44 h. 3 verkrijgen van de schriftelijke nalatenschap van Prof. Dr. Jan Walch, door zijn weduwe aan geboden en ook de schenking van mej. A. P. van Genderen Stort, die de hier reeds in de oorlogsjaren bewaarde handschriften van haar broeder R. van Genderen Stort ten geschenke gaf. De heer A. W. Leeflang breidde zijn hier in bruikleen gehouden Bilderdijk-collectie met enkele stukken uit. De namen van degenen, die de Letterkundige Verzameling met geschenken bedachten vindt men in de Bijlage. Voor de Verzameling Schildersbrieven werden 21 brieven ontvangen. Verliezen. Op deze plaats kan het best ver meld worden, dat een groot aantal dubbele archivalia nL de serie dubbelen van de Resolu ties 16701794, van de Raadsnotulen 17951825, van de notulen van Burgemeester en Wethou ders en hun voorgangers 17951853, van de ver balen van de Burgemeester 18081824 en van de notulen van de conferenties tussen het Hof van Holland en de Magistraat 16701781 met reper toria en indices, samen 104 delen en 8 porte feuilles, naar het gebouw van de Leen- en Voor schotbank werd overgebracht. Deze dubbelen waren in 1752 op bevel van de Magistraat ver vaardigd en verder werden de genoemde series in dubbel bijgehouden om zodoende een scha- duwarchief te verkrijgen, dat in de Stadsbank van lening -werd geplaatst. Later is het naar het Stadhuis, dat inmiddels door het archief was verlaten, overgebracht, vandaar in 1939 naar de kelders van het Gemeentemuseum, in 1942 naar die van het Algemeen Rijksarchief en ten slotte in 1945 naar het Gemeente-archief. Daar het onjuist is dubbele series in hetzelfde gebouw te bewaren, werd besloten de stukken wederom als van ouds in de Bank van lening, thans Leen- en Voorschotbank genaamd, te plaatsen. gen archief van de Diaconie der Ned. Her vormde Gemeente werd na de ordening officieel in bewaring gegeven, terwijl het Bestuur van het Genootschap Pulchri Studio een aantal papieren afkomstig van de oprichter Harden- berg bij zijn hier reeds in bewaring gehouden archief voegde. De Historisch-Topografische Bibliotheek werd behalve met vele dagelijks binnenkomende drukwerken uitgebreid met 54 delen. Talrijke geschenken werden ontvangen van degenen, wier namen in de Bijlage zijn vermeld. Voor de Handbibliotheek werden 4 delen ver worven. De Krantenverzameling werd door de welwil lendheid der redacties aangevuld met de jaar gangen 1947 van alle hier ter stede verschijnen de dagbladen, terwijl ook een dertigtal Haagse week- en maandbladen geregeld wérd ontvangen. De Oorlogsverzameling werd voornamelijk ver rijkt met van het Stadhuis overgebrachte stuk ken, al werden ook door verscheidene, in de Bijlage genoemde, particulieren belangrijke stukken afgestaan. Voor de Verzameling Koopbrieven werden enkele aanwinsten verkregen. De heer J. J. Roe- lants te Vlaardingen schonk door bemiddeling van de Gemeente-archivaris van die stad drie koopbrieven van een huis aan de Poten, Mr. J. K. van der Haagen te Voorburg een van een perceel aan de Jan-Hendrikstraat, terwijl de heren S. Hart en J. van der Zande, beiden te Amsterdam, eveneens koopbrieven van huizen aan het Spui en het Lange Voorhout afstonden. De aanwinsten der Historisch-Topografische Prentenverzameling stegen van 1 063 in 1946 tot 1 700 afbeeldingen. Hieronder waren 55 prenten, 1 508 foto’s, 123 prentbriefkaarten en 14 druk ken. Daarvan werden 439 ten geschenke ont vangen van de in de Bijlage opgenoemde gevers. Bovendien werden nog 34 lantaarnplaatjes ont vangen. Onder de belangrijkste aanwinsten der pren tenverzameling kunnen genoemd worden twee door aankoop verkregen tekeningen van P. C. la Fargue en twee op dezelfde wijze verkregen tekeningen van Maria la Fargue. De Cliché-Verzameling werd zeer uitgebreid doordat de Gemeentelijke diensten en bedrijven ingevolge een aanschrijving van Burgemees ter en Wethouders de bij hen berustende oude clichés overdroegen. Daardoor werden 559 clichés verkregen, maar deze aanwinst was helaas meer kwantitatief dan kwalitatief van belang. Ook de Verzameling Negatieven werd met enkele stukken verrijkt. Voor de Letterkundige Verzameling werden 25 handschriften, 10 portretten, 43 brieven en 8 boeken verworven, waardoor 48 dossiers kon den worden uitgebreid. Van veel belang was het Ten behoeve van Burgemeester en Wethou ders en andere Gemeentelijke autoriteiten wer den 18 rapporten gesteld, waarvan 7 betrekking hadden op kwesties in verband met straat namen. Er werd één nieuwe straatnaam voor gesteld. De leeszaal werd door 455 (v.j. 404) personen bezocht, die samen 1750 (v.j. 1698) bezoeken brachten. Belangstelling voor genealogie dreef 205 bezoekers met 914 bezoeken; 122 met 317 bezoeken kwamen voor de bibliotheek, 89 met 134 bézoeken om de Prentenverzameling te raad plegen. Voor de Letterkundige Verzameling kwamen slechts 7 belangstellenden. Van de VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. Gebruik van de archieven en verzamelingen gemaaid door en het verstrekken van inlich tingen aan autoriteiten en particulieren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 493