41 Het statische gedeelte van het verslag betref fende het voortgezet onderwijs voor het school jaar 19461947 zal te zamen met dat over het volgende leerjaar worden opgenomen in het ver slag over het schooljaar 19471948. Hierdoor wordt een overzicht over twee jaren tegelijk verkregen omtrent het verloop van de leerlingen en de door hen bereikte resultaten. ste klassen van het uitgebreid lager onderwijs gegeven 27, 29 en 30 Mei: Hooft’s „Warenar”, gegeven door het P.-C.-Hooft-comité; 28, 29 en 30 October: Shakespeare’s „Veel leven om niets”, door de Stichting Het Rotterdams Toneel 27 November: „De klucht van de gehangene” van Henri Ghéon, door het Nederlands Volks toneel; 15 en 16 December: „De geborduurde bal” van Hsiung, door de Stichting Het Amsterdams Toneelgezelschap. De organisatie en werkwijze van het Gemeen telijk Boekenfonds ondergingen geen verande ringen van ingrijpende aard. Voor zover daarop door de scholen werd prijs gesteld, was het ook voor de leerlingen van het bijzonder onderwijs opnieuw mogelijk van de diensten van het fonds gebruik te maken. Wegens vertraagde aflevering door de boek handel werden nog al eens moeilijkheden on dervonden met betrekking tot de verstrekking van boeken. Het fonds verstrekte boeken aan 683 leer lingen. Hiervoor werd door de Gemeente f 8.230,41 bijgedragen; van ouders of verzorgers werden bijdragen in de kosten ontvangen, ten bedrage van f 8.741,45 in totaal. Op 31 December 1947 bestond de Commissie uit de heren J. A. H. Mettrop, voorzitter, A. Bartels, secretaris en Dr. J. van Gelder, pen ningmeester. In 1947 werden de hieronder genoemde voor stellingen voor de leerlingen van het voorberei dend hoger en middelbaar alsmede van de hoog- plein. Op 31 December 1947 hadden in de Com missie zitting de heren Dr. J. van Ijzeren, voor zitter, W. A. van Kesteren, secretaris, G. de Haas, H. van Loghem en Th. A. Verdenius. Behalve de gebruikelijke beoordeling van een aantal boeken uit bestaande bibliotheken, had in 1947 de beoordeling van ruim 130 nieuw aan te schaffen boeken plaats, gepaard gaande met het uitbrengen van advies aan de scholen, die hieromtrent aanvragen hadden ingezonden. Op 31 December 1947 bestond de Commissie uit Dr. H. Ph. Baudet, voorzitter, W. P. de Chavonnes Vrugt, secretaris, J. P. Doedens, Dr. M. van Crevel en G. A. Mossel, leden. De belangstelling voor de in 1947 gehouden 5 concerten door het Residentie-Orkest op 14 Januari, 11 Februari, 25 April, 7 November en 12 December (waarvan met uitzondering van het concert op 14 Januari, een zg. dubbel-concert werd gegeven op 21 Februari, 30 April, 14 Novem ber en 19 December), -welke werden geleid onder scheidenlijk door Willem Andriessen, Jan Out, Frits Schuurman, Jaap Stotijn en Frits Schuur man, was zó groot, dat telkenmale vele leer lingen moesten worden teleurgesteld. Deze con certen werden onderscheidenlijk bijgewoond door 1 985, 4 004, 4 004, 4 002 en 3 976 leerlingen met hun begeleidende leraren, in welke aan tallen zijn begrepen de leerlingen van het uit gebreid lager onderwijs, die, met uitzondering van het concert op 14 Januari, de vier dubbel concerten bezochten (onderscheidenlijk 903, 831, 922 en 1 000). Het concert van 19 December, het honderdste, mocht zich in een grote belangstelling, zowel van de Gemeente als van andere zijde, verheugen. De leerlingen van het voorbereidend hoger en middelbaar alsmede van het uitgebreid lager onderwijs boden de dirigent, Frits Schuurman, de partituur van een werk aan, voor deze ge legenheid gecomponeerd door Leon Orthel. De op de programma’s vermelde inleidingen stelden de leerlingen in staat, zich op de uit te voeren muziek in te stellen. De latere toelich tingen van de dirigenten vormden daarop een aanvulling. Aan nagenoeg alle scholen konden wederom van tijd tot tijd schoolreizen worden onder nomen. In sommige gevallen groeiden deze reizen uit tot een verblijf in ontspannings- en studiekampen. De leerlingen van verscheidene scholen brach ten min of meer regelmatig een bezoek aan ten toonstellingen, musea, enz. Gegevens omtrent de gehouden toelatings examens voor de Gemeentelijke inrichtingen voor voortgezet onderwijs en betreffende de plaatsing van leerlingen op die scholen liggen voor belangstellenden ter inzage aan de afdeling Onderwijs van de Gemeentesecretarie. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. school-toneel- 5 B. STATISTISCH GEDEELTE. Boekenfonds, Commissie tot voorbereiding van voorstellingen. Commissie voor de jeugdconcerten. Schoolreizen, bezoek aan tentoonstellingen enz. Toelatingsexamens, plaatsing van leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 486