37 Algemene Haagse Polikliniek, Prinsegracht 43. Op 31 December 1947 omvatte de Vereniging 18 leden en 9 contribuanten. Het kapitaal bedroeg op die datum f 58.000, De rekening sloot met een voordelig saldo groot f 2.999,885. Verdere gegevens werden niet ingezonden. N.V. Onderlinge Polikliniek ’s-Gravenhage, Bierkade 1. In 1947 werden ca. 8 000 bezoeken aan de polikliniek gebracht (het laboratorium- bezoek niet inbegrepen). In de operatiekamer werden ca. 200 kleine operaties verricht. Ver dere gegevens werden niet ingezonden. De medische poliklinieken van „De Volhar ding”, Gedempte Burgwal 3343, werden door 138 526 personen bezocht (in 1946 door 132 843 personen). Het grootste deel van de toeneming komt voor rekening van de afdeling Keel-, neus- en oorziekten. Ook de afdelingen orthopaedic, oogheelkunde en vaccinatie zagen het aantal bezoekers met meer dan 1000 stijgen. De afdeling huid-, blaas- en nierziekten meldt, lat het gonorrhoe-gevaar definitief bedwongen is. Ook in de bestrijding van de syphilis is een kentering ten goede ingetreden. Aan het einde van 1947 trad met toestemming van de Prijsbeheersing een aanmerkelijke ver hoging der prijzen in werking. In het Ziekenhuis van „De Volharding”, Ge dempte Burgwal 3343, werden gedurende 1947 2 750 patiënten verpleegd met 39 261 verpleegda- gen. Er werden 2 047 operaties verricht, welk aantal ten opzichte van 1946 een stijging bete kent met 31,3 pCt. Deze stijging heeft voorname lijk betrekking op poliklinische behandeling van in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Het aantal bedden bedroeg 106. In de leiding van het ziekenhuis kwam geen verandering; in de verdere bezetting hadden vele mutaties plaats. Rusthuis St. Joannes de Deo, Paleisstraat 4. Er werden tijdens het verslagjaar 7 mannelijke patiënten verpleegd. Deze patiënten, ieder met een eigen kamer, vormen de permanente bezet ting van het rusthuis. De broeders, 5 in getal, gaan ook uit voor dag- en naehtverpleging. Er werden buitens huis verpleegd 34 patiënten. Omtrent de verpleging van on- en minvermo genden in ziekenhuizen door bemiddeling van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen worden gegevens aangetroffén op blz. 14 van het verslag van die Dienst. De afdeling zenuwziekten constateerde het op de voorgrond treden van psychische conflicten die hnn oorzaak in de oorlog vinden. Menigeen, die de oorlogsjaren goed heeft doorgemaakt, reageert achteraf met nerveuze symptomen. Ook het gedwongen samenwonen van verschil lende gezinnen in te kleine behuizing wekt con flicten in de hand, die voor personen met een labiel zenuwstelsel funest zijn. De afdeling vrouwenziekten nam een nieuwe kraamkliniek in gebruik aan de Nieuwe Duin weg. Zuiderpolikliniek, Van-der-Duijnstraat 105. De ledenlijst der Vereniging werd in 1947 uitge breid met een orthopaediste. Het boekjaar sloot met een nadelig saldo van f 2.765,19. Verdere gegevens werden niet ingezonden. Vereniging voor Ziekenverpleging te Scheve ningen, Duinstraat 19. Aan de poliklinieken werden door de „stads”-geneesheer 936, door specialisten 15 388 en door fondsartsen 11991 consulten gegeven. De afdeling diathermic werd 998 maal bezocht. Hoogtezonbehandeling onder gingen 279 patiënten met 3 319 bezoeken; 623 kinderen werden gevaccineerd tegen pokken en tegen diphterie. Eerste hulp bij ongelukken werd 1915 maal verleend. Er werden 247 kleine ope raties verricht. De wijkverpleegsters bezochten 364 gezinnen met 366 patiënten; aantal bezoekers 15 413. De kraamverzorgsters legden 64 „stads”-bezoeken af. ’s-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, Waldeck-Pyrmontkade 2. Het totale aantal bezoekers in 1947 aan de consul- tatiebureaux te ’s-Gravenhage, Scheveningen en Loosduinen bedroeg 31882. Deze bezoeken wer den gebracht door 10 980 personen. Ingeschreven werden 8 967 nieuwe patiënten, van wie 2 885 mannen, 3 471 vrouwen, 1425 jongens en 1186 meisjes. Van hen werden er 6 861 door genees kundigen gezonden. Van deze 8 967 personen, die voor de eerste maal het consultatiebureau bezochten, leed 7,85 pCt. aan t.b.c. en 2,75 pCt. aan inactieve t.b.c.; 0,19 pCt. werd van t.b.c. ver dacht en 89,21 pCt. had geen t.b.c. Van de overige 10 980 bezoekers, die reeds op het consultatiebureau stonden ingeschreven, leed 28,62 pCt. aan t.b.c. en 14,38 pCt. aan in actieve t.b.c.; verdacht van t.b.c. werd 57 pCt.; geen der ingeschrevenen werd vrij van de ziekte geacht. In de Röntgenafdeling werden 1 568 opnamen gemaakt. De bloedbezinkingssnelheid werd 10 845 maal bepaald, een haemogram 41 maal. Voor overheid, bedrijven en instellingen werden 6 764 keuringen verricht. In 3 878 gezinnen werd huisbezoek gebracht; 21221 bezoeken werden afgelegd. Aan instel- Poliklinieken; Consultatiebureau voor tuberculose; Wijkverplegingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 47