Onderwijzer(es) voor 47 Gegevens betreffende deze cursussen worden aangetroffen in het verslag omtrent het lager onderwijs. Bisschoppelijke Kweekschool (Rooms-Katho- lieke Kweekschool „St. Vincentius”), Directeur: Drs P. J. Peters, Paramaribostraat 21; Rooms-Katholieke Kweekschool voor Onder wijzeressen, Directrice: Zr M. J. C. Klokgieters, Oude Molstraat 35. Gegevens aangaande de toelating tot en de bezetting van deze Kweekscholen alsmede be treffende de gehouden examens zijn in de vol gende tabellen opgenomen. I „Christelijke Vormschool” tot opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen, Westeinde no. 68a. a. Openbaar onderwijs. Gegevens betreffende het gewoon, voortgezet gewoon, (meer) uitgebreid en buitengewoon lager onderwijs worden aangetroffen in het ver slag omtrent het lager onderwijs. Voor veranderingen in de samenstelling van de Ouderraad en bijzonderheden aangaande de Oudercommissiën wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager onderwijs. Uitslag der examens in 1947. b. Bijzonder onderwijs. Voor gegevens omtrent de bijzondere scholen voor gewoon, voortgezet gewoon, (meer) uitge breid lager en buitengewoon lager onderwijs wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager onderwijs. School voor volwassenen, secretariaat: Swee- linckstraat 23. Tijdens de cursus 19461947 telde de school 130 leerlingen. De kosten van het onderwijs be droegen in dit cursusjaar f 3.442,68. Bij Raads besluit werd aan de school over het jaar 1947 een subsidie toegekend van ten hoogste f 2.000, Rijkstoezicht: C. Kleywegt, hoofdinspecteur van de onderwijzersopleiding. De te ’s-Gravenhage gevestigde Kweekscholen zijn: Rijkskweekschool voor Onderwijzers(essen), Directeur: W. H. Balkenstein, Koningin-Emma- kade 36; Christelijke Kweekschool voor Onderwijzers (essen), Directeur: Dr. G. Kalsbeek, Galvani- straat 118; Kweekschool van het Haags Genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst, Di recteur: J. Jonges, Antonie-Duijckstraat 126; Voor het onderwijs aan zieke kinderen wordt verwezen naar het verslag der Stichting „On derwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Graven hage”. Afdeling A; opleiding tot onderwijzer (es). Tot het eerste leerjaar toegelatenen in 1946 met vooropleiding: Tot het derde studiejaar konden op alle in richtingen tezamen 12 candidaten worden toe gelaten, waarvan 6 op grond van afgelegd admissie-examen en 6 op grond van het bezit van het einddiploma van een 5- of 6-jarige school voor middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs. Bij de aanvang van het Kweekschooljaar 1946/1947 was de bezetting als volgt. Totaal 3 1 11 8 2 1 10 1 7 2 13 1 12 Totaal IV V. M. 8 9 8 26 83 10 22 14 4) 63 13 19 17 aan de leergangen voor de hoofdakte. 13 5) 14 13 1) 2) 3) 4) 5) Waarvan onderscheidenlijk 4, 2, 16, 4 en 2 zonder de bevoegdheid voor lichamelijke oefening. Tuinbouwcursussen. Rijkskweekschool Cbr. Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool R.K.Kweeksch. voor onderwijzeressen 9 23 3 12 9 16 2 5 8 20 1 7 10 7 2 14 6 12 18 15 15 9 16 M. 6 12 8 19 21 39 14 42 69 47 15 25 V. 12 16 15 V. 12 16 15 13 13 2) 11 Aantal do centen 25 14 1 M.l V. M. III V. M.| V. M.jv. 8 Leerjaar II B. LAGER ONDERWIJS. Ouderraad; oudercommissiën. Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweeksch. Haags Gen. Bisschoppel. Kweeksch. R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen nasium, Toelatings examen Aantal candidaten M. 6 12 8 21 3 jr. Gym- Lvceuni of H.B.S. 2 2 INRICHTINGEN TOT OPLEIDING VAN LEERKRACHTEN. Onderwijs aan zieke kinderen. Mulo- Mulo- dipl. A dipl B Aantal geslaagden Tezamen 18 28 2) 23 3) 19 4) Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweeksch. Haags Gen Bisschoppel. Kweek school R. K. Kweekschool v onderwijzeressen i) 2) 3) 4) Waarvan onderscheidenlijk 4, 2, 4 en 1 uitsluitend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 57