1 4 LAGER ONDERWIJS IN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. In vele gevallen moesten regelingen worden getroffen ter voorziening in schoolruimte op grond van de meer dan gewone toeneming van het aantal leerlingen. Ook in het verslagjaar was het nodig om in belangrijke mate onderwijsruimte af te staan ten behoeve van uit Indonesië gerepatrieerde kinderen, t.w. 13 lokalen voor het lager onder wijs, 4 voor het uitgebreid lager onderwijs en 38 voor het middelbaar onderwijs. Het volgende overzicht bevat een opgave van de aantallen gerepatrieerde kinderen, die op 31 December 1947 aan openbare of bijzondere lagere scholen als leerlingen waren ingeschre ven. In deze aantallen zijn niet begrepen de leer lingen, die voorlopig onderwijs genoten in de overbruggingsklassen, uitgaande van de Stich ting voor onderwijs aan gerepatrieerden. ALGEMENE OPMERKINGEN. De verdere terugkeer naar de normale gang van het onderwijs werd in de aanvang van 1947 ernstig geremd door de moeilijkheden in de brandstoffenvoorziening voor de scholen tijdens de langdurige winter. Eerst in de tweede helft van Maart kon het geven van regelmatig onder wijs worden hervat, al bleef, ten gevolge van brandstoffengebrek, de verwarming van vele schoolgebouwen nog zorg baren, waardoor hier en daar een regeling nodig was om de lessen tij delijk in een naburig schoolgebouw te kunnen geven. Van de voor andere dan onderwijsdoeleinden in gebruik zijnde gebouwen kwamen in de loop van het jaar weder ter beschikking van het on derwijs het schoolgebouw aan de Copernicus- straat 159 (waarin gehuisvest was de Gemeen telijke Crisis- en Distributiedienst en later een afdeling van het Consumentencrediet), alsmede alle tot dusver nog niet vrijgegeven schoolge bouwen gelegen in het interneringskamp Duin- dorp. Van een aantal beschadigde, echter niet volledig onbruikbare, scholen werd het herstel ter hand genomen. Het schoolgebouw Plu- vierstraat 398/400 kon in begin 1947 wederom in geibruik worden genomen, gedeeltelijk door de openbare kleuterschool Tholensestraat 143, ge deeltelijk door de bijzondere lagere school Tes- selsestraat 57. Afgescheiden van de tijdens de oorlog geheel verloren gegane schoolgebouwen waren op 31 December 1947 nog aan hun bestemming ont trokken: meentelijke avondnijverheidsscholen (herziening salarisregeling van het onderwijzend personeel (4 Augustus). Wijziging van de Verordening betreffende het onderwijzend personeel van de scholen voor ge woon lager, voortgezet gewoon lager en uitge breid lager onderwijs (no. 4 van 1934), ter zake van de bezoldiging van de vakonderwijzers(es- sen) (1 December). In de loop van 1947 heeft de Gemeenteraad de hieronder vermelde besluiten op het gebied van het onderwijs genomen. Wijziging der Verordening krachtens artikel 30 (29 oud) der Leerplichtwet (no. 8 van 1916), betreffende bevoegdheid van de Politie bij de bestrijding van ongeoorloofd schoolverzuim (12 Mei). Vaststelling van een Verordening op de Ge- BIJLAGE 39 Totaal. 3 Totaal. Totaal. Totaal. j. j. j. j. j. j. m. m m. m. m. 285 99 317 301 93 83 394 362 519 481 192 166 711 647 1 i 10 5 28 68 6 21 10 58 40 15 5 322 295 104 715 404 420 524 521 726 305 316 Gewoon lager onder wijs (Meer) Uitgebreid lager onderwijs. het gehele gebouw gedeeltelijk 5 2 Bijzonder onderwijs. 8 2 Recht streeks. Recht streeks. Recht streeks. 34 219 205 i 103 83 J 90 Totaal ingeschreven Via over bruggings klassen. Ingeschreven op openbare scholen. i Viaover- i bruggings- i klassen. 10 202 194 j m. j. m- I Openbaar 1 onderwijs. Ingeschreven op bijzondere scholen. Via over bruggings klassen. m. j j. m. 218 202 279 37 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 467