39 i -H 10 A Bezoeken aan de tentoonstellingen in het Ge meentemuseum op het gebied van kunstgeschie denis, aan de jeugdconcerten en de school-toneel- voorstellingen vormden een zeer gewaardeerde ontspanning. s 1 s 8 g i 1 E I I c *c Dm C. BIJZONDER LAGER ONDERWIJS. a. Gewoon, voortgezet gewoon en (meer) uitgebreid lager onderwijs. De gesubsidieerde scholen voor voortgezet ge woon lager onderwijs Cylinderstraat 6 en Da- Costastraat 42 werden in gaande 1 Septem ber 1947 opgeheven. Op 1 September 1947 werden geopend de ge subsidieerde scholen voor (meer) uitgebreid la ger onderwijs Boerenstraat 56 en Westeinde 99; deze laatste is bestemd voor latere vestiging in het Bezuidenhoutkwartier. De gesubsidieerde school voor (meer) uitge breid lager onderwijs R. J. Sehimmelpenninek- laan 38/40 werd ingaande 1 September 1947 op geheven. Als gevolg van een en ander waren op 31 De cember 1947 aanwezig: 124 gesubsidieerde en 4 niet-gesubsidieerde scho len voor gewoon lager onderwijs; 7 gesubsidieerde scholen voor voortgezet ge woon lager onderwijs; 37 gesubsidieerde scholen voor (meer) uitge breid lager onderwijs; 1 niet-gesubsidieerde school voor vervolgon derwijs. 1 voor de akte B uit ’s-Gravenhage Rotterdam10 overige delen des lands 22 Totaal 42 candidaten, van wie 36 slaagden. Voor het her-examen slaagde 1 candidaat praktijkvakken 1946. Het aandeel van de gemeente ’s-Gravenhage in de kosten der examens bedroeg f 244,61. 10 candidaten, In 1947 werden de akte-examens afgenomen in Groningen, Rotterdam en ’s-Gravenhage. Aan deze examens namen deel: voor de akte A uit ’s-Gravenhage Rotterdam20 overige delen des lands 54 Totaal 91 candidaten, van wie 75 slaagden; De schoolgelden voor de verschillende takken van bijzonder onderwijs werden geheven over eenkomstig de daarvoor op 1 Januari 1947 van kracht zijnde regelingen. Van de 4 aanvragen, welke op 31 December 1946 nog in behandeling waren, zijn er 3, waar van 1 betreffende oorlogsschade, ingewilligd; ■de 4de aanvrage werd ingetrokken. In 1947 kwamen 55 aanvragen in, waaronder 12 geheel of gedeeltelijk om herstel van oorlogs schade. Hiervan werden er 37 ingewilligd, 1 ten dele ingewilligd en ten dele ingetrokken, 1 ten dele ingewilligd en ten dele geweigerd en 9 ge heel ingetrokken. Op 31 December 1947 bleven nog 7 aanvragen in behandeling. b. Vervolgonderwijs. In 1947 werd aan 1 bijzondere school vervolg onderwijs gegeven, als bedoeld in artikel 3, 3e lid, van de Lager-onderwjjsw’et 1920. Op 31 De cember 1947 telde de school 46 leerlingen. c. Buitengewoon lager onderwijs. Het aantal scholen voor buitengewoon lager onderwijs onderging geen verandering en bleef 7. Een opgave omtrent het aantal leerlingen dezer scholen op 31 December 1947 is opgenomen in de aan dit verslag toegevoegde bijlage I. Het volgende overzicht bevat de uitkomsten van het onderzoek der kinderen, die voor plaat sing op een school voor buitengewoon lager on- derwijs in aanmerking kwamen. s n. s a J VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1947. 26 53 139 9316 20 6 7 35 57 6 2 23- 54 18 3 20 5 3 9 5 3? 14 1 8 217 - 4 - 6 Ontspanning. Aantal aan het paedologisch laboratorium onderzochte candidaten Te weinig zwakzinnig of te jong Geschikt voor: b. l.o school voor zeer zwak zinnigen Geplaatst op: dezelfde b.l.s op andere openbare b.l.s. bijzondere b.l.s. Niet geplaatst op een der genoemde scholen 40 1 2 16 2 3 cC O -g Èc SQ 'E Os 20 46 101 04 o E Aantal scholen. 13 43 1 5 6 63 1 17 candidaten, c. Gemengde commissie voor de akte-examens voor voorbereidend onderwijs. 92 "3 3 9 Schoolgelden. Medewerking krachtens artikel 72 der Lager- onderwijswet 1920. Aantal scholen. Leerlingen. Onderzoek der kinderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 476