizen en de daaraan verbonden opleiding. Ook met de Scandinavische landen werd een aangenaam en nuttig contact onderhouden; Deense en Zweedse verpleegsters werkten op de zalen. Door bemiddeling van de adjunct-directrice vervaardigde mevrouw Ernée ’t Hooft een wandkleed, dat de Zeven Werken van Barmhar tigheid voorstelt. Dit fraaie kunstwerk werd in Denemarken aan de Deense verpleegsters aangeboden door de hoofdverpleegster zuster Nagel en de eerste verpleegster zuster Henkel- mann, namens 175 Nederlandse verplegenden die na de hongerwinter in Denemarken gastvrij werden opgenomen tot herstel van krachten. Na de oorlog werden de Gemeenteziekenhui zen geadopteerd door „The Runnymede Hos pital” te Toronto, Canada. Nog steeds komen op regelmatige tijden welverzorgde, met liefde en overleg samengestelde, pakketten voor de ver pleegsters binnen. Een drukke, hartelijke corres pondentie tussen de zusters over en weer is var deze adoptie het gevolg geweest. Dezerzijds nijpend, toch zullen de eisen van toelating en opleiding niet worden verlicht. Het aanbod van leerlingen is voldoende, maar het probleem ligt bij het afvloeien van gediplomeerde verpleeg sters en dit heft men niet op door vermindering der eisen, integendeel. Vermindering van eisen zal leiden tot verminderde toeloop van goede leerlingen en zeer zeker tot vermindering van de kwaliteit der verpleging, hetgeen ten enen male onverenigbaar is met de steeds hogere eisen, die de moderne geneeskunde aan de ver pleging stelt. Dit laatste en de bij de verpleeg- stersexamens opgedane ervaringen hebben tot het besluit geleid de opleiding volgens meer logische opvattingen te reorganiseren en aan deze opleiding een curatorium te verbinden, dat tevens fungeert als commissie van advies. In dit curatorium hebben o.a. zitting genomen twee onderwijsdeskundigen en een specialist voor sociale vraagstukken, aangezien de didac tische en sociale facetten der opleiding onvol doende belicht bleken te zijn. De volgende dames en heren hebben zich be reid verklaard in dit schoolbestuur zitting nemen: voor de geneeskunde en de verpleging de geneesheer-directeur, de adjunct-directrice, de eerste geneesheer Dr. C. L. de Jongh; voor het onderwijs mej E. Mesdag, directrice der Huishoudschool, Drs. W. F. Maartense, leraar Vrijzinnig Chris telijk Lyceum; voor sociale vraagstukken Jhr. Mr. G. T. Gevers Deynoot, secretaris van de Sociale Raad; voor de Commissie voor de Openbare Ge zondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen de heer A. C. Toet, lid van de Gemeenteraad. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 449