K 38 lingen, werkende op maatschappelijk gebied, werden 392 bezoeken gebracht. Naar een sanatorium gezonden werden 196 personen, 321 patiënten werden in ziekenhuizen opgenomen en 125 kinderen geplaatst op de beide Buitenscholen. In 934 gezinnen zijn 963 lijders aan open t.b.c. bekend. De totale sterfte aan t.b.e. was 145 bij een ge middeld aantal inwoners van 532 838, of 2,72 per 10 000 inwoners (4,46 in 1946 en 9,71 in 1945). Tijdens het verslagjaar werd besloten over te gaan tot een verbouwing van het Consultatie bureau. Het ledental der Vereniging, 1175 aan het einde van 1947, behoeft dringend uitbreiding, wil zij in de toekomst haar taak behoorlijk kun nen blijven vervullen, aldus het verslag. Aan subsidiën werd ontvangen f 140.691,40, aan contributies f 4.643,aan giften f 5.858,22. De Emmabloemcollecte 1947 bracht op f 22.487,83, de Kerstloterij f 17.285,62, de Oranjekaarten- actie H.T.M. f 10.627,62, de Hofstadbloemcollecte f 9.869,39. De rekening sloot met een voordelig saldo groot f 38.418 58. Vereniging ’s-Gravenhaagse Wijkverpleging, Stille Veerkade 20. Deze vereniging werkte zeer nauw samen met de Vereniging „Wijkverple ging Twentstraat”. Er bestaan plannen tot een fusie, die waarschijnlijk in 1948 tot stand zal komen. Wat de fondspatiënten betreft: de spreekuren der huisartsen werden 14197 maal bezocht, de spreekuren van de specialisten voor chirurgie 2 391 maal, voor gynaecologie 199 maal, voor neurologie 422 maal en voor dermatologie 450 maal. De zusters verleenden hulp in 6326 ge vallen en legden 2 047 bezoeken af. Het aantal hoogtezonbestralingen bedroeg 1124. Het aantal diathermiebestralingen en bestralingen met infrarode lamp bedroeg onderscheidenlijk 349 en 369. Er waren 207 Gemeentepatiënten ingeschre ven. Hun werd op het spreekuur 7179 maal con sult verleend. De zusters legden 6 566 bezoeken af. Er waren 7 kraamvrouwen ingeschreven. Bij de dagverpleging bedroeg het aantal inge schrevenen 50, met 3 228 verpleegdagen. Deze dagverpleging, die met uitzondering van twee weken in Augustus het hele jaar is geopend, werd onder goede leiding tot een kleine voor treffelijke haven voor de minder bedeelde kin dertjes. Het voorhuis van het gebouw is nog steeds verhuurd aan de vereniging „Zorg en Bijstand”. Aan het gebouw zijn in 1947 vrij kostbare onder houdswerkzaamheden verricht. Een legaat van f 200,werd ontvangen. Het nadelig saldo bedroeg f 1.302,56. Vereniging Wijkverpleging „Twentstraat", Gedempte Sloot 167. De fondspatiënten bezoch ten de spreekuren der huisartsen 21 393 maal, die der specialisten 2 342 maal. De zusters ver leenden 16 841 maal hulp. Het aantal hoogtezon bestralingen bedroeg 1190, het aantal bestra lingen met infra-rode lamp 184. De zusters leg den 3 768 bezoeken bij patiënten af. Er waren 51 „stads”-patiënten ingeschreven. Op het spreekuur voor deze patiënten werd 4 672 maal consult verleend. De zusters legden 3 469 bezoeken af. Bij het aan de Wijkverpleging verbonden Con sultatiebureau, uitgaande van de ’s-Graven haagse Centrale Vereniging tot Bescherming van Zuigelingen en Kleuters, waren ingeschre ven 703 zuigelingen en 288 kleuters, ten behoeve van wie onderscheidenlijk 4133 en 820 maal consult werd verleend. Het aantal huisbezoeken aan deze categorie bedroeg 4149. Op het tand heelkundige spreekuur werden 66 consulten ver leend. Aan giften en legaten werd f 2.200,ontvan gen. Het nadelig saldo bedroeg f 219,49. Voor 1948 wordt een fusie voorbereid met de Vereniging ,,’s-Gravenhaagse Wijkverpleging”. Vereniging Diakonessenarbeid der Ned. Her vormde Gemeente, Zuid-Binnensingel 10. In 1947 werd hulp verleend in 98 gezinnen van „stads”- patiënten en in 35 gezinnen van fondspatiënten, onderscheidenlijk met 5 466 en 1384 bezoeken. Op het spreekuur van de „stads”-geneesheer werden 8 591 consulten verleend. In dagverpleging kwamen 65 kinderen met 5 237 verpleegdagen. Deze kinderen ontvingen dagelijks pap, brood, melk, ei, fruit en een warme maaltijd, werden regelmatig gebaad en met de hoogtezon behandeld. Het werk werd verricht door 2 diakonessen en 5 helpsters. Vereniging Diakonessenarbeid in Wijk VIII der Ned. Hervormde Gemeente, Tollensstraat 97105. De .zusters brachten 21 225 bezoeken in de gezinnen. Op het spreekuur van de „stads”- geneesheer werden 17 415 consulten verleend. In het wijkgebouw werden 2132 baden verstrekt, 7 236 hoofdbehandelingen en 3190 hoogtezonbe- handelingen verricht. In de dagverpleging werden 110 kinderen op genomen met 15 058 verpleegdagen. Wijkverpleging der Ned. Hervormde Gemeen te in Laakkwartier, Laakwijk en Spoorwijk, Goeverneurplein 14. De vereniging bestond in 1947 20 jaar. Op 31 December waren 2 645 ge zinnen als lid aangesloten. De zusters verleer den hulp aan huis aan 231 patiënten, met 12 222 bezoeken; eerste hulp werd verleend in 428 ge vallen en tijdens behandeling op het spreekuur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 48