t I 39 I I t 4 Va Het onderwijs werd gegeven overeenkomstig het op 1 Januari 1941 van kracht zijnde leerplan. De algemene regeling van het aan deze scho len gegeven onderwijs in spreken onderging geen verandering van betekenis. 4. Avondnijverheidsonderwijs. Met ingang van 25 September 1947 is de avond nijverheidsschool voor meisjes, Zusterstraat 121 op grond van haar gering aantal leerlingen samengevoegd met de soortgelijke school Boyle 3 s g o s 5 s 1 G S s g 1 hiervoor ook de bijlage I), alsmede van de daar aan verbonden onderwijskrachten, waaronder 7 hoofden. Er waren 2 vacatures voor hoofd. Een groot aantal leerlingen van het buiten gewoon lager onderwijs werd door tussenkomst van de Vereniging „Zorg voor het achterlijke kind” wederom in de gelegenheid gesteld enige weken in het tehuis „Zonneoord” bij Lunteren te verblijven. Op 31 December 1947 bestond het onderwijs personeel der school uit: 1 hoofd, 2 mannelijke en 8 vrouwelijke onderwijskrachten, waarvan 1 onderwijzeres in liplezen, allen in vaste dienst. Aan het einde van het jaar telde de school 101 leerlingen (59 jongens en 42 meisjes). De algemene regeling van het onderwijs, het geneeskundig toezicht op en de behandeling van de leerlingen ondergingen geen verandering. Het heett de aandacht getrokken, dat, verhou dingsgewijze, het aantal slechthorenden belang rijk is afgenomen, en dat daartegenover het aantal zg. hoorstommen sterk is toegenomen. In totaal 6 leerlingen werden in de gelegen heid gesteld enige tijd in een gezondheidskolonie te Ede te verblijven. g. g tuo •Ss; 3° ëw ii g>5 6 hs Aan deze school, opgericht 1 April 1944 en ge vestigd De-Gheynstraat 115, waren aan het einde van het verslagjaar 1 hoofd en 3 onderwijzers verbonden. Het aantal leerlingen nam toe, ondanks het feit, dat de leerplichtgrens werd verlaagd. (Het 8ste leerjaar kwam te vervallen.) Op 31 Decem ber telde de school 64 leerlingen (31 December 1946: 49). Opmerkelijk is, dat een verschuiving naar jeugdiger leeftijd optreedt bij de op deze school te plaatsen leerlingen, terwijl steeds meer kin deren uit een maatschappelijk beter milieu (mid denstand) voor plaatsing in aanmerking komen, Om verschillende redenen is het wenselijk, dat de school een betere huisvesting verkrijgt. Er werd naar gestreefd de samenwerking tus sen de ouders en de school hechter te maken. Voorts werd nauw contact onderhouden met de Voogdijraad, de Kinderrechter, de Kinderpoli tie, de Vereniging „Pro Juventute”, het Medisch Paedagogisch Bureau enz. i» sj I 199 Bovendien werden aan het laboratorium van de openbare school voor moeilijk opvoedbare kinderen, De-Gheynstraat 115, onderzocht: 42 leerlingen, waarvan er 12 niet-psychaath en 30 geschikt voor plaatsing werden bevonden; laatstbedoelde 30 candidaten werden alle ge plaatst. Het volgende overzicht bevat opgaven om trent de aantallen leerlingen dezer scholen (zie VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1947. 79 37 48 16 276 10 8 5 66 29 38 46 19 11 2 3 11 33 46 34 17 23 11 2 3 2 7 1 1 6 28 9 3 - 4 10 1 1 1 1 Bresterstraat 7 Colensostraat 6 De-Gheynstraat 115 Griftstraat 2 Hooftskade 194a De-Béaumurstraat 43 Sloepstraat 76 Buyadaelstraat 1 Nieuwe Schoolstraat 22b Leerplan. Spreekonderwijs. SCHOLEN VOOR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. 10 8 4 4 11 10 5 3 9 Aantal onderzochte candi- daten Te weinig zwakzinnig of te jong Geschikt voor: b.l.o school voor zeer zwak zinnigen Ge- of herplaatst op dezelfde b.l.s Ge- of herplaatst op andere openbare b.l.s. Ge- of herplaatst op bijzondere b.l s. Niet ge- of herplaatst op een der genoemde scholen I 167 140 49 68 177 150 90 39 103 10 8 4 4 10 9 5 3 8 o 1 2 1 -r s B g s ei eg V- n Q ■s 2 n cd (O 59 44 17 27 57 51 18 7 30 b. School voor slechthorenden en spraak- gebrekkigen. Nieuwe Schoolstraat 22 b. Tja G-< co o r-4 .S cd 0Q 5 169 1 C CL tn s-rJ ip: T3 O get O g Sc?> -2’“’ G F ra»-* c. School voor moeilijk opvoedbare kinderen. 177 136 64 61 164 148 100; 49 j 101; 68 22' 6 Leerlingen en leerkrachten. 3 i o 69 40 32 20 44 49 28 17 28 21 56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 470