39 6. Verschillende commissiën. 6 In de commissie hadden zitting de heren W. Boer, voorzitter, A. F. W. Sprink, secretaris, P. Paul, H. van Harskamp, A. Th. van der Wart, J. Nowee, Dr. J. van IJzeren, Dr. J. W. B. van der Stigchel, J. Hommes, J. P. Blom en C. de Boer, leden. In 1947 hield de commissie elf vergaderingen, in hoofdzaak gewijd aan de bespreking van: de leerstof voor het verkeersonderwijs op de scholen, een verkeersleslokaal, een onderwijs- verkeersdag, verkeersexamens, plaatsing bor den, verkeersfilms, propaganda voor het ver keersonderwijs en contact met verkeersinstanties. Op 27 Maart had een onderwijsverkeersdag plaats, waarop voor de leerkrachten het verkeersonderwijs werd verduidelijkt. Bij die gelegenheid werd een Zweedse verkeersfilm vertoond en vervulde een functionaris van de Kinderpolitie een spreekbeurt, ter bevordering van algemene samenwerking. Aan het einde van de maand Mei werd het verkeersleslokaal in het schoolgebouw Hemster- huisstraat 154 in gebruik genomen, hetwelk door 152 klassen (ongeveer 4 000 leerlingen) werd bezocht. Aan 300 padvinders werd elders verkeersonderricht gegeven. Op 2 Juli werd op verschillende scholen ge lijktijdig een verkeersexamen afgenomen. Aan 35 pCt. van de candidaten kon een diploma worden uitgereikt; in totaal werden 790 di ploma’s afgegeven. In het Museum voor het Onderwijs werden enige films ter beoordeling gedraaid. De com missie tracht in samenwerking met het Verbond van Verenigingen voor Veilig Verkeer tot de samenstelling van een goede, bruikbare film te komen. De commissie stelde met voldoening vast, dat op de examens voor het m.u.l.o.-diploma de kennis van verkeersregels bij het vak aardrijks kunde verplicht werd gesteld. Aan mej. T. Langeraap werd ingaande 1 Sep tember 1947 ontslag als lid verleend. In haar plaats werd benoemd de heer P. S. Duinker. In de commissie hadden verder zitting de heren Dr. D. G. G. van Ringelestein, voorzitter, H. J. Osse, D. van Raalten en A. Verduyn. De commissie bracht vele adviezen uit: In 1947 deden zieh de navolgende veranderin gen in de samenstelling van de commissie voor. Het secretariaat ging van de heer E. H. Bos over op de heer A. L. Dubel. Mej. M. J. A. Castermans bedankte voor het lidmaatschap in verband met haar vertrek uit de Gemeente. Verder ontstond een vacature ten gevolge van het overlijden van de heer Mr. Th. O. Palte. Op 31 December was in deze beide va catures nog niet voorzien. Op grond van persoonlijke redenen woonde de heer H. F. Feenstra de vergaderingen van de commissie niet meer bij. Op 31 December 1947 hadden in de commissie zitting de heren Dr. D. G. G. van Ringelestein, voorzitter, A. L. Dubel, secretaris, mej. T. Lan geraap, J. W. Bertels, W. P. Calliber, Dr. M. van Crevel, H. F. Feenstra, G. Francois, W. 1). Kaat, R. A. van Pelt, A. van Raamsdonk en J. IJdens, leden. De commissie kwam vier keer in vergadering bijeen. Zij stelde een programma van liederen vast, dat in het winterseizoen op de scholen zou moeten worden ingestudeerd, met het oog op de jubileumfeesten in het jaar 1948. Aan elke der openbare en bijzondere scholen werden twee programma’s toegezonden. Met het instuderen werd onmiddellijk een aanvang ge maakt. Op 31 December 1947 hadden in deze commis sie zitting: het hoofd van de afdeling Onderwijs, voorzitter, W. Boer, wnd. voorzitter, Mr. J. Vel ders, secretaris, mevr. D. C. Falstar-Berkhout. A. E. Donia, I. M. Hoste, G. M. D. van Loon J. J. M. Roothaert en D. J. E. Timmers, leden In de commissie hadden zitting de heren E. H. Bos, voorzitter, D. E. Nieborg, Dr. D. G. G. van Ringelestein en A. G. Nieuwkerk, leden. De vergaderingen van de commissie werden tevens bij gewoond door het waarnemend hoofd van de afdeling Onderwijs en door de heer F. J. Schijf, in hoedanigheid van technisch adviseur. De voorziening in schoolruimte voor de ver schillende onderwijsinrichtingen baarde nog steeds veel zorg, hetgeen oorzaak was, dat aan beëindiging van de werkzaamheden van de com missie nog niet kon worden gedacht. In de loop van het verslagjaar werden 21 vergaderingen gehouden, waarin een groot aantal beslissingen werd genomen betreffende de toewijzing van onderwijsruimte en talrijke adviezen werden uitgebracht. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. b. Commissie voor „Veilig Verkeer". a. Commissie van advies voor de eerste aanschaf fing van leermiddelen ten behoeve van bijzon dere lagere scholen. Commissie voor gezamenlijk zingen door leer lingen van openbare en bijzondere scholen. e. Commissie voor het Paedagogisch Centrum. d. Commissie voor de verdeling van schoolruimte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 472