41 i 61 4 aantal inrichtingen van voortgezet onderwijs, of in hun plaats van vestiging. Mededelingen betreffende de indeling en de samenstelling van het schooltoezicht, alsmede omtrent de door de met dit toezicht belaste col leges verrichte werkzaamheden, zijn opgeuomen in de hier voren af gedrukte verslagen. In de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer H. Oberman op 10 Juli 1946, werd voorzien door de benoeming van de heer Th. A. Verdenius, oud-rector van het lyceum Stokroos- In het schooljaar 19461947 heeft de Gemeen teraad de volgende op het voortgezet onderwijs betrekking hebbende besluiten genomen. Vaststelling van een wijziging der Verorde ning, regelende de bezoldiging van het onder wijzend personeel aan het gymnasium, de lycea, hogere burgerscholen en de handelsdagschool te ’s-Gravenhage (no. 3 van 1934); aanwijzing van conrectoren en onderdirecteuren(trices) (3 Fe bruari 1947); Aanwijzing van het Burgemeester-De-Monchy- fonds als een afzonderlijke tak van dienst en vaststelling van een Verordening op het beheer van dit fonds (12 Mei 1947); Vaststelling van een wijziging der Verorde ning, regelende de heffing en invordering van schoolgeld voor leerlingen van de Gemeentelijke Centrale School voor Machineschrijven, Verz. 1934, no. 33 (22 December 1947). De 2de Christelijke hogere burgerschool, Bezuidenhoutseweg 40, werd omgezet in een lyceum, ingaande 1 September 1946. De 6de Gemeentelijke hogere burgerschool A en B met 5-jarige cursus, Nieuwe Duinweg 6/14, werd op 1 September 1947 als zelfstandige school heropend. De in het gebouw Sweelinekstraat 148 geves tigde afdeling van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, Parkweg 44, werd omgezet in een zelf standige school, ingaande 1 September 1947. Overigens kwam geen verandering in het Ofschoon het oordeel over de vlijt en vorde ringen van de leerlingen, vooral van de oudere, over het algemeen gunstig is, wijzen de uitkom sten er op, dat de nadelige invloed van de door gemaakte oorlogsjaren nog slechts ten dele is te boven gekomen. Over het geheel genomen is de gezondheidstoestand goed, al werkt de ge noemde invloed ook in dit opzicht nog merkbaar na. Het doorzettingsvermogen van de uit Indo nesië gerepatrieerde leerlingen, om te trachten de verloren tijd in te halen, werd in vele ge vallen geroemd. Het aan de voet van deze bladzijde geplaatste overzicht bevat een opgave omtrent de aan tallen gerepatrieerde leerlingen, die aan de scholen waren ingeschreven. Hierin zijn niet begrepen de leerlingen, die voorlopig onder wijs ontvingen in de overbruggingsklassen van de Stichting voor onderwijs aan gerepatrieerde!!. Het oordeel over de wijze, waarop zowel het onderwijzend als het niet-onderwijzend perso neel zijn taak vervult, is onverdeeld gunstig. verblijven buiten, terwijl in een der Gemeente lijke h.b.s.en, die door de oorlog ernstig geleden had, door de leerlingen, onder leiding van leer krachten, een eetzaal en verdere recreatie ruimte werden ingericht. Ook aan het geven van meer uitgebreid mu ziekonderwijs werd bij verschillende onderwijs inrichtingen ernstig aandacht geschonken. De Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te ’s-Gravenhage, A. BIENKS, ondervoorzitter. A. C. VERBEEK, u nd. secretaris. De gebouwen, meubelen enz. verkeerden over het algemeen in behoorlijke toestand. In ver schillende gevallen waren uitvoering van her stellingen en aanvulling van leer- en hulpmid delen nodig, welke echter met het oog op de tijds omstandigheden achterwege moesten blijven. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. BESCHRIJVEND GEDEELTE. A. advies voor de leerlingen- IngeHChreven op openbare scholen. Ingeschreven op byeondtre scholen. Totaal ingeschreven. Totaal. Totaal. Totaal. J. j- j- j- j- j. m. m. m. m. m. 334 328 34 191 26 9 35 177 155 218 208 Rechtstreeks na aankomst. Rechtstreeks na aankomst. Schooltoezicht. Rechtstreeks na aankomst. Via overbrug- gingsklassen. Commissie van bibliotheken. Belangrijke besluiten. Aantal scholen. Via overbrug- i gingsklassen. m. 395 363 Leerlingen. Onderwijzend en niet-onderwijzend personeel. Via overbrug- gingsklassen. j- 27 143 I 129 Gebouwen, meubelen, leer- en hulpmiddelen. m. j. 199 m. j. m.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 485