39 9. Schoolkinderbaden. gewoon lager voor on- 8 Het volgende overzicht bevat opgaven om trent het aantal tuintjes en het aantal malen, dat de scholieren hun tuintjes ter bewerking bezochten. Aan de cursus voor leider(ster) bij de Schooi en Kindertuinen namen 15 personen deel. L Van de voor ouders en andere belangstellen den geschapen mogelijkheid tot bezichtiging van de tuinen op Zaterdag of Zondag maakten 1320 personen gebruik. In de vacature, ontstaan door pensionnering van de directeur, was aan het einde van het verslagjaar nog niet voorzien. De overige in het leiderspersoneel ontstane vacatures werden door overplaatsing en benoeming van personeel ver vuld. Op 31 December 1947 waren 3 vrouwelijke en 65 mannelijke leiders aan de School- en Kin dertuinen verbonden. Het tuinpersoneel bestond uit 6 tuinlieden in vaste dienst, 1 plantsoen werker in losse dienst, 1 jongmaatje-werkman, alsmede een groep in werkverschaffing te werk gestelden. Het was wederom mogelijk het maandblaadje „De school- en kindertuin” te doen verschijnen, thans in een oplaag van 5 500 exemplaren. Het aantal badhuizen bleef onveranderd. De badhuizen aan de Harstenhoekstraat en de Torenstraat bleven voor schoolkinderbaden in klasseverband het gehele jaar buiten gebruik. Het volgend overzicht bevat opgaven betref fende de badhuizen en de aantallen der aldaar genomen baden. Op vier der voor het onderwijs in natuurlijke historie ingerichte tuinen werden demonstratie lessen gegeven door onderscheidenlijk een onderwijskracht in vaste dienst en twee in tijde lijke dienst. Het volgende overzicht geeft een beeld van het bezoek aan deze lessen. De leerlingen, die aan de baden deelnamen, waren afkomstig van 39 scholen, te weten: 23 openbare scholen derwijs, 2 openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 3 openbare scholen voor (meer) uitgebreid la ger onderwijs, VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Tuinterreinen. Klassen. TUINTE BREINEN. Totaal 1 766 Cursus voor leiders. Totaal 207 562 5 977 Schoolkinderbaden. Badhuizen. Personeel. j- j m. m. 225 369 TOTAAL 1947 1 391 1 897 95 381 Demonstratielessen 39 354 52 739 Aantal tuintjes. Totaal aantal bezoeken. 5 602 4 913 8 559 6 260 9 004 5 409 8 163 22 419 16 141 7 676 3 786 17 883 8 630 6 848 4 278 5 501 10 253 14 334 8 820 8 873 4 788 7 828 692 3 057 5 277 1 141 1 427 Duinstraat Escamplaan Harstenhoekstraat Jan-van-Gojenstraat Julianastraat (L.) Nwe-Havendw.str. Noorderbeekdw.str. Paets-van -Troostw.str Spionkopstraat Toren straat Buiten klasseverband. 118 278 127 296 3 68 824 170 40 763 391 406 206 In klasseverband. 11 958 4 696 3 464 4 596 4 787 5 489 12 769 5 829 5 040 8 233 7 096 7 728 6 024 20 17 831 10 271 10 188 4 977 24 972 11 099 8 507 12 946 13 153 13 625 47 10 371 661 43 267 met 1 608 geleiders. Aantal leerlingen. 252 210 332 140 300 180 215 532 452 195 120 280 208 333 217 155 307 320 260 189 180 116 22 105 213 48 96 4 347 17 49 446 238 7 Herweyertuin (Zuiderpark) Mient Laakw’eg Adelheidstraat Maandblaadje. Aantal badhuizen en deelneming aan de baden. «S o S Hg, Adelheidstraat I Adelheidstraat II Adelheidstraat III Duivelandsestraat Erasmusweg Gentsestraat Herman-Costerstraat Herweyertuin 1 Herweyertuin II H ildebrandplein Hildebrandstraat Laakkade Laakweg Laan van Eik en Duinen Mient I Mient II Mient III Mient IV Dekenburgh Schimmelweg I Schimmelweg II Seinpoststraat Tak-van-Poortvlietstraat Tholensestraat Wegastraat Winterweg Zomerhof

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 474