47 2 Terreinen in beheer. Op 31 December 1947 waren de volgende terreinen in beheer bij de Stichting. belast met het toezicht op het onderwijs in de lichamelijke oefening, in de loop van het ver slagjaar reeds regelmatig deel aan de bespre kingen in de vergaderingen van het bestuur. Het bestuur hield achttien vergaderingen, waarbij buiten beschouwing zijn gelaten de be sprekingen, welke een of meer leden van het bestuur met andere personen hebben gevoerd. Voorts zijn door de sub-Commissie voor de huren en de sub-Commissie tot exploitatie van het Openluchttheater in het Zuiderpark verschei dene bijeenkomsten gehouden. Het bestuur was op 31 December 1947 samen- gsteld uit de heren: Mr. F. L. Kleijn, voorzitter; W. A. Rensen, plaatsvervangend-voorzitter; P. C. Wesseling, secretaris; F. C. van Waalwijk, plaatsvervangend-secretaris; Dr. D. G. G. van Ringelestein en de directeuren van de Diensten der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Ge meentewerken en Gemeenteplantsoenen (of hun plaatsvervangers). Voorts namen de heren Ir. P. Bakker Schut, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw en W. Boer, Gemeentelijk inspec teur van het onderwijs, die in het bijzonder is VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Tak van sport. korfbal, openluchtspel. 1 Mede bestemd voor het onderwijs in lichamelijke oefening op de middelbare scholen. i 2 Aard van het terrein. Westbroekpark Zuiderpark Zuiderparklaan Buurtweg (W.) (Groenendaal) Frultweg Schenkkade (V.U.C.-terreiu) Vlietweg (R.) (Hoornpark) Van-Vredenburchweg (R.) Zuiderpark bij het zwembad Zuiderpark nabij Vreeswijkstraat Beijersstraat Capadósestraat Carel-Reinierszkade Gaslaan Mient Schimmelweg Scholstraat Seinpoststraat Vermeerstraat Mackaystraat Newtonplein Newtonstraat Van-N jjenrodestraat Oranjeplein Peilstraat Pieter-de-Hoochplein (L.) Pluvierstraat Rederijkerstrant Rijswijksestraat Sumatrastraat Tesseteestraat Tuinderslaan V aalrivierstraat Dr.-de-Visserplein Wieringsestraat J anssoniusstraat Laan van Poot Ockenburgh Paets-van-Troostwjjkstraat Rederijkerstrant Spionkopstraat Stokroosplein Escamplaan Evert-Wytemaweg Hoekwaterstraat (V.) Ligging van het terrein. Oppervl. in ha. 1.08. 35 4.48. 10 5. 06. 70 Aantal velden. 3 3 9 athletiek, korfbal, korfbal. i 9 3 7 12 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1. 12.00 12. 20. 00 184. 20 4. 17.77 12.49. 80 4. 54. 25 3. 51.30 3. 99. 60 2. 57. 00 2. 50. 00 1.32.37 1. 14. 00 1. 10. 15 0.79.05 1.08. 50 1. 28. 90 0. 28. 90 0. 48. 00 1.21.40 0.49. 00 0. 19. 00 0. 74. 10 0. ii. 35 0. 34. 00 0. 21.20 0. 45. 50 0 40. 70 0. 30. 00 0. 12. 00 0.19. 92 0. 42. 50 0. 06. 24 0.12. 15 0. 13. 75 1. 08. 00 3. 38. 17 5. 07. 00 16. 69. 80 0. 66. 10 1.93.00 0.43. 25 4.10. 00 ld. ld. ld. Tijd. Sportterrein. ld. ld. ld. ld. ld. ld. Speelterrein. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. Speeltuin. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. Sportterrein. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. 3 3 13 2 1 2 5 korfbal. voetbal. voetbal, hockey, rugby, handbal, korfbal. voetbal. athletiek, handbal. voetbal. athletiek, korfbal. voetbal. athletiek, korfbal. athletiek, handbal, openlucht spel. handbal, openluchtspel. cricket, voetbal. id. id. hockey, korfbal. handbal, voetbal. voetbal. id. id. id. voetbal. athletiek, korfbal. handbal. hockey, voetbal. korfbal, openluchtspel. korfbal. voetbal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 515