53 secretariaat: Lijnbaan 32. Bij Raadsbesluit van 18 Augustus 1947 werd opgericht de Jan-Campertstichting, ter blijvende herdenking van de strijd der Nederlandse letter kundigen in de jaren 19401945 tegen de Duitse bezetter. Het doel der Stichting is de bevorde ring van de Nederlandse letterkunde. Op 31 December bestond het bestuur uit Mr. 1'. Borde wijk, voorzitter; Dr. J. Hulsker, secre- taris-penningmeester; D. W. Dettmeijer, Mr. J. J. Hangelbroek, Mr. M. Nijhoff, Paul Steenber gen en A. A. M. Stols, leden. secretariaat: Lijnbaan 32. Bij Raadsbesluit van 1 December 1947 werd opgericht de Johan-Wagenaarstichting, die ten doel heeft de bevordering der Nederlandse scheppende toonkunst. Op 31 December 1947 bestond het bestuur uit Everhard van Beijnum, voorzitter; Dr. J. Huls ker, secretaris-penningmeester; A. L. M. Dink- huijsen, A. van Velsen, Dr. C. L. Walther Boer, Leon Orthel en Frits Schuurman, leden. De Commissie van Advies nopens de Gemeen telijke studiebeurzen bestond op 31 December 1947 uit de volgende leden: Drs. J. van Andel, Ir. M. C. E. Bongaerts (voorzitter), Dr. Ir. B. Bölger, Mr. J. J. Hangelbroek en mej. Dr. W. Smidt (secretaresse). Adjunct-secretaris was J. J. M. van den Dool; er waren 2 vacatures. In zijn vergadering van 12 Mei 1947 heeft de Raad het voor het verstrekken van studiebeurzen onder de naam Burgemeester-De~Monchy-fonds op 30 December 1946 ingestelde studiefonds van 1 Januari 1947 af aangewezen als afzonderlijke tak van dienst. Bepaald werd, dat de beursalen ten minste de helft van het renteloze voorschot in het fonds zullen moeten terugstorten. Er meldden zich vele candidaten voor een beurs. Aan acht van hen werd er een toegekend. secretariaat: Lijnbaan 32. Het bestuur bestond op 31 December 1947 uit: Mr. D. G. W. Spitzen, voorzitter; Jhr. Mr. W. C. Six, secretaris; J. H. Carpentier Alting, pen ningmeester; Dr. P. J. A. Eernstman, W. Nij hoff, Mr. H. Schürmann en A. van Velsen, leden. De zakelijke leiding van het toneelgezelschap der stichting, Het Residentie-toneel, werd voor het seizoen 19461947 in handen gelegd van de heer Dirk Verbeek. Als regisseurs, tezamen vor mende de Regieraad, werden benoemd mevrouw Th. E. Verbeek-Beckman en de heren Johan de Meester en Ben L. Royaards. Deze structuur heeft niet voldaan, hetgeen zijn terugslag had zowel op de artistieke prestaties als op de finan ciële resultaten. Derhalve besloot het bestuur de leiding voor het seizoen 1947—1948, zowel zakelijk als artis tiek, in handen te leggen van één functionaris. Als zodanig werd benoemd de heer Cees Laseur. De naam van het toneelgezelschap der Stichting werd veranderd in „De Haagse Comedie”. In totaal kwamen in het seizoen 19461947 18 stukken tot opvoering, waarvan 3 reprises met 162 voorstellingen en 15 nieuwe opvoeringen met 333 voorstellingen. Ook de strenge winter beïnvloedde de uitkom sten der exploitatie ongunstig, zodat reeds op 15 Juni 1947 een exploitatietekort was ontstaan van f 60.000,Dit tekort werd door Rijk en Ge meente ieder voor de helft overgenomen. De Gemeente verklaarde zich bovendien bereid aan de Stichting, met het oog op de wenselijkheid van bedrijfskapitaal, een rekening-courantcre- diet te verlenen van f 25.000, Bij het afsluiten der boeken bleek er een de finitief tekort van f 89.538,69 te zijn, in verband waarmee aan Rijk en Gemeente een aanvullend subsidie werd gevraagd van f 14.769 35. In de Koninklijke Schouwburg gaf het Resi- dentie-Toneel gedurende het seizoen 1946/’47 220 voorstellingen met in totaal 100765 bezoekers. Gedurende de eerste helft van het seizoen 1947 ’48 (tot 1 Januari 1948) gaf de Haagse Comedie in de Koninklijke Schouwburg 91 voorstellingen met in totaal 48 084 bezoekers. In het verslagjaar verleende de Gemeente de volgende subsidies en andere geldelijke bijdra gen op artistiek-cultureel gebied: aan het Residentie-orkest een subsidie van f 185.000, (waarvan f 30.000,ten bate van het pen sioenfonds); aan de Haagse Kunststichting als vaste bespeler van Koninklijke Schouwburg f 75.000,aan het Zuid-Nederlands Toneel voor de bespeling van het Openluchttheater f 3.500,—; ten bate van volksvoorstellingen f 1.000,ten bate van muziek- en zangverenigingen f 5.000, ten bate van openluehtconeerten f 5.000, voor opdrachten aan beeldende kunstenaars f 25.000,—; voor bijzondere prestaties op letter kundig gebied f 5.000,— (thans aan de Jan-Cam- pertstichting; zie hierna); voor bijzondere pres taties op het gebied der toonkunst f 5.000, (thans aan de Johan-WagenaarStichting; zie hierna); aan de Nederlandse Opera f 20.000,—. ANDERE ONDERWERPEN. Jan-Campertstichting, Johan-Wagenaarstichting, „Haagse Kunststichting”, Studiebeurzen; Burgemeester-De Monchyfonds. Kunstsubsidies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 63