37 serologische onderzoe 1238, aantal Totaal aantal onderzoekingen 106 405. Gedurende het verslagjaar heeft het aantal bloedtransfusies 905 bedragen. In de tandheelkundige afdeling werden 2 554 patiënten behandeld, te weten 1706 uit de Gemeenteziekenhuizen en 848, gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst. Algehele morphologische bloedonderzoekin- gen 799, erythrocytentellingen 43, bepaling van het haemoglobinegehalte 901, leucocytentellin- gen 710, bepaling van de bloedings- en stollings- tijd 7, bepaling van de bezinkingssnelheid van bloed 271, onderzoek op malaria-parasieten in bloed 2, ureumbepalingen 225, bilirubine bepa lingen 90, reacties op levercirrhose in bloed (Takata Ara) 60, bepaling op het calciumge halte in bloed 3, bepaling van het diastatisch vermogen van 1 ee serum 4, urine onderzoe Overzicht van het aantal onderzoekingen in 1947 verricht in het chirurgisch laboratorium. Overzicht van het aantal onderzoekingen enz., gedurende het jaar 1947 verricht in het patholo gisch laboratorium. In de keel-, neus- en oorheelkundige afdeling bedroeg het aantal consulten 19 452, het aantal nieuwe patiënten 3 355. Bijzondere operatieve verrichtingen: paracen- tese 377, oorpoliepextractie 53, mastoïdoperatie 22, radicaal operatie 19, behoudende radicaal operatie 10, Wilde’se incisie 3, hersenpunctie 8, hersenabsces openen 1, sinuspunctie 1, sche- deltrepanatie 3, adenotomie 111, tonsillo-adeno- tomie (Sluder) 538, tonsillectomia duplex in locaal anaesthesie 170, tonsillectomia duplex en adenotomie in locaal anaesthesie 185, tonsillecto mia duplex locaal anaesthesie a chaud 2, ton sillectomia duplex in narcose 8, retro-curiculair absces incisie 4, tonsillectomia duplex en adeno tomie in narcose 10, peritonsillairabsces inci sie 24, larynxproefexcisie 5, stembandexstir- patie 2, directe laryngoscopie 8,' oesophagoscopie 65, extractie corpora alienum oor 8, extractie corpora alienum pharynx 4, extractie corpora alienum trachea 1, extractie corpora alienum bronchus 5, extractie corpora alienum oesopha gus 23, extractie corpora alienum neus 7, proef- exeisie oor 1, proefexcisie neus 1, proefexeisie fongtonsil 2, proefexcisie pharynx 1, proefexei sie hypopharynx 4, proefexcisie tong 2, proef excisie bovenkaak 2, lipiodolvulling bronchiaal- boom 31, tracheoscopie (proefexeisie) 8 (2), bronehescopie (proefexcisie) 42 (16), radium inbrengen 3, neuspoliepextraetie 66, choanen- poliepextractie 2, tumor neus 1, Belloc’se tam- ponnade 4, ethmoid operatie 4, sphenoid opera tie 2, sinus frontalis operatie uitwendig 4, sinus frontalis inwendig 20, Caldwell Luc-operatie 39, primaire kaakpunctie positief 205, primaire kaakpunctie negatief 133, antrum aanboren 1, kaakvenster 5, cristotomie 9, septumresectie 90, conchotomie 44, concha cauterisatie 26, scheef- neus recht zetten 5, neusfractuur behandelen 3, radiumbehandeling 1, electro-coagulatie 12, atheroomcyste oor 3, neussteen 1, speekselsteen 1, tandwortelabsces incisie 2, septum absces in cisie 1. a. Bacteriologische en hingen. De reactie van Wassermann werd 21 289 malen verricht, die van Meinecke 21 289 malen, die van Müller 12 245 malen, die van Kahn 21289 malen en die van Weinberg 22 malen. De com- plementbindingsreaetie op gonorrhoe werd 63 malen verricht, de heterophile antilichamen- reaetie 198 malen, de goudsolreactie 471 malen. Op diphtheriebacillen werd 9 293 malen onder zocht, op tuberkelbacillen 3 546, op gonococcen 4 432, op dysenterie- en typhusbacillen 1 643, op haemolytische streptococcen (roodvonk) 135, op schimmels 160, op meningocoecen 34, op malaria 19, op de ziekte van Weil 23, op Plaut Vincent 211 malen. Andere bacteriologische onderzoekingen wer den 141 malen verricht. b. Chemische onderzoekingen. B loedonderzoekin gen (bloedsuikerbepalingen, ureumbepalingen enz.) werden 804 malen ver richt, urine-onderzoekingen 529 en faeces-onder- zoekingen 365 malen. c. Vaccins. Aantal bereide vaccins 135. d. Morphologische bloedbeelden werden 759 malen gemaakt. e. Pathologisch-anatomische onderzoekingen. Aantal obducties 245, onderzoekingen van tumoren, proefexcisies, curettementen enz. 4 074. f. Bloedtransfusiedienst. Aantal Wassermann-reacties bloedgroepbepalingen 1 409. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Bloedtransfusies. 6 Tandheelkundige afdeling. Laboratoria. Keel-, neus- en oorheelkundige afdeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 451