I 39 2. Vervolgonderwijs. 3 IS Het aantal scholen voor buitengewoon lager onderwijs bleef onveranderd en bedroeg op 31 December 1947: 9. Het overzicht op blz. 4 bevat de uitkomsten van het onderzoek, aan het paedologisch labora torium, van kinderen, die voor plaatsing, onder scheidenlijk herplaatsing, op een school voor buitengewoon lager onderwijs werden voorge dragen. Ook in 1947 is van Gemeentewege geen ver volgonderwijs, als bedoeld in artikel 3, 3e lid, der Lager-onderwijswet 1920, gegeven. 3. Buitengewoon lager onderwijs. Jeugdconcerten. De belangstelling voor de in 1947 door het Residentie-Orkest gegeven 5 jeugdconcerten voor leerlingen van scholen voor voortgezet on derwijs (voorbereidend hoger, middelbaar en (m.)u.l.o.-onderwijs) op 14 Januari, 11 Februari, 25 April, 7 November en 12 December (waarvan met uitzondering van het concert op 14 Januari, een zg. dubbel-concert werd gegeven op 21 Februari, 30 April, 14 November en 19 Decem ber), welke werden geleid onderscheidenlijk door Willem Andriessen, Jan Out, Frits Schuurman, Jaap Stotijn en Frits Schuurman, was zó groot, dat telkenmale vele leerlingen moesten •worden teleurgesteld. Deze concerten werden onder scheidenlijk bijgewoond door 1985, 4 004, 4 004, 4 002 en 3 976 leerlingen met hun begeleidende leraren, in welke aantallen zijn begrepen de leer lingen van het (meer)uitgebreid lager onderwijs, die, met uitzondering van het concert op 14 Ja nuari, de vier dubbelconcerten bezochten, onder scheidenlijk 903, 831, 922 en 1 000. Het concert van 19 December, het honderdste, mocht zich in een grote belangstelling, zowel van Gemeentelijke als van andere zijde, verheugen. De leerlingen van het voorbereidend hoger en middelbaar alsmede van het (meer)uitgebreid lager onderwijs boden de dirigent, Frits Schuur man, de partituur van een werk aan, voor deze gelegenheid gecomponeerd door Léon Orthel. De op de programma’s vermelde inleidingen stelden de leerlingen in staat, zich op de uit te voeren muziek in te stellen. De latere toelich tingen van de dirigenten vormden daarop een aanvulling. De leerlingen van 48 openbare lagere scholen die voor buitengewoon lager onderwijs inbe grepen hebben in 1947 in totaal 59 schoolrei zen gemaakt. De Gemeente heeft voor een be drag van f 2.919,39 bijgedragen in de kosten van deze reizen. Bovendien is een aantal reizen ge maakt, voor welke de Gemeente geen bijdrage in de kosten heeft verleend. De schoolgelden voor de verschillende takken van onderwijs werden geheven overeenkomstig de daarvoor op 1 Januari 1947 van kracht zijnde regelingen. Voor aanschaffing en onderhoud van leer middelen en schoolbibliotheken, alsmede voor de uitreiking van beloningen en ereblijken, laatstgenoemde zowel aan leerlingen van het openbaar als van het bijzonder onderw'ijs, zijn de hierna vermelde bedragen uitgegeven. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Ned.IIerv. Kerk. M Tot. J. M. Tot. J. M. Tot 2 29 30 488 966 59 1 34 34 1 20 44 Totaal 542 1044 59 Totaal. f f Aantal scholen. de kinderen. 3 1 Soort van scholen. Boort van scholen. Aantal leerlingen. Uit de handel betrokken. 44 148 25 Geleverd door het leermiddelen magazijn (o.a.uitde voorraad van op geheven scholen). G.l.o.. V.g.l.o. U.l.o.. Totaal f 39.760,53 1.601,89 18.848,16 f 60.210,58 R-Kath. Kerk. Aantal leert enz. 35,34 si g .3 C A n G.l.o. V.g.l.o. U.l.o. Totaal Binnen de gewone schooltijden G.l.o. V.g.l.o. (M.) u.l.o. Handels- u.l.o. 628,06 371,94 f 1.000,— 2.117,06 43,80 791,75 f 2.952,61 77 1704 1566 3270 31 478 104 7 24 81 1815 1628 3443 33 502 Onderzoek van en erebljjken. f 628,06 371,94 f 1.000,— 2|29 30 a. Scholen voor buitengewoon lager oderwijs. Schoolreizen. Schoolgelden. GENOOTSCHAP. Fed. v. Vrjjz. Herv. Aantal leerlingen. Leermiddelen f 39.725,19 f 1.601,891 18.830,71; 17,45 f 60.157,79 f 52,79 Schoolbibliotheek. f 2.117,06 43,80 - 79U75 f 2.952,61 Beloningen Openb. l.o. Byz. l.o Totaal Leermiddelen en schoolbehoeften, schoolbibliothe ken, beloningen en ereblijken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 469