45 3 tober geopend door de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, de heer J. van Zwijndregt. Daar na volgde een lezing met lichtbeelden door Ir H. Lohr uit Haarlem. De expositie trok 5 685 bezoekers. Van 8 November t./m. 16 December was een tentoonstelling van „Schildersprenten” georga niseerd. Het betrof hier prenten van John Ra- decker, Jan Wiegers, W. Schuhmacher, Edgar Fernhout, Charles Eyck, Kees Andrea, Nicolaas Wijnberg, Jan van Keulen. De tentoonstelling kwam tot stand op initiatief van de Stichting „Beeldende Kunst Binnen Ieders Bereik” en had tot doel het publiek kennis te laten nemen van een nieuw procédé, waardoor ieder blad ver zorgd en gesigneerd door de kunstenaar zelf, dezelfde kleur en toonwaarden kan houden. Op 8 November werd de tentoonstelling geopend door Wethouder J. van Zwijndregt. Voor de ten toonstelling werd geen afzonderlijk entrée ge heven, zodat een juist aantal bezoekers niet is geregistreerd. Van 15 November t./m. 16 December werd een tentoonstelling „Indonesische Kunstenaars” ge houden, die een overzicht gaf van het oeuvre van de gebroeders Agoes en Otto Djaya. Op 14 November opende de Burgemeester deze tentoon stelling in tegenwoordigheid van verscheidene autoriteiten-, w.o. de Minister van Overzeese Ge biedsdelen, Mr. J. A. Jonkman, en een vertegen woordiger van de Minister van Oorlog. De ten toonstelling werd bezocht door 1279 personen. Van 18 October t./m. 16 December werd een zg. Reistentoonstelling gehouden, samengesteld door de heer D. F. Lunsingh Scheurleer, advi seur voor de musea, verbonden aan de Rijks- commissie voor de Musea. De expositie gaf met behulp van originele voorwerpen, afgietsels, foto’s en tekeningen een beeld van de ontwikke ling van de kunst van de vroege Middeleeuwen (sinds de val van het Romeinse Rijk tot ca. 1150) en was hoofdzakelijk bestemd voor aanschouwe lijk onderwijs aan leerlingen van scholen. Daar voor de tentoonstelling geen verhoogde entree prijs werd geheven, kan het juiste aantal bezoe kers niet worden vermeld. Op 24 December werd een tentoonstelling „G. H. Breitner” voor het publiek opengesteld. Zij kwam tot stand met medewerking van de Tech nische Commissie voor de uitvoering van het Cultureel Accoord Nederland-België en werd eerst (in groter omvang) in het Stedelijk Mu seum te Amsterdam en daarna in Antwerpen geëxposeerd. Zij bestond uit 170 werken van de kunstenaar. Op 23 December werd de ten toonstelling door de Burgemeester geopend in tegenwoordigheid van verschillende autoritei ten. Tot 1 Januari 1948 bedroeg het bezoekers aantal 4163 personen. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Dr. J. J. Gielen, en bezocht door 5 442 personen. Van 11 Mei t./m. 8 Juni werd een tentoonstel ling „Haagse Kunstenaars”, de eerste van een serie van dergelijke exposities, gehouden, die het werk toonde van 30 levende Haagse kunste naars (schilders, beeldhouwers, grafici etc.). Zij werd geopend op 10 Mei door de Wethouder be last met de kunstzaken, Dr. B. v. d. Tempel, en trok 2 042 bezoekers. Van 1 t./m. 15 Juni werd gehouden de door de Muziekhistorische afdeling georganiseerde ten toonstelling „De dans in de loop der tijden”. Zij werd ingericht met medewerking van de heer W. v. d. Leyé uit Rotterdam en bestond uit het vele materiaal over de dans uit de bibliotheek van deze afdeling, aangevuld met dansfoto’s en boeken van particulieren. De expositie werd niet officieel geopend. Het aantal bezoekers bedroeg 476. Tentoonstelling „Kunst van de Indische Ar chipel” van 22 Juni t./m. 7 Augustus. Kunst voorwerpen, hoofdzakelijk uit de kleine musea van ons land en uit particulier bezit, aangevuld met enkele stukken uit de grote musea, toonden de schoonheid der Indische stijlvormen. Ook grove porceleinen uit China naar Indië gebracht en meubels der Hollanders uit de 17e en 18e eeuw in Indië waren in de tentoonstelling opge nomen. Op 21 Juni werd zij officieel geopend door de Burgemeester, waarna de conservator van de afdeling Oude Kunstnijverheid, de heer A. J. de Lorm, nog een korte uiteenzetting gaf. De tentoonstelling werd bezocht door 7 735 per sonen. Van 15 Augustus t./m. 14 September werd een tentoonstelling „Vlaamse kunstenaars van de Leie 1890—1940” gehouden in het kader van het Cultureel Accoord tussen Nederland en België. Zjj gaf een overzicht van het werk van schilders, beeldhouwers en schrijvers, die tussen 1890 en 1940 aan de boorden van de Vlaamse rivier de Leie hebben gewoond of nog wonen. Zij werd ge organiseerd op initiatief van de Utrechtse afde ling van de Vereniging Noord-Zuid en eerst gehouden in het Centraal Museum te Utrecht. De expositie werd ingericht door de heer Emile Langui, Adviseur in kunstzaken van het Minis terie van Openbaar Onderwijs te Brussel en op 14 Augustus geopend namens de Belgische am bassadeur door diens zaakgelastigde, de heer R. Baert. Aantal bezoekers 5 366. Van 18 October t./m. 9 November werd een tentoonstelling „Kathe Kollwitz” gehouden, die tot stand kwam met medewerking van het Haags Instituut voor Volksontw ikkeling (HIVO). Zij gaf een overzicht van het grafische wrnrk van de kunstenares, aangevuld met een 14-tal belang rijke tekeningen. De tentoonstelling werd 18 Oc- VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 498