39 A. OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. on- 85 Totaal 140 2 In 1947 behoefden geen gelden beschikbaar te worden gesteld voor het aanbrengen van be langrijke veranderingen aan de schoolgebouwen van het openbaar onderwijs. 3 10 5 9 28 Een opleidingsklasse C was verbonden aan de scholen Alberdingk-Thijmplein 34 (B), Escamp- laan 61 (B), Galvanistraat 43, Hyacintweg 3 (B), Zonnebloemstraat 68 en Atjehstraat 31. Ommestaand overzicht bevat opgaven omtrent het aantal scholen, waar binnen de gewone schooltijden godsdienstonderwijs werd gegeven, het aantal leerlingen, dat aan dit onderwijs deel nam en de genootschappen, van welke het uit ging. Aan 1 school voor gewoon lager onderwijs 8 (m.)u.l.o.-scholen en 4 handels-u.l.o.-scholer werd zodanig onderwijs niet gegeven. Het geven van godsdienstonderwijs buiten de gewone schooltijden kwam niet voor. Bijlage I bevat een algemeen overzicht omtrent de aantallen leerlingen van de verschillende on derwijsinrichtingen. In de in deze inspectie nog bestaande vacature werd met ingang van 19 Mei 1947 benoemd de heer P. S. Duinker, zodat op 31 December 1947 de inspectie bestond uit mej. T. Langeraap en de heren W. Boer, P. S. Duinker en Dr. I). G. G. van Ringelestein. Met ingang van 7 Januari 1947 werden in het schoolgebouw Nieuwe Duinweg 6/14 geopend een school voor gewoon lager onderwijs en een school voor voorbereidend onderwijs, als onderdelen van de te stichten „Scholengemeenschap”. Met de aanvang van het schooljaar 1947/1948 hadden de navolgende veranderingen plaats. Geopend werd een derde lagere school in het schoolgebouw Nijkerklaan 11, aangeduid als school C; de lagere school Weissenbruchstraat 190 werd verplaatst naar het schoolgebouw Dreibholz- straat 2; de lagere school Scheveningselaan 117 te Kijk duin keerde uit het schoolgebouw Aronskelk- weg 1 naar haar oorspronkelijke plaats van ves tiging terug; de school voor voortgezet gewoon lager onder wijs Van-Swindenstraat 14 werd opgeheven; de (m.)u.l.o.-school Abeelstraat 30 werd op 1 September 1947 verplaatst naar het schoolge bouw Aucubastraat 3, waar zij oorspronkelijk was gevestigd. Het gewoon lager ouderwijs werd gegeven overeenkomstig het op 29 December 1943 van kracht zijnde leerplan. Voor het v.g.l.o. werd het leerplan vastgesteld op 21 Februari 1942, voor het (m.)u.l.o. op 3 Juli 1946 en voor het handels-u.l.o. op 21 Juni 1944. Het onderwijs in handenarbeid kon in 1947 nog slechts in beperkte mate worden gegeven. Het werd genoten door leerlingen van 16 scholen voor gewoon lager onderwijs, 3 scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs en 3 handels-u.l.o.-scholen. Aan een aantal scholen, waar handenarbeid vroeger als regel werd gegeven, moest het tijde lijk wegens materiaalgebrek worden gestaakt. 1. Algemeen; gewoon lager, voortgezet gewoon lager en (meer )uit gebreid lager onderwijs. scholen voor gewoon lager onderwijs voortgezet gewoon lager onderwijs (m.)u.l.o handels-u.l.o buitengewoon lager onderwijs voorbereidend onderwijs Als gevolg van een en ander bedroeg het aan tal scholen op 31 December 1947: Aan de scholen voor gewoon lager onderwijs waren op 31 December 1947 verbonden 548 leer krachten. Aan de scholen voor buitengewoon lager derwijs waren 64 leerkrachten verbonden, aan die voor voortgezet gewoon lager onderwijs 12 leerkrachten, aan (m.)u.l.o. en handels-u.l.o.- scholen 108 leerkrachten. Aan de scholen vallende onder de Lager- Onderw'jjswet waren dus in totaal 732 leerkrach ten verbonden. Bij het vakonderwijs vraren op 31 December 1947 werkzaam: 24 onderwijskrachten in licha melijke oefening, 16 in handtekenen en 26 in handwerken. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Aantal scholen. 9, t- 99 99 99 99 99 99 99 Schoolgebouwen. Opleidingsklassen C. Godsdienstonderwijs. Leerlingen. Gemeentelijke inspectie van het onderwijs. Leerplannen. Leerkrachten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 468