44 i. De aanwinsten der Historisch Topografische Bibliotheek werden beschreven, wat ook met die der Handbibliotheek geschiedde. De wetenschappelijke beschrijving van de to pografische prenten van de omstreken van ’s-Gravenhage, berustend in de Historisch-Topo grafische Prentenverzameling, speciaal die van Wassenaar, werd voortgezet. Die der buiten plaatsen werd voltooid, met die van het dorp werd een aanvang gemaakt. De verzameling blauwdrukken, plattegron den, bouwtekeningen enz. werd gecontroleerd en met de systematische catalogus vergeleken. Het op fiches brengen van alle Haagse afbeel dingen in de aanwinsten der bibliotheek w'erd ook dit jaar voortgezet. Er werden beschrijvingen vervaardigd van 56 nieuw verworven prenten, terwijl 2 340 foto’s van achterschriften werden voorzien. Eindeliik kon dit jaar het reeds lang af gedrukte eerste deel van de catalogus der verzameling, die de historieprenten en de topografie van ’s-Gravenhage beschrijft, worden afgewerkt en rondgezonden. Voor de Letterkundige Verzameling werden de gewone werkzaamheden van beschrijving en ordening verricht. De sortering en beschrijving van de literaire nalatenschap van Jan Walch kostte veel zorg en tijd. Van de Gemeentesecretarie werd de serie Bevolkingsregisters 1879—1894 overgenomen, terwijl ook een lijst van afgegeven bevelschrif ten van betaling uit 1904, behorend tot het archief der voormalige gemeente Loosduinen, van het Stadhuis, werd ontvangen. De Rijksarchivaris van de 3de afdeling van het Algemeen Rijksarchief zond stukken ter aanvulling van het archief der Weeskamer en stukken betreffende de liquidatie dezer instel ling met de bedoeling deze laatste achter het archief te plaatsen. Het hier tijdens de oorlogsjaren reeds gebor- systeem en met het ineenzetten van de voor lopige inventaris een aanvang gemaakt. Tevens werd zoveel mogelijk getracht de oude orde, die door voorgaande bewerkers was verstoord, te herstellen. Zo mocht het gelukken bijna alle stukken uit de oude loketkasten weer terug te vinden. Door het vertrek van de heer Menso- nides kwam aan dit werk helaas tijdelijk een einde. Het uitgebreide archief der Vereniging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebelangen werd geïnventariseerd. Ook werd de beschrijving van het archief van de Commissie voor ontwikke ling en ontspanning van jeugdige werkloze arbeiders voltooid. Met de ordening van het archief en de bibliotheek van de Koninklijke Letterlievende Vereniging Nieuwland werd een aanvang gemaakt. De het vorige jaar door een der volontairs begonnen en vrijwel voltooide inventaris met regestenlijst van het heerlijkheidsarchief van Rijswijk werd afgewerkt. De beschrijving van het archief van Heilige-Geestmeesters en het Heilige-Geesthofje kon eveneens worden afgesloten. Ook werd een inventaris vervaardigd van het archief van de afd. ’s-Gravenhage van de Maat schappij tot nut der Israëlieten in Nederland. Een gedeelte der nagekomen stukken van het archief der voormalige gemeente Loosduinen werd ingevoegd en beschreven. De sedert jaren in een staat van wanorde ver kerende verzameling koopbrieven werd groten deels in orde gebracht, het verband met de bestaande beschrijvingen hersteld, terwijl vele stukken opnieuw of voor het eerst werden beschreven. De verzameling is thans voor be zoekers zeer goed te gebruiken. Voor de klapper op de dopen werden dit jaar 13 doopboeken bewerkt nl. die van de Oosten rijkse kapel 1710—1805, de Franse kapel 1659— 1688, de Portugese kapel 1699—1805, de Spaanse kapel 16701806, de Rooms-Katholieke kerk in de Nobelstraat 16611708 en de Oud-Katholieke Kerk 16821811. Thans resten nog 13 delen van de Rooms-Katholieke kerk in de Oude Mol straat en 5 delen van de kerken te Loosduinen. Daarna zullen nog drie bij een Rooms-Katho lieke kerk bewaarde boeken behandeld moeten worden. Het streven is de klapper op de dopen vóór 1 Januari 1950 geheel gereed te hebben. Dit jaar werd hij uitgebreid met ongeveer 27 000 fiches, alle gecollationneerd en in de lexicogra fische ordening ingevoegd. De klapper op de notariële protocollen werd uitgebreid met de namen uit vier delen. Daar voor werden ongeveer 3 300 fiches geschreven en gecollationneerd. Nog werden enige duizen den fiches van het vorige jaar in de ordening ingevoegd. In het tijdschrift ,,’s-Gravenhage, Mededelin gen van het Bureau voor Statistiek en Voorlich ting der gemeente ’s-Gravenhage”, verscheen een beschrijving van het Gemeente-archief door ondergetekende, terwijl aan verschillende ge denkboeken en vele tijdschriftartikelen werd meegewerkt. Ook in de Geschiedenis van het Residentie-Orkest door J. Weyand en in die van Pulchri Studio door Dr. H. E. van Gelder zijn vele gegevens uit archief en verzamelingen ver werkt. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. 2 g. Aanwinsten en verliezen. Uitgave van in de archiefbewaarplaats berus tende bescheiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 492