38 n F I I 1946: 1945: 1944: 1943: I 4 benevens in al deze jaren een grote hoeveelheid vloeistoffen. In 1947 werden op 74 pCt., in 1946 op 76 pCt., in 1945 op 73 pCt., in 1944 eveneens op 73 pCt„ in 1943 op 76 pCt., in 1942 op 73 pCt. en in 1941 op 65,3 pCt. van de gereedgemaakte voorschriften eigen fabrikaten afgeleverd. In totaal moesten 36 geneesmiddelen één of meer malen afgekeurd worden wegens grote of kleine verontreinigingen. Het aantal chemische en klinisch-chemische onderzoekingen voor de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst, alsmede dat voor de ziekenhuizen, bedroeg 751 (v.j. 771). Hiervan bedroeg het aantal onderzoekingen van urine op eiwit, glucose, aceton en sediment en van faeces op bloed 99 (v.j. 193). Voorts werden de volgende bepalingen ver richt (de tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die van 1946): Dik extract van secale cornutum blijkt in de handel te zijn zonder de werkzame alcaloiden. Hydras aluminicus colloidale bond of niet vol doende zuur, of geleerde niet. Een groot aantal monsters sulfidum stibicum voldeed niet aan de eisen van de pharmacopee; voldoende gezuiverde adeps lanae was nog niet te krijgen. In 1947 werden in het laboratorium 1 012 mon sters van geneesmiddelen onderzocht. Dit waren onderzoekingen op identiteit en zuiverheid ter controle van de ingekochte of in te kopen ge neesmiddelen en gehaltebepalingen in praepa- raten, bereid in de galenische afdeling. Een verwisseling door de groothandelaar werd slechts eenmaal geconstateerd, toen een zending besteld en aangeduid als brometum kalicum uit bromas kalicus bleek te bestaan. Een niet geheel onschuldige vergissing beging een andere groothandel, die pulvis glandulae thyreoideae met een jodiumgehalte van 0,35 pCt. in plaats van 0,2 pCt. afleverde. Een te hoog watergehalte werd geconstateerd in brometum natricum, carbonas kalicus, chlo- retum calcicum, glucose; een te laag waterge halte in citras natricus. In vorige jaren waren deze cijfers: 2 780 injectienaalden en 3 830 chirurgische instrumenten 1421 injectienaalden en 3 083 chirurgische instrumenten 1 213 injectienaalden en 3 766 chirurgische instrumenten; 1129 injectienaalden en 2 287 chirurgische instrumenten. De afdeling sterilisatie fabriceerde in 1947: 202 347 ampullen en flesjes injectievloeistof, tegen in 1946: 165 489; in 1945: 108146; in 1944: 149 992; in 1943: 120 236; in 1942: 135 735 en in 1941: 100 429. Bovendien bereidde zij 16 989 flessen steriele desinfectantia. In deze cijfers zijn niet begrepen de bereidin gen van steriele middelen van minder algemene samenstelling. Ten behoeve van de bloedtransfusiedienst werden ampullen citras natricus met bijbeho rende steriele apparatuur gereedgemaakt en wel in 1947: 2163; tegenover in 1946: 2 174; in 1945: 2 116; in 1944: 2 272; in 1943:1 367; in 1942: 1 062; in 1941: 793 en in 1940: 400. Het kostte nog steeds moeite om voor injectie vloeistof f en voldoende zuiver chloretum natri cum te verkrijgen en ook van aether ad nar- cosin moest enige malen een hoeveelheid afge keurd worden. De toeneming van gefabriceerde geneesmid delen blijkt zeer duidelijk uit onderstaand over zicht. Hoewel het aantal partijen vrijwel gelijk bleef, waren deze ieder zo groot, dat praktisch van een stijging van 40 pCt. kan worden ge sproken. In het verslagjaar werden 2 410 (vorig jaar 2 400; in 1945: 1740; in 1944 2 450 en in 1943 2 544) geneesmiddelen gefabriceerd waarbij werden bereid: In 1946. In 1947. In 1945. In 1944. In 1943. In 1942 In 1941. Onder fabriceren wordt hier verstaan het zodanig bewerken en/of verpakken van geneesmiddelen, dat deze reeds in het magazijn tot aflevering gereed staan. Tabletten Pillen Poeders Zetpillen Zalven en smeersels Poedermengsels 947 926 123 600 236 000 12 787 2 271 496,5 1 205 390 477 210 532 580 24 546 1 412 kg 543 kg t, |2 283 491 135 723 284 370 28 870 2 935 kg 1 316 VERSLAG GEMEENTEAPOTHEEK. Laboratorium. 2 600 286 366 888 1 414 755 20 751 2 422 kg 1 289 |2 224 258 268 286 I 188 810 21 843 1 466 kg 766 Sterilisatie van geneesmiddelen. Bloedtransfusiedienst. 1 671 829 183 650 289 144 17 830 1 476 kg 1 131 Fabricage van geneesmiddelen. 1 698 765 217 463 295 928 19 407 2 370 kg 250

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 464