45 vertrokken 43 kinderen. Het totale aantal bleef constant ongeveer 100. Aan contributies werd ontvangen f 218,50, aan giften f 2.325,66. De rekening sloot met een na delig saldo van f 9.135,03. Fonds van Liefdadigheid voor Rooms-Katho lieken, Internaat Schiefbaan-Hovius (Huize „Groenestein"), Loosduinseweg 529. Op 31 De cember 1947 werden 295 kinderen in het inter naat verpleegd. In totaal werden in 1947 ver pleegd 385 kinderen gedurende tezamen 105115 verpleegdagen. De gezondheidstoestand was zeer bevredigend. Het tekort op de verpleging bedroeg f 65.104,13. Tehuis voor Meisjes van het Leger des Heils, Stille Veerkade 35. In 1947 waren 27 meisjes van 14—21 jaar in het tehuis ondergebracht. Onder haar waren 10 voogdijkinderen, 8 gezonden door de Kinderrechter en 1 door de Reclassering; 6 meisjes waren in nazorg, de overigen waren „vrije pupillen”. no. 160965 afd. S.Z. werd het stationswerk der vereniging over 1947 gesubsidieerd met f 400, Vereniging Tehuis voor Onbehuisden, De-la- Reyweg 522. Zie hiervoor de gegevens op blz. 27. Kinderbewaarplaaisen. Vereniging ,,Juliana-Kinderbei'aarplaatseri” te Scheveningen, tijdelijk: Hoefkade 101. De be waarplaatsen bleven in het verslagjaar geves tigd Hoefkade 101 en Merwedestraat 1. Ze wer den bezocht door onderscheidenlijk 18 362 en 12 279 kinderen. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 3.875,18. Kinderbeu aar plaats van het R.K. Kerkbe stuur der Parochie van de H. Willibrordus, Stichting O.L. Vrouwe ter Nood, Lange Lom- bardstraat 38 a. De afdeling I verzorgde kleuters van 6 weken tot 3 jaar met 9 574 verpleegdagen. De afdeling II verzorgde kleuters van 3 jaar tot 4 jaar met 8 568 verpleegdagen. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 1.994 81. Nederlands Genootschap tot Reclassering, afd. ’s-Gravenhage, secretariaat Celebesstraat 71. Het aantal toezichthouders en - houdsters be droeg op 31 December 1947 142. Op die datum stonden 360 personen onder toezicht. Gedurende het gehele jaar werd aan 429 mensen in enigerlei vorm hulp verleend. Bijzondere zorg werd besteed aan psycho- pathen, zedendelinquenten, debielen enz. Voor deze gevallen werd steeds een psychiater of arts gevonden. Het aantal celbezoekers was eind December 8. Prot.-Christelijke Reclasseringsvereniging, af deling 's-Gravenhage, kantoor Korte Poten 15. Op 1 Januari 1948 telde de afdeling 218 leden. Het aantal rapporteurs bedroeg op die datum 31, het aantal toezichthouders 30, het aantal onder toezicht gestelden 68. In behandeling waren nog 10 gevallen, nadat in de loop van het jaar 76 voorlichtingsrapporten waren uitgebracht op verzoek van de Officier van Justitie, de Recht bank, het Gerechtshof of de verdediger. De 76 gevallen betroffen 52 mannen en 24 vrouwen. Naar de leeftijd waren zij te onderscheiden in 40 tussen de 18 en 30 jaar, 29 tussen de 30 en 40 jaar en 7 boven de 50 jaar. De aard van het misdrijf was in 47 gevallen diefstal. Rooms-Katholieke Reclasseringsvereniging,af deling Den Haag, Prinsegracht 40. De volgende algemene indruk is aan het verslag ontleend. „De omstandigheden waaronder gewerkt moest worden waren niet gunstig. De algemene ver vlakking is bij de aan onze zorgen toevertrouw- Federatie van Samemrerkende Instellingen Kinderbescherming te 's-Gravenhage. Het be stuur had te kampen met gebrek aan belang stelling en medewerking van de kant van de leden, hetgeen niet wegnam, dat de groots opge zette actie „Toch naar buiten” een succes werd. Deze actie beoogde inzameling van gelden om voor de inrichtingskinderen een vacantie buiten mogelijk te maken. Een bedrag van f 17.000, werd bijeengebracht; per kind kon f 8,50 worden uitgekeerd. In de loop van het jaar bleek uit een inge stelde enquête, dat de verpleegprijs van f 1,75 voor de meeste instellingen ver beneden de kost prijs bleef. Onderhandelingen met de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Belangen over een eventuele verhoging waren aan het einde van het jaar nog lopende. Via de Federatie hadden verscheidene verde lingen en verkopingen plaats, o.a. van jam, lu cifers, vet, sinaasappelen, rijwielen, schoenen, textiel, stoffers, scharen, breiwol. Het Stationsuerk van de Nederlandse Vrou wenbond tot verhoging van het Zedelijk bewust zijn werd ook in 1947 nog niet hervat. Stationsuerk van de Ned. Rooms-Katholieke Centrale Vereniging ter Bescherming van Meis jes, afdeling 's-Gravenhage. De Stationsjuf- frouw was het gehele jaar door op haar post aan het Staatsspoor-station. Een commissie, in gesteld door de federatie van Meisjesbescher ming heeft deze tak van preventief werk in stu die genomen om te zien, hoe het meer kan worden aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Hierbij wordt gedacht aan het meerijden met auto’s („liften”), aan vliegvelden, autobus centra enz. Bij Raadsbesluit van 3 November 1947, corr. Reclassering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 55