43 voor voor voor 2 in het gebouw nog onderhoudswerk- 10 leerlingen slaagden bij het eerste examen, de 2 anderen deden tweemaal examen vóór het diploma was behaald. De afd. 1ste stuurlieden werd bezocht door 22 candidaten; hiervan deden er 16 examen, 3 gaven de studie op, 3 moeten nog verder voor bereid worden, alvorens aan het examen kan worden deelgenomen. Van de 16 leerlingen slaagden voor het gehele examen 13; voor het practische gedeelte 1; voor het theoretisch ge deelte 2. Waar nodig werden aan banken en tafels kleine herstelwerkzaamheden verrricht. In de komende jaren zal het meubilair vervangen moeten worden. Over het algemeen verkeert het meubilair in behoorlijke staat. Ook in 1947 konden aan en niet alle nodige herstel- en zaamheden worden verricht. Het meest dringen de werd echter gedaan. Verholpen werd een ernstige daklekkage. Het daklicht van de schie- manszolder werd gerepareerd, terw’ijl het hout werk van de voorgevel en de Westelijke zijgevel werd geschilderd. Het doorslaan van de voor gevel bij regenweer, waardoor hevige lekkage optreedt in de directeurskamer en de spreek kamer, werd echtei- nog niet verholpen. Ook de buitenlampen werden nog niet aangebracht. In de lokalen, waaruit de vloerbedekking was ver dwenen, werd nieuw linoleum aangebracht. Van de aanwezige instrumenten werden de beschadigde exemplaren hersteld; aanvulling zal evenwel noodzakelijk zijn. De heer J. Doves, leraar in de practische vak ken kon wegens ziekte zijn werkzaamheden in 1947 niet hervatten; hij werd af gekeurd en met ingang van 1 September 1947 gepensionneerd. In zijn plaats werd met ingang van 1 September 1947 als tijdelijk leraar in de practische vakken benoemd de heer T. Blok. Op zijn verzoek werd aan Dr. J. Mullemeister, met ingang van 1 Sep tember 1947, eervol ontslag verleend als leraar in de scheepvaartwetten. Op 31 December 1947 was het personeel van de school als volgt samengesteld. Directeur: G. H. van Veen; leraren: T. Blok, Dr. F. C. Dominieus, E. Gelpke, L. van Gogh. C. A. Kaffert, H. Jansen, J. Karst, D. G. Magé, C. Meijer, J. de Neef, J. van Roon, Dr. P. M. Vader, J. Vrolijk, E. J. Wasscher, J. L. Zuyder- velt. één naar een andere school en werd één afge keurd bij herkeuring van zijn ogen. In klasse 2 B.S. werden dus 15 leerlingen op genomen. Van klasse 1 A.S. werd de niet bevorderde leerling opnieuw opgenomen. Verder werden tot deze klasse 23 nieuwe leerlingen toegelaten. De bezetting bij de aanvang was dus 24 leerlingen. Van de 5 niet bevorderde leerlingen 1 B.S. kwa men er 3 weer op school; 27 nieuwe leerlingen werden aangenomen. De bezetting van de klasse was dus 30 leerlingen. Een toelatingsexamen werd niet gehouden; slechts leerlingen, in het bezit van de vereiste vooropleiding, werden aangenomen. Voor de stuurliedencursussen w7erden in Sep tember ingeschreven: de afdeling adspirant-3de stuurlieden: 19 leerlingen; de afdeling adspirant-2de stuurlieden: 4 leerlingen; de afdeling adspirant-lste stuurlieden: 4 leerlingen. Bij de aanvang van de nieuwe cursus in Sep tember bedroeg het totaal aantal leerlingen der halve 110. Van September tot December verlieten 2 leer lingen van klasse 1 A.S. en 4 leerlingen van klasse 1 B.S. de school en werd alsnog 1 leerling voor klasse 1 A.S. aangenomen. Op 31 December 1947 was het aantal leer lingen der klassen als volgt. 1 A.S.: 23, 2 A.S.: 14, 1 B.S.: 26, 2 B.S.: 15 en voor de afdelingen adspirant-3de stuurlieden: 11, adspirant-2de ■stuurlieden: 7, adspirant-lste stuurlieden: 5; totaal 101 leerlingen. In verband met de omstandigheid, dat de stuurliedencursussen voor het eerst na de oor log werden hervat op 2 September 1946, is het hier volgende overzicht volledigheidshalve op gemaakt over de periode van 2 September 1946 t./m. 31 December 1947. De afd. 3de stuurlieden werd bezocht door 72 personen, die gedurende kortere of langere tijd de school bezochten. Hiervan braken 6 leerlin gen de studie vroegtijdig af. Examen deden 55 candidaten; hiervan slaag den er 51. De 4 afgewezenen keerden niet terug. Een leerling ontving het diploma, nadat hij enige weken op school was gekomen, op grond van ingeleverde werkstukken, gemaakt geduren de de reizen als stuurmansleerling. De overblij vende 10 leerlingen moeten nog examen doen als zij daarvoor voldoende zijn voorbereid. De afd. 2de stuurlieden werd bezocht door 18 leerlingen, waarvan er 14 examen deden. Hier van slaagden 12 candidaten voor het gehele en één voor het practische gedeelte van het exa men. VERSLAG VISSERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL. Schoolmeubelen. Gebouw. Leermiddelen en bibliotheek. Personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 489