51 Christelijke Huishoudschool, De-Ruyterstraat 36. Ook in 1947 werd de school aan de Stortenbe- kerstraat no. 10 gebruikt voor de primaire leer lingen uit de omgeving aldaar. In het gebouw Spionkopstraat no. 10 werden voor deze leerlin gen nog steeds de kooklessen gegeven. In Sche- veningen werd het onderwijs nog altijd gegeven in de Stevinstraat no. 65. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 December 1947 742, van wie 403 voor de primaire opleiding, 60 voor hulp in de huishouding, 15 voor huis naaister, 44 voor huishoudkundige, 15 voor kin- derverzorgster, 45 voor kinderjuffrouw, 23 voor de opleiding N VIII, 24 voor de opleiding N XX, 15 voor gezinshulp en 56 voor de avondschool. Aan 270 leerlingen werd een getuigschrift of diploma uitgereikt. Voor de akte N VIII slaag den 6 leerlingen. Het aantal leerkrachten was 53. Huishoud- en Industrieschool van de Vereni ging „Licht, Liefde, Leven”,Vinkesteynstraat 141. Op 31 December 1947 had de school 216 leer lingen. Voor de primaire opleiding werden 79 getuig schriften uitgereikt. Het getuigschrift Kinder juffrouw’ v'erd door 6 leerlingen behaald. In September w’erd de vervolgcursus naaien en patroontekenen voor oud-leerlingen hersteld. Voor de opleiding tot naaister w’erd een zelf standige klas gevormd. Op 1 Maart werd begonnen met een avond cursus voor huismoeders. In November en De cember werd een kookcursus gegeven, bezocht door 22 huismoeders. Tevens werden 2 voorlich- tingscursussen gegeven in koken voor diabetici. Bij besluit van 1 Juli 1947, corr. no. 181210 afd. O., sprak de Gemeenteraad de noodzakelijk heid uit van de oprichting en instandhouding van een tweede huishoudschool door de Vereni ging „Lieht, Liefde, Leven”. Rooms-Katholieke Huishoudscholen, Dr.-Kuy- perstraat 4 en Spionkopstraat 9. De aan de Dr.- Kuyperstraat gevestigde afdeling had op 1 Sep tember 1947 652 leerlingen. De verschillende cursussen telden op die datum 357 leerlingen. Het aantal leerlingen uit andere Gemeenten be droeg onderscheidenlijk 140 en 53. Het totale aantal leerlinglesuren bedroeg in 1947 848120; dit is gemiddeld 16 310 uren per week. De volgende getuigschriften en diploma’s werden uitgereikt: primaire opleiding 119, pri maire opleiding avondschool 8, avondopleiding kinderjuffrouw’ 19, huishoudkundige 55, leerling- verpleegster (vooropleiding) 6, hulp in de huis houding 35, kinderverzorgster 10, kinderver- zorgster koloniehuizen 10, naaister 10, costuum- naaister 8, coupeuse 3, Wit-Gele Kruis 14. De afdeling aan de Spionkopstraat (voorheen aan de Weesperstraat) had op 1 September 161 leerlingen, van wie 2 uit andere gemeenten. Aan tal leerlinglesuren in 1947: 129 OIO1/^; gemiddeld per week 2481. Voor de primaire opleiding werden 20 getuig schriften uitgereikt. De openbare lessen in Mei trokken zeer veel belangstelling. Bij besluit van 1 Juli 1947, corr. no. 181210 afd. O., sprak de Gemeenteraad de noodzakelijk heid uit van de oprichting en instandhouding van een tweede huishoudschool door de R.K. Vereniging tot bevordering van het Nijverheids onderwijs voor meisjes. (Het schoolgebouw aan de Spionkopstraat is te klein). ïn 1947 werdeil aanvuÜingscursüsséiï inge steld voor leraressen, die in het bezit zijn van de akte N VII of N VIII en die de bevoegdheid wil len krijgen om les te geven in alle huishoudelijke vakken aan de leerlingen van de primaire op leiding. Een cursus van 12 weken werd voltooid, twee cursussen van 1 jaar (1 dag per week) zijn begonnen. In November begon de opleiding voor de akte V, voor onderwijzeressen bij het lager onderwijs. De akte geeft bevoegdheid tot het geven van eenvoudig onderwijs in huishoudelijke vakken op de lagere school. Voorts werd een primaire opleiding aan de school toegevoegd, in hoofdzaak bedoeld als leer school voor de leraresopleiding. Andere opleidingen aan de school w’aren die tot gezinsverzorgster (wat de huishoudelijke zijde betreft)de middelbare opleiding, ver zorgd door de Vereniging tot Voortzetting van de opleiding van bezitsters van de akten N VII, N VIII en N XIX; de opleiding van gezins hulpen volgens leerlingstelsel; de cursus aan huisvrouw’en-opleidsters; de avondcursussen op verschillend gebied aan diverse categorieën van meisjes en vrouwen. Op verzoek van het Minis terie van Oorlog werden enige cursussen gege ven aan militaire koks, die naar Indonesië zou den worden uitgezonden. De bezetting van de school was over het alge meen bevredigend. Slechts de leraresopleiding was weinig bezet. Gehoopt wordt, dat de nieuwe salarisregeling hierin verbetering zal brengen. In totaal bezochten de volgende aantallen leer lingen de in 1947 aangevangen cursussen: koken 256, wasbehandeling 41, naaien 147, tafeldekken en -dienen 52, kinderverzorging 20, huishoud kunde 22 en samengestelde dagcursus 44. Het gemiddelde aantal leerlinglesuren per week was 8 535. Het aantal leerkrachten op 31 December 1947 bedroeg, met inbegrip van de directrice, 36. Van het Rijk werd een subsidie ontvangen van f 65.524,08, van de Gemeente f 28.081,75.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 61