9 I Technische wijzigingen en vernieuwingen van het tramwegnet. Lijn I1. Begin December waren de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van sporen en bovenleiding nabij en op de nieuwe Hoornbrug gereed. In verband hiermede konden de buiten gebruik gestelde sporen en bovenleiding op de Huis te Hoornkade en op de hulpbrug worden gesloopt. Nabij het Viaduct Rjjksverkeersweg zijn 2 instapplaatsen aangelegd. De volgende materialen werden door nieuwe vervangen: 300 m rails, 5 tongstukken. WIJZIGINGS-, VERNIEUWINGS- EN UITBREIDINGSWERKEN, WIJZIGINGEN IN DE EXPLOITATIE. C. Pijl, hoofdingenieur-chef der technische diensten, met ingang van 1 Januari 1947 als Onder-Direeteur in de Directie opgenomen. Lijn 1. Op de Groot Hertoginnelaan werd een profielswijziging aange bracht in de sporen en bovenleiding, ten behoeve van een verbetering van het kruispunt BeeklaanGroot Hertoginnelaan. De wissels en een gedeelte der sporen op de brug Groot HertoginnelaanWaldeck Pyr- montkade werden vernieuwd, in verband met herstellingen aan deze brug. Lijn 4. De aanleg van sporen en bovenleiding vanaf Goeverneurlaan bij de van Zeggelenlaan tot het Hildebrandplein kwam gereed. Op de Bezuidenhoutseweg nabij Overbos werd een tusseneindpunt aangelegd. Lijn 10. Teneinde gedurende herstelwerkzaamheden aan de brug Groot HertoginnelaanWaldeck Pyrmontkade enkelspoor te kunnen rijden, moest op de Stadhouderslaan bij het Stadhoudersplein een tijdelijke verbinding tussen de sporen tot stand worden gebracht, welke na ge- reedkomst van de brug weder opgebroken werd. Lijn 11. Op het goederenemplacement Duinstraat werden 750 dwarsliggers en 1450 m vignolarails vervangen door nog bruikbare opgebroken materialen. Lijn 14. Op de Frederik Hendriklaan tussen Statenlaan en Frankenslag werden de sporen over een lengte van 555 m dubbelspoor vernieuwd, waarbij de groefrails profiel 23 C werden vervangen door groefrails N.P. 4. In verband met de toekomstige doortrekking van lijn 7 naar het De Savornin Lohmanplein werd op het middenpad van de Laan van Meerdervoort bij het Lijsterbesplein een opstelspoor aangelegd. Over verschillende plaatsen van het net verdeeld, werden de volgende materialen door nieuwe vervangen: 4.570 m rails, 48 tongstukken, 8 puntstukken. Het volgende résumé geeft een overzicht van de voornaamste wijzigin gen, die in de loop van het verslagjaar zijn aangebracht. b. INTERCOMMUNALE LIJNEN. a. STADSNET.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 529