1 GEMEENTEAPOTHEEK VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. Gemeenteapotheek kunnen worden betrokken, hetgeen door de aan deze ziekenhuizen verbon den geneesheren van belang werd geacht. Een belangrijk voordeel van deze regeling was, dat het hierdoor mogelijk werd ook voor de particuliere patiënten de onkosten van genees- en verbandmiddelen tegen een vast, gemiddeld bedrag op te nemen in de dagver- pleegprijs. Vooral nu na de tweede wereldoorlog enkele zeer kostbare, maar vaak levensreddende, ge neesmiddelen hun intrede deden, zijn door de opneming van alle pharmaeeutische kosten in de verpleegprijs de onaangename risico’s die dit meebracht voor de particuliere patiënten, geheel weggenomen. Met ingang van 1 Januari 1947 werd boven genoemde regeling in overleg met het Directo- raat-generaal voor de Prijzen ingevoerd voor de navolgende ziekenhuizen: het Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo, het Juliana Kinderzieken huis, de Diaeonesseninrichting „Bronovo”, de St.-Ursulakliniek en de St.-Jacobusstichting te Wassenaar. De verhouding tussen „ziekenhuisreceptuur” en de overige afleveringen wijzigde zich sedert 1941 als is aangegeven in de grafiek op blz. 5. Wat de bevoorrading betreft waren de moei lijkheden, waarover in het vorig jaarverslag gesproken werd, dit jaar nog vrijwel even groot. De invoer uit Engeland en Amerika, welke landen vele gevraagde artikelen konden leveren, werd bemoeilijkt door de slechte deviezenpositie van ons land. Ook de invoer uit Zwitserland werd hierdoor sterk geremd. De prijsstijging, die in 1947 voorkwam, werd enerzijds veroorzaakt door de stijging van de grondstoffenprijzen, anderzijds door het gebruik van nieuwe en zeer dure geneesmiddelen. Daar tegenover stonden ook prijsdalingen. Strepto- raycine, een geneesmiddel, dat bij bepaalde vor men van tuberculose wordt aangewend, kostte bij de eerste invoer uit Amerika f 14,26 per gram. Op het einde van het jaar was de prijs gedaald tot f 9,59 per gram. Het totaal verbruik over 1947 was 1 800 gram, hetgeen een waarde van f 20.000,— uitmaakte. In 1947 stonden de werkzaamheden nog merk baar onder de invloed van de na oorlogse om standigheden. Er bleef een grote wisseling bestaan onder het personeel; de moeilijkheden om goed ge schoold personeel te krijgen waren groot. De achterstand, zowel wetenschappelijk als organisatorisch, ontstaan in de vijf moeilijke oorlogsjaren, kon nog slechts onvoldoende inge haald worden. Het moest blijven bij kleine, incidentele veranderingen van werkwijzen; bestudering van wetenschappelijke literatuur moest nog beperkt blijven tot het allernood zakelijkste. Nog steeds was aller aandacht nodig voor het zo goed mogelijk voldoen aan de dagelijkse vraag. Wel werden in grote lijnen de plannen voor de ontwikkeling van de Dienst in de komende jaren uitgestippeld. De door de toeneming der werkzaamheden noodzakelijk geworden meer volledige splitsing in gespecialiseerde afdelin gen werd voorbereid, zowel organisatorisch als ten aanzien van de indeling der werkruimten. Het aantal recepten steeg opnieuw. Dit jaar werd het millioen gepasseerd; er werden nl. 1 035 312 recepten gereed gemaakt. Dit getal spreekt nog duidelijker, wanneer in het oog wordt gehouden, dat de leveranties aan de groep „overige instellingen” tot op de helft daalde, t.w. van 173 000 tot 92 000, hetgeen werd veroorzaakt doordat de grote leveranties aan het Nederlandse Rode Kruis sterk verminder den. Ook de „stadsreceptuur” (d.i. receptuur t.b.v. hen, die door de Dienst voor Sociale Belan gen in geneeskundige onderstand zijn opge nomen) daalde nogmaals, met rond 10 pCt., nl. van 94 000 tot 84 000. De „ziekenhuisreceptuur” breidde zich evenwel uit. In overleg met de directies van verschillende ziekenhuizen werd besloten om de gehele pharmaeeutische verzor ging van deze ziekenhuizen voortaan door de Gemeenteapotheek te doen geschieden, waar door voor alle patiënten (tot dusverre slechts voor 6080 pCt. van hen) de geneesmiddelen uit de in ziekenhuispharmacie gespecialiseerde BIJLAGE 38 Algemeen overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 461