aan- 48 Gymnasiaal onderwijs: Dr. J. van Ijzeren, in specteur der gymnasia. Lyceaal-, middelbaar- en handelsavondonder- wjjs: Dr. W. van den Ent, inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in de 3de inspectie (belast met het toezicht op de lycea, de hogere burgerscholen, de middelbare scholen voor meisjes, de handelsdag- en avondscholen). Nijverheidsonderwijs: Ir. G. Hofstede, inspec- teur-generaal; inspecteurs: W. Polderman (dag en avondscholen en -cursussen voor ambacht, Gegevens betreffende de inrichtingen voor gymnasiaal, middelbaar en handelsonderwijs worden aangetroffen in het verslag omtrent het voortgezet onderwijs. handwerk en nijverheid enz., zeevaart-, visserij en binnenvaartscholen enz.); mej. M. M. A. Michels (scholen voor huishouden, vrouwelijke handwerken, maatschappelijk werk enz.). Uitslag der 1947. voor: Voor gegevens aangaande deze school wordt verwezen naar het verslag van de Commissie van Toezicht op deze onderwijsinrichting. Mededelingen omtrent de Visserijschool en de Zeevaartschool worden aangetroffen in het ver slag van de Commissie van Toezicht op deze onderwijsinrichting. Voor gegevens betreffende de avondnijver heidsscholen zie men het verslag omtrent het lager onderwijs. Prinsessegracht 4. Op 31 December 1947 telde het dagonderwijs 482 leerlingen, waarvan 179 aan de M.T.S. Het avondonderwijs telde 381 leerlingen. Het totale aantal leerlingen bedroeg 863. Ontheffing van schoolgeld werd verleend aan 2 leerlingen van het dagonderwijs; gedeeltelijke ontheffing aan 80 leerlingen van het dagonder wijs en 17 van het avondonderwijs. Bij de afdeling bouwkunde (Middelbare Tech nische School) slaagden 19 van de 36 candidaten Voor de samenstelling van de colleges van curatoren van het Gemeentelijk gymnasium en de Gemeentelijke lycea wordt verwezen naar het verslag omtrent het voortgezet onderwijs, blz. 1 en 2. Voor de samenstelling der Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijs wordt verwezen naar het verslag omtrent het voort gezet onderwijs (blz. 2). Voor de samenstelling van de Commissie van Toezicht op de Gemeentelijke Middelbare Tech nische School wordt verwezen naar het verslag van die Commissie. De samenstelling van de Commissie van Toe zicht op de Visserijschool en de Zeevaartschool te Scheveningen is vermeld in het verslag der Commissie, waarnaar eveneens verwezen wordt. Afdeling B; opleiding voor de hoofdakte. Aantal ingeschreven studerenden bij de vang van de cursus 1946/1947 2) 3) 4) in het bezit van deel B. Voorts is voor opleiding van leraren in de lichamelijke oefening en van bevoegden voor heilgymnastiek en massage te dezer stede geves tigd de Kweekschool, Instituut voor lichamelijke op voeding, Directeur: Dr. J. H. O. Reijs; secreta riaat: Ananasstraat 111. Het aantal ingeschreven studerenden bij de aan vang van het Kweekschool jaar 1946/1947 en het aantal docenten was als volgt. Bij de in 1947 gehouden examens slaagden 28 candidaten voor de akte m.o. lichamelijke oefe ning en 23 voor het staatsdiploma heilgymnas tiek en massage. In het verslagjaar kreeg de Kweekschool voor het eerst Rijkssubsidie. 25 35 2 9 4 6 Middelbare Deel A 18 4 5 29 I 47 II 29 deel B 7 10 4 9 7) deel A 6 9 4 gehele akte 3 1 deel A 3 9 2> 3 3) 13 4) deel B 12 14 6 13 III 37 Te zameu 34 34 21 50 VOORBEREIDEND HOGER, MIDDELBAAR, NIJVERHEIDS- EN HANDELSONDERWIJS. Rijksschooltoezicht. Gymnasium, lycea, hogere burgerscholen, handel scholen enz. Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweeksch. Haags Gen. Bisschoppol Kweeksch. R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen Doel B 14 4 4 21 Delen A 4- B o 26 12 Gemeentelijke Middelbare Technische School. Visserijschool en Zeevaartschool. Avondnijverheidsscholen. Academie voor Beeldende Kunsten en Technische school voor Bouwkunde, Colleges van curatoren; Commissiën van Toezicht. 10 examens voor de hoofdakte in Aantal candidaten voor Aant. geslaagd, voor gehelo akte 6 1 2 heilgymnastiek en massage Aantal deceuten 20 Acte M.O. lichamelijke oefening. Te Leerjaar 1 II Hl zaïnen 31 31 36 98 2 5) 6 3 5) Waarvan onderscheidenlijk 3, 9, 2. 10 en 1 reeds Rijkskweekschool Chr Kweekschool Kweeksch. Haags Gen. Bis<choppel. Kweeksch. 16 R. K. Kweeksch. voor onderwijzeressen 6) T) Waarvan onderscheidenlijk 2 en 2 reeds in het bezit van deel A. biplomu Te ramen 113

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 58