47 arbeidsovereenkomst werk- op twee voetbalverenigingen; 7 F. L. KLEYN, voorzitter. P. C. WESSELING, secretaris. Namens het Bestuur der „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding", de overigen zaam zyn. Ten behoeve van de openstelling van de speel terreinen onder bevoegde leiding waren gedu rende het speelseizoen (van 1 April1 October) 43 leiders werkzaam. Als toezichthoudend ambtenaar op het leiders- personeel werd met ingang van 1 October 1947 te werk gesteld de heer B. Verwaal. Bovendien werden gedurende dit tijdvak 3 terreinknechten en 5 toezichthouders te werk gesteld. Ondanks de zeef gunstige weersgesteldheid was de publieke belangstelling, behoudens een enkele uitzondering, gering. De geluidversterkingsinstallatie voldeed goed. De verlichting van het toneel geschiedde door middel van twee schijnwerpers. Een erediet werd verstrekt voor het bouwen van een toilet, het aanbrengen van een water leiding en het verbreden van de paden en het toegangshek aan de toneelzijde. De zitbanken verkeren in slechte conditie en zullen het volgend seizoen vernieuwd moeten worden. Plannen werden ontworpen voor het treffen van enkele noodzakelijke voorzieningen zoals: verlichting, telefoon, consumptiegelegen- heid en toiletten aan de zijde van het amphi theater. Ten einde het openluchttheater meer aan zijn doel te doen beantwoorden, waren plannen daar toe aan het einde van het verslagjaar in gevor derde staat van voorbereiding. Op blz. 8 t/m. 9 volgen de Staat van bezit tingen en schulden en de rekening van baten en lasten der Stichting over het boekjaar 1947. Onder toezicht van een door de Stichting daar voor ingestelde commissie verhuurde de Dienst der Gemeentewerken in 1947 aan één hoofdorga nisatie, ten behoeve van 11 gymnastiekvereni gingen, in totaal 13 gymnastieklokalen. Fruitweg achttien voetbalverenigin gen en één handbalvereni ging; één voetbalvereniging; één voetbalvereniging; Aan 42 openbare lagere scholen, 17 openbare (ni.)u.l.o.-scholen, 5 openbare scholen voor voort gezet gewoon lager onderwijs, 4 openbare scholen voor voorbereidend onderwijs, 2 scholen voor buitengewoon lager onderwijs, 18 bijzondere la gere scholen, 7 bijzondere (m.)u.l.o.-scholen, 1 bijzondere school voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 4 bijzondere scholen voor voorberei dend lager onderwijs en 2 kweekscholen is ge durende de zomermaanden een terrein beschik baar gesteld. In het verslagjaar w’erden de daarvoor in aan merking komende terreinen zoveel mogelijk verhuurd. Aan 48 voetbalverenigingen, 23 korf balverenigingen, 29 gymnastiek- en athletiek- verenigingen, 29 handbalverenigingen, 5 hockey- verenigingen en 1 rugbyvereniging werden een I of meer, in totaal 38, velden verhuurd. (Onder deze aantallen zijn niet begrepen de verhuring van de terreinen Fruitweg, Janssoniusstraat, Rederijkerstrant, Schenkkade (V.U.C.-terrein), j Van-Vredenburchw-eg en in het Zuiderpark.) Onderstaand staatje geeft een overzicht van de aantallen verenigingen, die gedurende 1947 van deze terreinen gebruik hebben gemaakt. Het theater werd in hoofdzaak bespeeld door het gezelschap van de Stichting „Het Zuid-Ne- derlands Toneel”, directeur P. Balledux. Ge noemd gezelschap gaf 19 voorstellingen, waar van 1 jeugdvoorstelling. Opgevoerd weerden „Oranje Hotel”, „Mariken van Nieumeghen”, „Kinderen van ons volk”, „Kringloop der belangen”, „Amor en de koster” en „Walchertje en de weerwolf”. Voorts werd het theater nog beschikbaar ge steld aan het Bode Kruis, de Haagse Federatie van de Chr. Jongemannen Vereniging (C.J. M.V.), het Haags Instituut voor Volksontwikke ling (H.I.V.O.), het Haags Vacantie-Comité, de Ned. Vereniging tot bescherming van dieren, de Haagse federatie voor Muziekgezelschappen en de Internationale Vereniging „Bellamy”. .1 anssoniusstraat. Rederjjkerstraat Schenkkade V.U.C.-terrein) Van-Vredenburch- weg (R.) vijf voetbalverenigingen; Zuidersportpark twaalf voetbalverenigin gen; Zuiderpark bij het zwembaddrie voetbalverenigingen. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Financieel overzicht. Verhuring van gymnastieklokalen. Verhuring van terreinen. Openluchttheater in het Zuiderpark.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 520