41 De rekening sloot met een batig saldo van f 781,32. Het Herstellingsoord,,Villandry” aan do Groes- beekseweg te Nijmegen van de Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel werd ook in het verslagjaar gebruikt voor het onderbrengen van vrouwelijke politieke delinquenten. Uitzending van kinderen namens de vereniging had daar om alleen in dringende gevallen plaats, naar herstellingsoorden van andere verenigingen. Nederlandse Vereniging Vacantieoord voor Lichamelijk Gebrekkigen, afd. 's-Gravenhage, secretariaat: Borneostraat 12b. Er werden gedu rende het verslagjaar uitgezonden 18 kinderen gedurende in totaal 756 verpleegdagen naar het koloniehuis „Zonneoord” te Ede. „Kinderen naar Buiten" (Vereniging „Haagsch Comité voor Uitzending van Nederlandsche (Kinabu), Valkenboskade 413. Het bureau werd 1 Juni verplaatst naar de Prinsegracht 43. In het voorjaar kon de uitzending naar de kolonie worden hervat na de heropening van het geres taureerde kinderhuis „Kinabu”. Uitgezonden werden 122 kinderen (62 meisjes en 60 jongens) gedurende in totaal 12 283 verpleegdagen. In gezinsverpleging werden uitgezonden 176 kinderen (93 meisjes en 83 jongens) tezamen ge durende 7 507 verpleegdagen. De collecte op 5 Juli bracht voor de vereniging f 4.370,80 op. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 9.264,49. Eerste Ned. Vereniging voor Kleuterzorg „Naar het strand”, secretariaat: Duivelandse- straat 2. In het Kleuterhuis der Vereniging aan de Duivelandsestraat werden in 1947 verpleegd 255 kinderen met 20 341 verpleegdagen. bureau van het secretariaat: Gouwestraat 65. Dank zij de medewerking van Genie, Mijnop ruimingsdienst, Domeinen, de Dienst der Ge- meenteplantsoenen en de Dienst der Stadsont wikkeling en Volkshuisvesting konden de kin deren in de zomer van 1947 weer dagelijks uit trekken naar de duinterreinen. Het Haags Vacantie-Comité stond 2 voorstellingen van het door dit Comité geëngageerde Nederlandse Jeugdtoneel aan de Bond af. Bijzonder geslaagd was de proefneming met kampeerdagen op Ockenburgh, waartoe de Haagse Jeugd-Actie met medewerking van het Haags Vacantie-Comité het initiatief nam. De bond organiseerde enige een voudige excursies voor natuurstudie. Op de ter reinen werden door dames van het Rode Kruis 750 pakketten van het Amerikaanse Jeugd-Rode Kruis uitgedeeld. Het slotfeest had plaats in het Circus te Scheveningen. 2177 kinderen aanbevolen. De uitzendende ver enigingen vroegen voor 121 kinderen keuring voor uitzending aan; in 72 gevallen werd gun stig geadviseerd. Voor 213 kinderen, die door de geneeskundigen van de Consultatiebureaux voor Zuigelingen en Kleuters waren aanbevolen voor uitzending in dagverpleging door de vereniging „Naar het Strand”, werd een fiat aangevraagd, dat in 211 gevallen werd verleend. Fiat voor uit zending voor langer dan 7 weken werd in 409 gevallen aangevraagd en in 407 gevallen ver leend. Het Gemeentesubsidie aan de 8 uitzendende verenigingen bedroeg f 40.615,30. Het totaal aan tal verpleegdagen was bij de kolonieverpleging 54 664, de gezinsverpleging 9 970 en de dagver pleging 20 341, waarbij verpleegd werden onder scheidenlijk 1 364, 239 en 257 kinderen, in totaal 1860. Over de werkzaamheden van enige der uit- i zendende verenigingen afzonderlijk worden hierachter gegevens aangetroffen. 's-Gravenhaagse Vereniging voor Gezond- heidskolonies (Haagse Bleekneusjes), bureau: Van-Swietenstraat 98. In 1947 werden 363 kin deren uitgezonden gedurende in totaal 15 308 verpleegdagen. (In het laatste volledige jaar van uitzending, 1938, waren deze aantallen on derscheidenlijk 542 en 23140). De vereniging bezit 2 koloniehuizen. „Hema- lie” te Soesterberg kon pas op 10 Juni 1947 weer in gebruik worden genomen; de restauratie was toen voltooid. „Duinzicht” te Vogelenzang was in gebruik van 1 Januari t./m. 6 Mei 1947 en werd toen gesloten tot 8 December voor restauratie. De collecte op Hemelvaartsdag bracht voor de vereniging op f 6.500,—. Het exploitatie tekort bedroeg f 18.756,75. Vereniging „Zorg voor het achterlijke kind”, secretariaat: Sneeuwbalstraat 69. De uitzending van zwakke leerlingen der scholen voor Buiten gewoon Lager Onderwijs te ’s-Gravenhage naar het koloniehuis „Zonneoord” te Ede, werd tij dens het verslagjaar op de gebruikelijke wijze voortgezet. Uitgezonden werden 6 groepen met tezamen 140 kinderen, nl. 37 meisjes en 103 jongens gedurende in totaal 5 500 verpleeg dagen. De collecte op Hemelvaartsdag bracht voor de vereniging op f 2.617,02. De rekening sloot met een batig saldo groot f 641,605. Afd. 's-Gravenhage van de Vereniging Katho- lieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem, Regentesselaan 199. Voor kolonieverpleging verden in het verslagjaar 473, voor gezinsver pleging 65 kinderen uitgezonden. Het aantal verpleegdagen bedroeg onderscheidenlijk 17 820 en 2 547. Het gemeentesubsidie bedroeg onder scheidenlijk f 21.384,en f 2.164,95. Haagse Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 51