16 van en op Lijn N. ingaande 22 September, van Vreeswijkstraat, via Hobbemaplein, Prinsegracht naar Grote Markt en, ingaande 3 November, doorgetrok ken via Wagenstraat, Stationsplein, Weteringkade, Schenkkade naar Laan van Nieuw Oost Einde (Voorburg). Lijn B. ingaande 30 December, van Alberdingk Thijmstraat, via Lorentz- plein, Rijswijkseplein naar Turfmarkt. Bovendien werden de volgende diensten gereden: Lijn S. Stuyvesantpleinvan Alkemadelaan—Gevers Deynootplein, van 4 Juni t./m. 3 September op weekdagen enkele ritten ten behoeve de bezoekers der concerten en voorstellingen in het Kurhaus Zondagen gedurende de gehele dag. Lijn St. Barbara. StationswegBinckhorstlaan, op 2 November (Aller zielen) ten behoeve van de bezoekers der R.K. begraafplaats. V. Wijzigingen in de tarieven en vervoersvoorwaarden. In de bestaande tarieven werd geen wijziging gebracht. Ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in het Prinselijk Gezin werden van 18 Februari af gedurende een maand Oranje 5-rittenkaarten verkocht met een toeslag van 20 ct. ten bate van de t.b.c. bestrijding. Deze actie had tot resultaat dat voor dit doel f 11.000,kon worden afgedragen. Met ingang van 1 Januari werd het vrij vervoer voor het personeel van de brandweer opgeheven. Door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden aan inspecte rend personeel, hetwelk onder dit departement ressorteert, legitimatiebe wijzen verstrekt, die recht op vrij vervoer geven op de autobuslijnen. De Ned. Vereniging van Transportondernemingen heeft besloten, met ingang van 1 Januari 1948 legitimatiekaarten aan blinden uit te reiken, op vertoon waarvan de geleiders dezer blinden recht hebben vrij vervoerd te worden op de tram- en autobuslijnen van de ondernemingen, welke bij bovengenoemde vereniging aangesloten zijn. VI. Personeel en arbeidsvoorwaarden. Voorafgaande aan het overzicht van de wijzigingen in de arbeids voorwaarden van het personeel, wordt een woord van waardering gewijd aan de leiding gevende figuren van de vakorganisaties voor de wijze waarop zij, in harmonische samenwerking met de directie, de verschillende en dikwijls moeilijke vraagstukken met betrekking tot de arbeidsvoorwaar den hebben behandeld en tot een bevredigende oplossing gebracht. Tevens wordt uiting gegeven aan een gevoel van appreciatie, in het bijzonder ten aanzien van de oudere leden van het personeel, die door de correcte uit voering van hun dienst ertoe bijgedragen hebben de goede naam van het personeel en het bedrijf hoog te houden. In overleg met de Personeelraad werd besloten om, ingaande 15 Maart 1947, de gratificaties bij 30-, 35- en 45-jarige dienst te laten vervallen; voor de gratificaties bij 25- en 40-jarige dienst werd een nieuwe regeling vastgesteld, welke voor de laagstbezoldigden een aanmerkelijke verbetering betekent. Voor losse- en hulpeondueteurs, die tot nu toe buiten de gratifi- catieregeling bij 25-jarig dienstverband vielen, werd een regeling getroffen. De toelage aan hulpconducteur-bestuurders voor het dienst doen als bestuurder werd van 5 op 6 cent per uur verhoogd. Met ingang van 31 Juli respectievelijk 1 Augustus zijn de tijdelijke toeslagen van 20 en 6 (resp. f 52.p. j.) definitief in loon omgezet,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 536