38 verstrekking 2 Penicilline, waarover in 1946 reeds iets is medegedeeld, daalde dit jaar ook in prijs, maar het jaarverbruik steeg door de enorme toepas sing van dit geneesmiddel tot 8 563 mill, een heden met een waarde van f 90.000,Het is dan ook niet te verwonderen, dat de geldelijke omzet ook over 1947 sterk is gestegen. Voor bijzonderheden betreffende de verstrek king van geneesmiddelen wordt verwezen naar het aan dit verslag toegevoegde statistisch overzicht. De waarde der afgeleverde specialités maakte in het verslagjaar 35 pCt. uit van de totale waarde der verstrekte geneesmiddelen. In 1946, 1945 en 1944 bedroegen deze percentages onder in deze cijfers zijn niet begrepen de genees kundige voorschriften tot verstrekking van verband. De waarde der afgeleverde geneesmiddelen bedroeg: 1 035 312 904 939 748 490 836 381 721 359 720 858 729 862 601314 D 663 569 665 501 631 845 447 749 302 269 215 716 158 906 118 323 In het verslag over 1946 moest nog worden geschreven, dat geen oplossing kon worden ge vonden voor huisvesting van enkele afdelingen, waarvoor te kleine ruimte beschikbaar was. In overleg met Gemeentewerken is dit jaar een plan opgesteld, waardoor bij interne verbou- wingen een meer bevredigende oplossing kan worden verkregen. De materiaalpositie was echter van die aard, dat in het verslagjaar nog niet met de uitvoering kon worden begonnen. Voor de veel te hoge temperatuur in het ge bouw is nog geen oplossing gevonden. Het onderhoud van het gebouw, meubelen en machines werd zo beperkt mogelijk verricht. Geneesmiddelen. De aanleg van de in samenwerking met de Dienst der Gemeenteplantsoenen in het Zuider- park ingeriehte assortimentstuin voor genees krachtige en aanverwante gewassen werd vol tooid. Er werd een bescheiden hoeveelheid genees kruiden voor eigen gebruik geoogst. Op 31 December 1947 bestond het personeel uit: 1 directeur, 1 adjunct-directeur, 1 apothe ker, 1 administrateur B, 1 chef van dienst, 1 magazijnmeester C, 1 adjunct-magazijnmeester C, 7 apothekers-assistenten B, 1 administratief ambtenaar B, 2 administratieve ambtenaren A, 14 apothekers-assistenten A, 2 analysten A, 2 schrijvers 2de klasse, 2 typisten-kantoorbedien- den, 1 portier B, 2 hoofd-apotheekbedienden, 4 apotheekbedienden, 3 aspirant-apotheekbedien- den, 1 helper, 4 medicijnknechten, 1 chauffeur, 1 amanuensis, 1 jongmaatje-aspirant-apotheek- bediende, 2 jongmaatjes-intrumentmaker, 1 jongmaatje-werkman, 2 werkvrouwen. Opnieuw steeg derhalve het aantal personeels leden bij de Dienst en wel met 6 personen. Dit is het gevolg van de verdere toeneming van het aantal afleveringen, maar bovendien van de omstandigheid, dat steeds meer loco-praeparaten vervaardigd worden in de eigen fabricage- afdeling. Het aantal geneeskundige voorschriften tot van geneesmiddelen bedroeg: in 1947 tegenover 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1932 1927 1922 1917 1912 VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Personeel. verbandmiddelen. In 1943. In 1944. In 1942. In 1941. In 1946. In 1946. In 1947. de f 259.962,09 f 258.547,76 f 321.060,48 f 259.365,39 f 336.913,20 Te zamen f 714.719,84 f 402.206,33 99 99 99 99 f 35.021,65 215.868,41 70.170,42 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Gebouwen. f 32.499,94 280.905,89 88.800,50 f 40.395,02 216.448,17 80.070,01 f 92.434,89 150.629,77 15.483,10 Verstrekking genees- en f 43.901,12 190.038,57 25.425,70 f 44.627,04 586.330,26 83.762,54 Ten behoeve van: de patiënten van G.G. en G.D. de ziekenhuizen de overige instellingen f 66.881,54 174.247,95 18.832,60 ■tfze van tellen gebruikt, die een naar hogere uitkomst geeft. Geneeskruidtuinen. I) Na 1940 is een andere w|jz schatting ten hoogste 10 pCt. h<

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 462