40 Gegevens betreffende de Gemeenteapotheek worden aangetroffen in het verslag van die in stelling. Voor ieder gezin, waarmee enigszins uitvoe riger bemoeiingen zijn, wordt een dossier aan gelegd. Het aantal van deze dossiers groeide in het verslagjaar tot 2 950. Commissie inzake bestrijding der geslachtsziek ten van de „Zuidhollandse vereniging „Het Groene Kruis”, gevestigd in het wijkgebouw, werden in het verslagjaar 1 427 gevallen ter af doening opgegeven. Voor onderzoek en consult kwamen op het spreekuur 1069 personen, waar van 422 als nieuwe patiënten werden ingeschre ven, nl. 70 mannen en 352 vrouwen, van wie onderscheidenlijk 32 en 104 geheel vrij waren van een venerische infectie. Van de 840 patiën ten, die zich aan de behandeling hadden ont trokken, werd 99 pCt. weer onder behandeling gebracht. De sociale werksters legden 1784 be zoeken af. Het adviesbureau stelt zelf geen behandeling in, maar verwijst de patiënten naar huisarts of specialist. De lasten bedroegen f 10.507,09. Begroot was f 13.175,—. ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot be scherming van Zuigelingen en Kleuters, secre tariaat Gentsestraat 201, Scheveningen. De con sultatiebureaus der vereniging zijn gevestigd: Oranjeplein 2426, Regentesselaan 18, Dr.-Van- Welylaan 2 (niet voor kleuters), Goeverneur- laan 422, De-la-Reyweg 297, Juliana-van-Stol- berglaan 109, Gedempte Sloot 167, Houtrustweg 260—262, Jurriaan-Kokstraat 47, Wilhelmina- straat 73 (Lsd.). Aan de consultatiebureaus werden 5 453 zui gelingen en 2 202 kleuters uit de Gemeente nieuw ingeschreven. In totaal waren 9 082 zuigelingen ingeschreven. Verleend werden onderscheiden lijk 57 416 en 10 547 consulten op 1294 en 628 zittingen; afgelegd werden 20 360 en 12 huis bezoeken. Van de Gemeente werd over 1947 een subsidie ontvangen groot f 38.425,Over de jaren 1944, 1945 en 1946 werd een aanvullend subsidie groot f 3.182,74 ontvangen. De rekening sloot met een batig saldo van f 2.346,91. Vereniging „Hulp aan Zuigelingen”, Oranje plein 24, 25 en 26. Ingeschreven werden 1546 zui gelingen, van wie 978 voor de eerste maal. Hier voor werden 9121 consulten gegeven; 3 013 huis bezoeken werden afgelegd. Op het spreekuur kwamen 623 kleuters, van wie 418 voor de eerste maal. In het geheel werd 1 940 maal advies gegeven. In de kliniek werden 160 kinderen opgenomen in totaal gedurende 9984 verpleegdagen. De rekening sloot met een batig saldo groot f 711,76. Voor gegevens omtrent zuigelingen- en kinder- zorg in het Juliana-Kinder ziekenhuis en in de poliklinieken van de Vereniging Wijkver pleging „Tu entstraa f’, de Loosduinse Wijk- en Ziekenverpleging, de Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging (De-la-Reyweg 297 en Juliana van-Stolberglaan 109) wordt volledigheidshalve nog verwezen naar blz. 35, 38 en 39. Aangaande hulp in de huishouding, verleend vanwege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen zijn gegevens vermeld in het verslag van die Dienst, blz. 7. Het Ned. Hervormd Bureau voor Gezinsver zorging en Ziekenverpleging, Suezkade 27, ver leende in het verslagjaar hulp in 360 gezinnen met in totaal 1035 verpleegdagen. Bureau Kerkelijke Gezinszorg, Beeklaan 389. De spreekuren werden in het verslagjaar be zocht door 1 400 personen. De sociale werksters deden rond 4 400 huisbezoeken. Aan 2 000 ge zinnen werd kleding uitgereikt. Ten bate van gezinnen die a-sociaal dreigen te worden kreeg het Bureau van het Ned. Her vormd Bureau voor Gezinsverzorging en Zieken verpleging (Suezkade) in Maart van het ver slagjaar de beschikking over de werkzaamheden van een gezinsverzorgster. De samenwerking met velerlei instanties was goed en intensief. Van buitenlandse belang stelling voor het werk getuigde de ontvangst van Amerikaanse, Zwitserse, Deense en Schotse bezoekers. Een klein aantal huisvrouwen en een 40-tal kinderen konden naar buiten in door andere sociale werksters gezochte gezinnen. Meermalen werd in rusthuizen in of buiten Den Haag plaat sing gezocht voor huisvrouwen; veelal moest dan tevens voor de kinderen onderdak worden gezocht in een kindertehuis of gezin. In enkele gevallen werd opname in een tehuis voor ouden van dagen, ziekenhuis of sanatorium bevorderd. Mededelingen omtrent bemoeiingen van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst met de uitzending van kinderen naar bui ten worden aangetroffen in het verslag van deze Dienst. Haagse Baad voor Kinderuitzending, Wal- deck-Pyrmontkade 4. Voor uitzending naar bui ten hebben de schoolartsen in het verslagjaar Gemeenteapotheek. Zuigelingen- en kleuterzorg. Hulp in de huishouding; gezinszorg. Uitzending van kinderen naar buiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 50