45 5 In het kader der Debutanteneoncerten werden ook nog enige dansmatinées gegeven, terwijl ter gelegenheid van de tentoonstelling „De Dans in de loop der tijden” enkele dansavonden werden georganiseerd, t.w. 1 Februari, Dansmatinée door Ada Stock en Mary PeereboomVoller 19 April, Matinée van Dans en Declamatie: Eeke Thomée, dans, Gelijn Molier, declamatie, en Gusta Zeydel, pianobegeleiding; 10 Juni, Dansavond door Johanna Zuiver en Jean Rebel; 13 Juni, Dansavond door Peter Leoneff, Elisa beth Hermann, César Horn, Hanny Bonman en Kitty. 20 September, Dansmatinée door Dory van der Meulen en Lissi May. In de maand December werden op 11, 12 en 15 December een 3-tal culturele avonden georga niseerd en aangeboden aan houders van docen ten- en leerlingenkaarten. Dr. H. E. van Gelder sprak over „Haagse Schilderkunst uit verschil lende tijdperken” en mej. Dr. B. Jansen over „Nederlandse Ceramiek in het Gemeentemu seum”; terwijl na de pauze een demonstratie op oude muziekinstrumenten met toelichting werd gegeven door de heer D. J. Balfoort. Door het afstaan van kunstvoorwerpen uit de verzameling van het Gemeentemuseum, werkte de Dienst mede aan het tot stand komen van de volgende tentoonstellingen. Jubileumtentoonstelling van Charles Eyck te Maastricht van 7 April27 April; werken van Jan Sluyters te Maastricht en Luik, in Maart- April-Mei; „Franse Kunst van Bonnard tot heden” te Helsinki, Stockholm en Kopenhagen (Circuit nordique), in Maart-April-Meiheden daagse schilders in Zuid-Afrika, in April, Mei, Juni; „Als de stenen spreken” te Amsterdam in het Stedelijk Museum (Vakgroep Steen- en off setdruk), in April; werken van Piet Mondriaan in Bazel en Parijs, Februari en Maart; Etalage- tentoonstelling van boeken over de kunstenaar K. Andrea, April/Mei; „P. C. Hooft” in de Koninklijke Bibliotheek, Mei/Juni; werken van Dick Ket in het Museum Huis Lambert van Meerten te Delft, Mei/Juni; ceramiek te Parijs; „Vlaamse Kunstenaars van de Leie” in het Centraal Museum Utrecht, Juni/Augustus; werken van H. de Toulouse Lautrec in het Ste delijk Museum te Amsterdam, Juli/Augustus; werken van H. de Toulouse Lautrec in Brussel en Verviers, September/November; „Haagse Meesters” in het Centraal Museum te Utrecht, Augustus/September; „In de Bloemhof der Schilderkunst” in het Frans-Hals-Museum Haarlem, September; „P. C. Hooft” in het Mui- derslot, Juli/September„Kathe Kollwitz” in het Museum Boymans, Augustus/October; Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio, October; „Cervantiana” in het Vondel-Paviljoen te Amsterdam, September/October„G. H. Breitner” in het Stedelijk Museum te Amsterdam en Antwerpen, Augustus/December; Van-Gogh- ten toonstelling te Bazel, October/November; 11 Januari, door de architect Ir. A. Bos, direc teur van de Dienst voor Volkshuisvesting te Rotterdam, over „Wijkgedachte en Stadsop- bouw” in het kader van de tentoonstelling „Den Haag bouwt op”; 17 Januari, door architect W. M. Dudok over zijn twee plannen voor de wederopbouw van ’s-Gravenhage in het kader van de tentoon stelling „Den Haag bouwt op”; 24 Januari, door de Haagse architecten P. Ver- have, J. G. E. Luyt en J. J. Hornstra over het „Plan 2000” („Den Haag bouwt op”); 11 Februari, door A. W. Ligtvoet, wetenschap pelijk assistent bij de Muziekhistorische afde ling, over „Muziek en muziekinstrumenten bij primitieve volken”; 2 April, door Raymond Cogniat, redacteur van het blad „Arts” te Parijs, over „La Sculpture Contemporaine Francaise”, in samenwerking met het Genootschap Nederland-Frankrijk; 3 Juni, door W. Jos. de Gruyter over „Dans en ballet”; 6 Juni, door mej. Nelly Hiltman over „Het pro bleem van klassieke of moderne danskunst”, toegelicht met dansen; 4 September, door Emile Langui, adviseur in Kunstzaken bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs te Brussel over „De School van Sint-Martens-Latem aan de Leie”; 3 October, door mej. Dr. B. Jansen over „Cera miek uit de collectie van het Gemeentemu seum”, ter gelegenheid van de gedeeltelijke wederopstelling van de afdeling Oude Kunst nijverheid; 5 October, door mevr. Dra. J. V. C. Hefting over „Inleiding tot de Nederlandse Schilderkunst van de 19e eeuw”, ter gelegenheid van de ge deeltelijke wederopstelling van de afdeling Moderne Kunst; 30 October, herhaling van de lezing met licht beelden door mevr. Dra. J. V. C. Hefting van 5 October; 11 November, (onder auspiciën van de British Council) door Sir Eric Maclagan, oud-direc- teur van het Victoria and Albert Museum te Londen, over „Modern English Sculpture”. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Dansavonden en -matinées. derden. Leerlingenavonden. Tentoonstellingen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 500