47 De gereedschappen verkeren in een goed on derhouden staat. Eén van de oudste tractoren werd door een nieuwe vervangen, terwijl de motor van een der andere w'erd gerevideerd. Een nieuwe driedelige maainiaehine werd aan geschaft alsmede twee 5/4” waterslangen voor het besproeien van de sintelbaan aan de Laan van Poot. De piasvijvers in het Zuiderpark werden schoongemaakt en verbeterd. De speeltuin aan de Van-Njjenrodestraat werd ten behoeve van het schoolgebruik van een nieuwe grasmat voorzien. De speeltuin aan de Tuinderslaan werd ten laste van de Gemeentelijke Dienst voor de We deropbouw hersteld en opgeleverd en kon weder om worden opengesteld. In de speeltuinen op het Oranjeplein en het Newtonplein werden stenen toezichthouders- huisjes aangebraeht. Met het in orde maken van de speeltuin aan de Wieringsestraat ten laste van de Gemeente lijke Dienst voor de Wederopbouw werd een aanvang gemaakt. Het speelterrein aan de Seholstraat, dat in verband met de zanderige bodemgesteldheid aan zijn doel niet beantwoordt, zal het volgend sei zoen als speeltuin worden gebruikt. In afwachting van de wederopbouw van de kleedgelegenheden op het sportterrein „Oeken- burgh” werden vanwege de Stichting twee nood- kleedgelegenheden geplaatst, zodat van dit ter- reineneomplex enkele velden kunnen worden bespeeld. Doordat de Kon. Ned. Voetbal Bond (K.N.V.B.) een wijziging bracht in 'de afmetin gen van de voetbalvelden, kunnen op dit com plex in plaats van 16, slechts 13 velden worden uitgelegd. De staantribunes op het „A.D.O.”-terrein wer den afgebroken. Van het afgekomen hout werd Het sportterrein „Hoornpark” te Rijswijk werd door de particuliere eigenaar aan de gemeente Rijswijk verkocht en moest dientengevolge aan het beheer der Stichting worden onttrokken. Aan de adjunct-inspecteur der Stichting, F. Nauta, die op 1 September 1946 in tijdelijke dienst der Stichting was getreden, w7erd op eigen verzoek per 1 September 1947 eervol ontslag ver leend. In de vacature zal zo spoedig mogelijk worden voorzien. Op 31 December 1947 bestond het personeel der Stichting uit 37 personen, te weten: 1 inspecteur, 1 opzichter 2de klasse, 1 chauf- feur-monteur, 1 schilder, 1 timmerman, 14 ter- reinmeesters en 18 toezichthouders. Hiervan zijn 15 personen in vaste dienst der Stichting, terwijl Aan de Delftselaan W'erden een speeltuin met een piasvijver en een zandspeelbak aangelegd. In het Huygenspark kwam een speeltuin met zandspeelbak gereed. Beide speelplaatsen zullen het volgende seizoen in gebruik worden ge nomen. In Loosduinen werd aan de Burgemeester- Waldeckstraat een bouwput geëgaliseerd als mede afgerasterd en in overleg met en onder verantwoording van de buurtvereniging voor de jeugd opengesteld. De buurtvereniging bleef echter in haar taak nalatig, zodat deze wijze van openstelling mislukte. Het derde veld van het sportterrein aan de Van-Vredenburchweg kwam gereed. Voor de H.V.V. „Westerkwartier” is een sportterrein met twee velden in aanleg aan de Duinlaan te Kijkduin. 30 m3 tegen vergoeding ter beschikking gesteld van de voetbalvereniging „V.U.C.” voor repara ties aan haar tribunes. De velden van het „A.D.O.”-terrein en alle velden in het Zuiderpark, het zg. tw'eede ge deelte, werden van nieuwe draineringen voor zien. Om het speelterrein aan de Gaslaan w7erd een geheel nieuw hek op stenen voet gemaakt. Het harmonicagaas van de hekwerken om het speelterrein aan de Seinpoststraat en om de speeltuin aan de Van-Njjenrodestraat werd ver nieuwd. Het kleedgebouw’ van het speelterrein aan de Beyersstraat werd van een nieuwe dak bedekking voorzien. Verscheidene opstallen op de terreinen als mede de speel werktuigen werden geverfd. De sehommeltouwen werden geleidelijk aan vervan gen door dunne kettingen, die duurzamer zijn en uitnemend voldoen. Om het sportterrein aan de Fruitweg werden w'ilgen en populieren geplant. Het speelterrein aan de Seinpoststraat werd omgespit en zal opnieuw worden ingezaaid. Van het overmatig gebrüik van de terreinen, de strenge winter en de droge zomer hadden de grasmatten zeer te lijden. Het onderhoud der terreinen vormt, vooral nu deze door de oorlog zeer veel hebben geleden, voor het bestuur een punt van aanhoudende zorg, mede, omdat dit onderhoud door de verenigin gen, die daartoe contractueel zijn gebonden, niet voldoet. Een regeling, om in deze moeilijke ma terie zoveel mogeljjk verbetering te brengen, is in studie. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING 6 Onderhoud der gereedschappen. Onderhoud van terreinen en opstallen. Onttrekking van een terrein. Personeel. Aanleg van nieuwe terreinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 519