Meerdervoort” 50 Westeinde 46. Van-Diemenstraat 202. Op 31 December 1947 bedroeg het aantal leer lingen 656. De volgende getuigschriften werden uitge droeg op 31 December 553. Van deze school wer den 40 leerlingen gediplomeerd; 5 behaalden het diploma niet. In het verslagjaar overleed de directeur, J. G. F. Kueter. Hij werd opgevolgd door A. I. M. Rosdorff, adjunct-directeur. Behalve de directeur w’aren er aan de school 34 leraren verbonden. De pogingen, die in het werk zijn gesteld om de scholieren over hun oorlogsinzinking heen te brengen, zijn volgens het verslag bij de leerlin gen van de dagschool met succes bekroond. Het „spijbelen” en te laat komen zijn hier tot een zeer laag percentage gedaald. Bij de avond school werden op dit gebied nog minder gunsti ge ervaringen opgedaan, waaraan o.a. de biosco pen schuldig worden geacht. Bij besluit van 12 Augustus 1947, corr. no. 182 673, afd. O., sprak de Gemeenteraad de nood zakelijkheid uit van de oprichting en instand houding van een tweede ambachtsschool door de Vereniging R.K. Ambachtsschool „St. Joseph”. Bezuidenhoutseweg 144. Ook in 1947 werd het onderw'ijs gegeven in de verschillende gebouwen, die de school ter be schikking staan. In het gebouw Hoefkade 199 werden met medewerking van het Gemeentebe stuur een keuken, een strijklokaal en een was lokaal ingericht, zodat de leerlingen der pri maire klassen, die in dat gebouw' les krijgen, daar ook praktijk kunnen opdoen. Het aantal leerlingen bedroeg 483. De volgen de diploma’s werden uitgereikt: huisnaaister 12, costuumnaaister 11, coupeuse 1, apprêteuse 2. hulp in de houshouding I en II onderscheiden lijk 14 en 15, kinderverzorgster 10 en huishoud kundige 5. Voorts werden uitgereikt 36 school- getuigschriften voor het met goed resultaat vol gen van de 2-jarige voorbereidende opleiding. Bij besluit van 1 Juli 1947, corr. no. 181 210 afd. O., sprak de Gemeenteraad de noodzakelijk heid uit van de oprichting en instandhouding van een tweede vakschool door de Vereniging ,,’s-Gravenhaagse Vakschool voor Meisjes”. reikt: 2-jarige cursus aan 68, huisnaaister aan 3, costuumnaaister aan 9 en coupeuse aan 4 leer lingen. Voor het eerste en tweede gedeelte van de Nijverheidsakte Na slaagden onderscheiden lijk 4 en 8 candidaten, voor het eerste gedeelte van de aantekening op de akte N“ (dameskleer- maker) 1 en voor het eerste gedeelte van de aan tekening op de akte Na (fijn huishoud- en lijf goed) eveneens 1 candidate. Voor de akte Nutti ge Handwerken slaagden 8 candidaten. Van het Rijk werd een subsidie ten bedrage van f 85.531,49 genoten, van de Gemeente f 36.656,44. Bij besluit van 1 Juli 1947, corr. no. 181210 afd. O., sprak de Gemeenteraad de noodzakelijk heid uit van de oprichting en instandhouding van een tweede industrie- en huishoudschool door de Vereniging „Industrieschool voor meis jes”. Christelijke Ambachtsschool, Veluweplein 1. Op 31 December 1947 telde de school 764 leer lingen. De avondschool telde op 15 September 454 leerlingen. De cursus voorbereidend middelbaar tech nisch onderw'ijs 19461947 eindigde met 72 leer lingen in de eerste en 41 in de tweede klasse. Er onderwierpen zich 28 leerlingen aan het toe latingsexamen voor de M.T.S.; van hen slaagden er 13. De cursus 19471948 begon met 104 leer lingen in de eerste en 53 in de tweede klasse. De cursus voor vestiging in het rijwielbedrijf 19461947 eindigde met 20 deelnemers; die voor opleiding tot het examen voor monteur in het garage- en automobielbedrijf met 11 deelnemers; de cursus van de Bond van Autohandelaren en Garagehouders voor de vestiging in het garage- en automobielbedrijf met 10 deelnemers. Deze drie cursussen begonnen in September met on derscheidenlijk 27,19 en 31 deelnemers. Op 25 en 26 Juni w’erd aan de school openbare les gegeven, met onderscheidenlijk 1 253 en 1155 bezoekers. Bij besluit van 27 Augustus 1947, corr. no. 182 673 afd. O., sprak de Gemeenteraad de nood zakelijkheid uit van de oprichting en instand houding van een tweede ambachtsschool door de Vereniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke Nijverheidsscholen voor jon gens en meisjes voor ’s-Gravenhage en om streken. Huishoudschool „Laan van Laan van Meerdervoort 211. Voor het eerste leerjaar van de in September 1947 aangevangen opleiding tot huishoudkundi ge, kinderverzorgster of lerares werd het leer plan, waarmee in 1946 een geslaagde proef was genomen, bijna geheel overgenomen, De 1ste driemaandelijkse cursus werd bezocht door 18, de 2de door 8 en de 3de door 12 leer lingen. Huishoudscholen. Indische school voor meisjes en vrouwen, Industrieschool voor meisjes, 's-Gravenhaagse Vakschool voor meisjes,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 60