i 17 I r* I I 40 15 I I 19 I 37 15 I Bestuur. a. a. c. groepsbe- 1 1? 35 1? Vergaderingen. Het Algemeen Bestuur hield in 1947 twee ver gaderingen, en wel op 23 Mei en op 17 Decem- ber, terwijl de vergadering van het Algemeen Bestuur met de groepsbesturen, bedoeld in artikel 8 der Statuten, eveneens werd gehouden op 17 December 1947. =s z J4 Leerlingen. In 1947 werd aan 147 kinderen onderwijs verstrekt, waarvan 79 onderwijs volgden van wege het neutraal groepsbestuur, 29 vanwege het Protestants-Christelijk groepsbestuur en 39 vanwege het Rooms-Katholiek groepsbestuur. De aantallen aanvragen om onderwijs van wege de Stichting en verlenging van de ter mijn, waarvoor het onderwijs werd toegestaan, bedroegen onderscheidenlijk 47 en 42.- STICHTING „ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN TE ’S-GRAVENHAGE". VERSLAG OVER HET JAAR 1947. 16 I 20 I I Dec. Op 31 December 1947 bestonden de groeps besturen uit de volgende leden. het neutraal groepsbestuur: 1. Dr. A. J. Bos- sers, 2. J. Oosterkamp, 3. K. Nederpelt; b. het Protestants-Christelijk groepsbestuur: 1. Mr. I. van Woerden, 2. G. Bemeijer, 3. K. Dijk; het Rooms-Katholiek groepsbestuur1. A. M. van der Vring, 2. J. Groenhuizen, 3. J. J. A. Lindner. Het Algemeen Bestuur bestond op 31 Decem ber 1947 uit de volgende leden: mevr. A. C. Klooster, voorzitster; P. S. Duinker, plv. voor zitter; A. K. Vogel, secretaris; Dr. A. J. Bos- sers, Mr. I. van Woerden, A. M. van der Vring en de chef der afdeling Onderwijs; plaatsver vangende leden: mej. T. Langeraap, de wnd. chef der afdeling Onderwijs en J, W. Gritters Doublet, plv. secretaris. I 10 Leerkrachten. Op 31 December 1947 waren in dienst der Stichting de volgende leerkrachten: bij het neutraal groepsbestuur: mevr. E. C. J. van der TakVrouwen vel der en D. Win terdijk; b. bij het Protestants-Christelijk stuur: mej. C. R. Temmink; c. bij het Rooms-Katholiek groepsbestuur: mej. M. P. Vintges. io BIJLAGE 21 19 18 18 18 21 16 12 13 14 7 7 6 6 5 5 3 6 6 3 2 3 4 5 5 3 5 3 3 4 5 5 Algemeen totaal. 68 65 75 71 64 64 65 64 66 51 50 52 49 19 40 22 41 19 37 20 88 37 11 27 11 23 ■3 S s -< O c. c o Z s s. o o H Onderwijs o. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Totaal 9 16 8 14 9 15 10 13 12 17 9 12 7 11 10 16 7 11 10 13 1 11 12 10 15 9 12 9 14 10 17 18 elke maand ii 16 7 12 8 11 9 12 9 23 Aantal leerlingen op de 1ste van en op 31 December. Onderwjjs: a. aan huis b. in dagverpleging in ziekenhuis Totaal 19 I 35 14 Onderwijs a. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Totaal 31 10 23 Rooms-Katholiek Groepsbestuur. 4 I 4 10 I 16 Neutraal Groepsbestuur. Protestants-Christelijk Groepsbestuur. 6 7 10 j 19 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 479