39 en 11 in de polikliniek en het spreekuur van de artsen in 7 450 gevallen. Het aantal hoogtezonbehandelingen bedroeg 1972. Hulp aan kraamvrouwen werd 993 maal verleend. De huisartsen verleenden 20419, de verloskundige 445 en de specialisten 7 000 con sulten. Vereniging voor Wijkverpleging „Bezuiden- hout”, uitgaande van de Ned. Hervormde Ge meente te ’s-Gravenhage, Van Imhoff straat 5. Afgelegd werden 3 676 huisbezoeken; het aantal hoogtezonbehandelingen bedroeg 318. Het aantal leden bedroeg aan het einde van het boekjaar, op 31 October 1947, 208. Het jaar sloot met een nadelig saldo van f 951,61. Ziekenverpleging „Pniël”, Z.O. Buitensingel 77. Het bleek niet mogelijk gegevens te verkrijgen. R.K. Wijkverpleging „St. Raphael”, Helmers- straat 25-33. ^Tijdens het verslagjaar was in voor bereiding de overdracht van de werkzaamheden der vereniging aan de Rooms-Katholieke Ver eniging „Het Wit-Gele Kruis”. Andere gegevens werden niet ontvangen. Loosduinse Wijk- en Ziekenverpleging, Wil- helminastraat 73, Loosduinen. In 162 gezinnen werden 4 708 bezoeken afgelegd, in het wijkge- bouw werden 843 patiënten geholpen. Eerste hulp werd 132 maal verleend. In de afdeling wijk-kraamverpleging werden 2 098 bezoeken af gelegd. Op het spreekuur van het Consultatiebureau van de ’s-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrij ding der Tuberculose in het wijkgebouw der Loosduinse Wijk- en Ziekenverpleging werden 1154 personen onderzocht, waarvan 423 nieuw ingeschrevenen. Er werden 1215 huisbezoeken af gelegd. Het aan deze wijkverpleging verbon den Consultatiebureau voor Zuigelingen en Kleuters, uitgaande van de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot Bescherming van Zui gelingen en Kleuters, gaf 2051 consulten voor zuigelingen en 210 voor kleuters. In de poliklinieken werden door de oogarts 286 consulten met behandeling gegeven, door de vrouwenarts 295, de huidarts (van 1 September af) 106 en de neus-, keel- en oorarts 322. In de op 1 Januari 1947 geopende Kraam vrouwenkliniek werden 64 patiënten opgenomen, onder wie 49 uit Loosduinen en 12 uit ’s-Graven hage. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 583,57. Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging. Van het wijkgebouw De-la-Reyweg 297 uit zijn gebracht 5 831 wijkbezoeken aan 76 „stads”- patiënten, 6 504 aan 382 particuliere patiënten, 932 aan 73 kraamvrouwen en 825 aan 12 patiën ten van de Diaconie der Gereformeerde Kerken. Aan patiënten van de „stads”-polikliniek wer den 14 649, aan patiënten van huisartsen en spe cialisten 48 389 bezoeken gebracht. Nabehande ling van particuliere en fondspatiënten werd 5 500 malen verleend. Het aantal hoogtezonbe handelingen bedroeg 3 322. Aan het aan de wijkverpleging verbonden Consultatiebureau voor Zuigelingen en Kleuters uitgaande van de ’s-Gravenhaagse Centrale Ver eniging tot bescherming van Zuigelingen en Kleuters, werden 6 824 consulten aan zuigelingen en 1311 aan kleuters verleend. Op de kinderzaal werden 89 kinderen verpleegd met 352 verpleeg- dagen. Voorts werden verpleegd 214 kraam vrouwen en 218 babies met onderscheidenlijk 2188 en 2 253 verpleegdagen. Het Bureau voor Christelijke Particuliere Zie kenverpleging en Kraamverzorging zond 166 verpleegsters en 35 kraamverzorgsters uit. Op de Polikliniek hielden 2 artsen voor de Gemeente zitting en bovendien 4 huisartsen en 12 specialisten. Van het wijkgebouw Juliana-van-Stolberg- laan 109 uit werden 3 975 bezoeken aan 196 par ticuliere patiënten gebracht. Eén kraamvrouw werd 19 maal bezocht. Particuliere en fonds patiënten genoten 2 016 maal nabehandeling. Het aantal hoogtezonbehandelingen bedroeg 2 023. Aan het in het wijkgebouw Juliana-van-Stol- berglaan gevestigde Consultatiebureau voor Zuigelingen en Kleuters, uitgaande van de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot Be scherming van Zuigelingen en Kleuters, werden 4 031 consulten ten behoeve van zuigelingen en 936 ten behoeve van kleuters verleend. In de polikliniek hielden 3 huisartsen specialisten zitting. Een financieel verslag werd niet ingezonden. Wijkverpleging van het Rode Kruis, Appel- straat 167. Het aantal patiënten bedroeg 1267 (in 1946: 1 013). Afgelegd werden 12122 zieken bezoeken (10170 in 1946). Het aantal hoogtezon- bestralingen bedroeg 3 860 (1 111) van 1 045 (370) personen. In December kreeg de wijkverpleging een per ceel in de Appelstraat toegewezen, waardoor aan een sinds de afbraak van het Rode-Kruis- ziekenhuis bestaande noodtoestand een einde kwam. Krachtige steun werd bij voortduring ver kregen van de Wethouder van Sociale Zaken. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 8.419,54. Zuidhollandse vereniging „Het Groene Kruis”, afdeling ’s-Gravenhage, Van-Speykstraat 31. De wijkzusters brachten 10 400 bezoeken aan pa tiënten, tegen 11693 in 1946. Door het magazijn werden 1218 verplegingsartikelen uitgeleend. In totaal werd door bezoeken ontvangen f 7.501,—, tegen f 8.013,40 in 1946. Bij het Adviesbureau ’s-Gravenhage van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 49