52 School tot opleiding van u inkelpersoneel, De- Gheynstraat 129. Het aantal leerlingen op 1 Ja nuari bedroeg 107, waarvan 56 meisjes en 51 jon gens. Voor het eindexamen slaagden 21 van de 29 candidaten, nl. 14 meisjes en 7 jongens. Van de avondcursus tot opleiding voor het middenstandsexamen deden 11 leerlingen exa men. Van hen werden er 4 afgewezen en slaag den er 7. De nieuwe cursus had aan het einde van het jaar 14 leerlingen. Vakschool voor schoenmakers,Crispijnstraat50. De dagschool had op 31 December 1947 87 leer lingen; de cursussen werden op die datum door 37 leerlingen gevolgd. Het aantal leerkrachten bedroeg 14. In 1947 deden 10 leerlingen eindexamen, van wie 8 met gunstig resultaat. Zij werden door be middeling van de school allen in het bedrijf on- dergebraeht. Er werden 910 paren schoenen gemaakt en 707 paren verkocht. Regelmatig maakten de leer lingen in samenwerking met de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst orthopae- disch schoeisel voor de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. De avondschool had op 31 December 108 leer lingen. Vakschool voor het hotel-, café- en restaurant bedrijf van de Vakgroep Hotels en aanverwante bedrijven, Assendelftstraat 20. In Juni leverde de school 63 leerlingen, onder wie 16 meisjes, aan de Horecabedrijven af. Aan 43 jongens en 15 meisjes werd, na voorafgaand examen, het eind diploma der school uitgereikt. Eén meisjes en vier jongens werden afgewezen. De nieuwe cursus begon in September met 64 leerlingen. Bij besluit van 6 Mei 1947, corr. no. 175995, afd. O., sprak de Gemeenteraad de noodzakelijkheid uit van de oprichting en instandhouding van een lagere hotel-vakschool door de Stichting Vakonderwijs Horecabedrijven. Mededelingen aangaande het museum voor het onderwijs, schoolbaden, school- en kindertuinen, zijn opgenomen in het verslag omtrent het lager onderwijs. Vakschool voor kappers(-sters), administratie: Regentesselaan 11. Op 31 December 1947 had de school 124 leerlingen, van wie 79 de dameskap- cursussen en 45 de herenkapcursussen volgden. De school had te kampen met huisvestings- moeilijkheden, die in het verslagjaar nog niet werden overwonnen. Bij besluit van 1 Juli 1947, corr. no. 180 935 afd. O., sprak de Gemeenteraad de noodzakelijk heid uit tot wijziging van het leerplan van de vakschool voor kappers(-sters) van de Vereni ging tot beheer en instandhouding van de vak school voor kappers(-sters) te ’s-Gravenhage in dier voege, dat de school in het vervolg zal om vatten: a dagonderwijs aan leerlingen van 13 tot 16 jaar gedurende een tweejarige cursus, b avondonderwijs aan leerlingen van 16 tot 18 jaar gedurende een cursus van twee halve jaren, te geven tijdens de wintermaanden, ter opleiding voor het gezellendiploma en c avondonderwijs aan leerlingen van 21 jaar en ouder gedurende een cursus van twee halve jaren, te geven tijdens de wintermaanden, ter opleiding voor het ves- tigingsdiploma. Vakschool voor kleermakers, Kazernestraat 28. Op 1 Januari 1947 had de school 61 leerlingen, op 31 December 69. Op deze laatste datum telde het eerste leerjaar 26, het tweede 22, het derde 10 en het vierde 9 leerlingen. Er werden 24 leer lingen tot de school toegelaten, 16 verlieten haar. De overgangs- en eindexamens werden gehou den op 23 Juli. Aan het eindexamen namen deel 3 leerlingen, die allen slaagden. De avondschool telde op 31 December 1947 98 leerlingen, van wie 61 voor damescoupe en 37 voor herencoupe. Aan deze examens namen 72 cursisten deel. Van de 11 deelnemers aan het eindexamen damescoupe slaagden er 10, van de 25 deelnemers aan het eindexamen herencoupe 19. Voor gegevens betreffende de verstrekking van schoolkleding en -voeding wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sehoolkinderzorg. In het verslag van de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst worden ge gevens betreffende het geneeskundig schooltoe zicht en de schooltandverzorging aangetroffen. Voor gegevens over jeugdconcerten en school- toneelvoorstellingen wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager onderwijs en dat om trent het voortgezet onderwijs. Vakscholen. INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERWIJS. Geneeskundig schooltoezicht; schooltand- verzorging. Museum voor het onderwijs; schoolbaden; schooi en kindertuinen. Schoolkleding en -voeding. Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 62