7 Minder. f 235.000,— f 796,600,— Meer. 6.000,— 1.200,— 197.600,— f 599.000,— Het voordelig saldo der exploitatie-rekening bedroeg f 7.177.000, zijnde f 794.000,of 9,9 minder dan in het vorige jaar. Daar de rente-opbrengst tegenover het vorige jaar met f 33.100,is gestegen, terwijl er een mindere opbrengst van f 3.700,is voor vrijge komen materialen uit de per 31 December 1943 af geschreven baangedeelten in het kustgebied, bleef, ter bestrijding van de vaste lasten en bijzondere uitgaven f 764.600,— minder beschikbaar dan in 1946. Hier staat tegenover, dat de vaste en bijzondere lasten zijn af genomen met rond f 599.000,als gevolg van de hieronder genoemde af- en toe namen Minder aan stortingen in de diverse fondsen reserve voor vennootschapsbelas ting, etc stortingen in het Pensioenfonds dienst der leningen Afname vaste en bijzondere lasten De totale baten, zijnde het voordelig saldo der exploitatie-rekening, hierboven genoemd, vermeerderd met rente-opbrengst en andere bijzon dere baten, bedragen f 7.388.046,59; de totale lasten belopen, volgens de verlies- en winstrekening f 6.135.873,30. Een en ander heeft tengevolge, dat voor aandeelhouders beschikbaar is een bedrag van f 1.252.173,29. Ingevolge de bepalingen van de overeenkomst tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen d.d. 28 December 1926, komt van dit bedrag, in hoofdzaak voor terugbetaling aan aandeel houders op de door dezen in vroegere jaren aangezuiverde jaartekorten, toe: 10.000,— 546.800,— 4.800,— Meer aan afschrijvingen f diverse belastingen190.400, reserve verplichtingen ongevallen wet 1921 aan de gemeente ’s-Gravenhagef 1.051.811,23 aan de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 200.362,06 Na deze betaling zal het restant van de door de gemeente ’s-Graven hage aangezuiverde jaartekorten alsnog f 283.233,03 bedragen, terwijl de door de N.V. Haagsche Buurtspoorwegen bijgepaste verliezen hiermede volledig zullen zijn gerestitueerd. Voor het in de oorlogsjaren door de Duitse bezetting opgelegde gratis vervoer van 19.345.075 reizigers werd nog steeds geen enkele schadever goeding ontvangen, evenmin als voor de aan de verschillende eigen dommen der maatschappij veroorzaakte oorlogs- en bezettingsschaden. Ook in dit boekjaar moesten grote uitgaven gedaan worden voor de herstelling van de door de oorlogsomstandigheden beschadigde eigen- 5»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 527