44 i. 4 is het gebouw voor de archieven, voor de steeds aangroeiende klap- Prentenverzameling te klein ge- bezoekers kwamen 141 met 614 bezoeken van buiten de gemeente en 3 van buitenslands. Uit de bibliotheek werden 250 delen naar buiten uitgeleend. De schriftelijk behandelde zaken stegen van 823 in het vorige jaar tot 878. Daarvan hadden 1C2 op genealogie betrekking, 48 op de biblio theek, 77 op de Prentenverzameling en 49 op de Letterkundige Verzameling. Uit het buitenland kwamen 15 brieven. Het aantal geleverde afschriften bedroeg 32; aan leges werd f 56,geïnd. 130 afbeeldingen uit de Prentenverzameling werden gefotografeerd, terwijl ook 51 foto’s van archiefstukken, 6 van stukken uit de Letterkun dige Verzameling en 1 uit de bibliotheek werden vervaardigd. Zestienmaal werden stukken van elders hier gedeponeerd nl. uit de Rijksarchieven in Fries land, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Noord-Holland, de gemeente-archieven van Breda en Enkhuizen en de Universiteitsbiblio theek te Amsterdam. Bovendien werden talrijke archivalia uit het Algemeen Rijksarchief, op de dagen dat deze instelling voor het publiek gesloten was, hierheen gebracht. Uit onze verzamelingen werden negenmaal stukken verzonden naar het Algemeen Rijks- archief, het Rijksarchief in Limburg, de Gemeen te-archieven van Amsterdam, Gouda en ’s-Herto- genbosch en de bibliotheek van de Technische Hogeschool te Delft. Met machtiging van Burge meester en Wethouders werden herhaaldelijk archiefstukken uitgeleend naar de bibliotheek van het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie waar zij, wanneer zij niet in gebruik waren, steeds in de kluis geborgen bleven. In verband met het eeuwfeest van het Genoot schap Pulchri Studio werd van 18 Januari tot 2 Februari in de tentoonstellingszaal een expo sitie gehouden betreffende „Een eeuw Haagse literatoren 18471947”, bestaande uit stukken uit de Letterkundige Verzameling. Deze ten toonstelling werd, mede in verband met de slechte weersgesteldheid, niet druk bezocht. Zij trok niet meer dan 200 bezoekers. Van 29 November tot 14 December werd de gebruikelijke najaarstentoonstelling gehouden, ditmaal over „Scheveningen als vissersdorp en badplaats voorheen en thans”. Zij verkreeg 984 bezoekers. Reeds herhaaldelijk is de aandacht gevestigd op het feit, dat het gebouw van het Gemeente archief niet aan de meest elementaire eisen van veiligheid voldoet. Niet alleen heeft het gebouw in het geheel geen kelders, wat in tijd van oorlog de meest rampspoedige gevolgen kan hebben, maar vooral de vochtigheidstoestand is zeer veront rustend. Daarbij komt nog, dat van deskundige zijde is gewaarschuwd, dat de lucht in en rond het gebouw door de nabijheid van de Gasfabriek is bezwangerd met zwavel-dioxyde, die op papier, perkament enz. een funeste invloed heeft. Dit gevaar was tot voor kort nog geheel onbekend. Ten slotte maar vooral pers en de worden. Zo is een gevaarlijke noodtoestand ontstaan, die aanleiding is geweest er op aan te dringen, dat de bouw van een nieuwe archiefbewaar plaats bovenaan de urgentielijst van Gemeente lijke bouwwerken zal worden geplaatst. De Gemeente-archivaris, W. MOLL. Aan vijf tentoonstellingen buiten het gebouw werd medewerking verleend. Naar de in de Koninklijke Bibliotheek gehouden herdenkings tentoonstelling betreffende Pieter Cornelisz. Hooft werden archivalia en portretten uitge leend; voor de door het Gemeentebestuur van Voorschoten georganiseerde historische ten toonstelling betreffende die gemeente werden verscheidene prenten ter beschikking gesteld. Voor de te Rijswijk gehouden tentoonstelling bij de herdenking van de Vrede van Rijswijk werden enkele dubbele prenten en foto’s afge staan, terwijl op de Oldenbarnevelt-tentoonstel- ling in het Museum Boymans te Rotterdam enige prenten uit onze verzameling te zien waren. Ten slotte werd op de tentoonstelling be treffende de Walvisvangst, die in het Museum voor het Onderwijs werd gehouden, een prent van de in Scheveningen gestrande potvis inge zonden. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. Maatregelen in het belang der verzamelingen te nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 494