1. 2. 3. 1 COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL TE SCHEVENINGEN. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. I. ZEEVAARTSCHOOL. In 1947 waren aan de Zeevaartschool de vol gende cursussen verbonden: een tweejarige cursus, opleidende voor het eindexamen volgens het programma stuur mansleerling B.S. x). Grondslag is de kennis bij overgang van de 3de naar de 4de klasse van een h.b.s. een tweejarige cursus, opleidende voor het eindexamen volgens het programma stuur mansleerling A.S.1). Grondslag is de kennis bij overgang van de 2de naar de 3de klasse van een h.b.s.; een cursus, opleidende voor het examen 3de stuurman grote handelsvaart. Grondslag is voldoende vooropleiding aan een zeevaart school en het bezit van de vereiste vaartijd; een cursus, opleidende voor het examen 2de stuurman grote handelsvaart; een cursus, opleidende voor het examen 1ste stuurman grote handelsvaart. Het aantal klassen bedroeg 7, t.w. 2 jongste en 2 oudste jaarklassen A.S. en B.S., een afde ling adspirant-3de stuurlieden, een afdeling ad- spirant-2de stuurlieden en een afdeling adspi- rant-lste stuurlieden. Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 62 der Nijverheidsonderwijswet heeft de Commissie van Toezicht op de Visserij- school en de Zeevaartschool te Scheveningen de eer het volgende verslag uit te brengen om trent de toestand van het onderwijs aan die scholen over 1947. Het onderwijs in de klassen van de tweejarige cursussen omvat de vakken als omschreven in het reglement op de eindexamens der zeevaart scholen; bovendien werd les gegeven in het vak lichamelijke oefening. Het onderwijs in de theoretische vakken werd zonder onderbrekingen gegeven. Dank zij de speciale maatregelen van het Gemeentebestuur kon, tijdens de strenge vorstperiode in het begin van het jaar, normaal worden gewerkt. De lessen in roeien, zeilen, wrikken en het schiemannen konden van Januari tot de zomer- vacantie, door afwezigheid wegens ziekte van één der leraren in deze vakken, niet tot het volle aantal worden gegeven. De lessen in de lichamelijke oefening werden gegeven in het gymnastieklokaal van de o.l.- school Westduinweg 127. Het onderwijs in de vakken radioseinen en -opnemen kon, door het ontbreken van de nodige toestellen, niet geheel overeenkomstig de eisen worden gegeven, nochtans was het resultaat bevredigend. Het Planetarium alhier werd viermaal be zocht. Van 12 t./m. 17 Mei en van 19 t./m. 24 Mei maakten onderscheidenlijk de leerlingen van de klasse 2 A.S. en 2 B.S. onder leiding van één der leraren een oefentocht op het Ijsselmeer met het instructievaartuig „Prinses Juliana” van het Kon. Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam. De jongste jaarklassen, intussen bevorderd tot de 2de klasse, maakten oefentoch ten met dit vaartuig van 2 t./m. 6 September en van 6 t./m. 13 September. Al deze oefenreizen verliepen naar wens. Het onderwijs in de cursussen voor de stuur lieden omvat de vakken, waarin voor desbetref fende diploma’s examen moet worden afgelegd. Het geven van onderwijs in deze afdelingen kon geregeld doorgang vinden. Op 1 Januari 1947 bedroeg het aantal leerlin gen in de klassen: 1 A.S.: 20, 2 A.S.: 16, 1 B.S.: 23, 2 B.S.: 18 en voor de afdelingen adspirant- 3de stuurlieden: 19, adspirant-2de stuurlieden: 3, adspirant-lste stuurlieden: 7; totaal 106 leer lingen. Aan het eindexamen namen deel: voor het diploma A.S. 16 leerlingen; geslaagd 13, afgewezen 3, voor het diploma B.S. 18 leerlingen; geslaagd 13, afgewezen 5. Van de 5 afgewezen candidaten B.S. ontvin gen 2 het diploma A.S. Aan het overgangsexamen namen deel: in klasse 1 A.S.: 15 leerlingen; bevorderd 14, afgewezen 1, in klasse 1 B.S.: 22 leerlingen; bevorderd 17, afgewezen 5. (4 hiervan zakten voor het overgangsexamen wiskunde.) Alle leerlingen van de oudste klassen werden na het eindexamen geplaatst bij de onderschei den scheepvaartmaatschappijen; ook de niet ge slaagden vonden plaats op een schip. In September werden de 14 bevorderde leer lingen van de 1 A.S.-opleiding opgenomen in klasse 2 A.S. Van de 17 leerlingen, die in 1 B.S. slaagden voor het overgangsexamen, vertrok BIJLAGE 43 4. 5. B.S.: meer wiskunde dan A.S. Cursussen. Onderwijs. B.S. B-Stuurmansleerling A.S. A-Sfuiirmansleerling Leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 488