54 Vereniging Volksuniversiteit 's-Gravenhage, secretariaat: Mauritskade 5. Het aantal deelnemers aan de cursussen in het verslagjaar bedroeg 4 600. De studieklassen en studiekringen bestonden voornamelijk uit taal cursussen. die alle op voldoende deelneming konden rekenen. Aan de leden werd voor geringe prijs een reeks van 5 Conservatorium-concerten aangeboden, die uitstekend werden bezocht en zeer hebben voldaan. Over 1947 werd f 3.000,subsidie van de Ge meente genoten. Vermoedelijk als gevolg van de contributie verhoging is het ledental enigszins achteruit gelopen. Pogingen om het pand aan de Laan van Meer- dervoort, dat eigendom der Vereniging is, wTeer te betrekken, hebben gefaald. Er bleven militaire bureaux gevestigd. Dit betekende een niet ge ringe bedrijfsschade, aangezien de huur niet mocht worden verhoogd, maar de huren van zalen steeds stegen. secretariaat: Van-Ostadestraat 276. Door vertrek van de directrice lag tegen 1 April het werk stil. Alleen de bibliotheek kon na korte tijd weer geopend worden. Op 1 October werd mej. W. Chardon bereid gevonden de func tie van directrice te aanvaarden. De voortekenen zijn gunstig voor een opbloei van het werk, dat meer dan ooit nodig is in een tijd waarin de jeugd haar heil op straat zoekt met alle gevolgen van dien. Reeds konden het Sint-Nicolaas- en het Kerstfeest gevierd worden, waaraan vele kinderen hebben deelgenomen. In de loop van 1947 kwam eveneens een wen ding ten goede in de financiële positie. Zowel door een belangrijk Geineentesubsidie, verkre gen door bemiddeling van de Haagse Jeugd-Ac tie, als door enkele mooie giften en door een Rijkssubsidie kon het werk met nieuwe energie ter hand worden genomen. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Bilder- dijkstraat 1, telde op 31 December 1947 14 264 be talende leden. Het totaal aantal ingeschreven lezers bedroeg 15 157. Het boekenbezit omvatte 190 398 banden, met inbegrip van de 10 860 ban den van de Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Scheveningen. De centrale bibliotheek leende 229 413 boeken uit, de centrale kinderbibliotheek 21891, de filia len Colensostraat 27 1 99, Duinoord 61796, Mient 66 425 en Paets-van-Troostwijkstraat 54 345. De Christelijke bibliotheek te Scheveningen leende 42 271 boeken uit, de zg. stations en correspon dentschappen 14 698. De leeszaal van de centrale bibliotheek werd bezocht door 36 406 personen, die van de filialen Colensostraat door 2 500, Mient door 3 800 en Paets-van-Troostwijkstraat door 1 000 personen. De „Don suisse de livres” schonk een kleine 200 Zwitserse boeken. Van Augustus af is de terugkeer van het fi liaal Scheveningen naar het herstelde filiaalge bouw Badhuiskade voorbereid. De heropening zal begin 1948 plaats hebben. Van de Gemeente w’erd een subsidie van f 173.470,genoten, van het Rijk f 20.722,van de Provincie f 7.252,70. Er was een voordelig saldo van f 491,73, welk bedrag, gevoegd bij het voordelig saldo van 1946 groot f 13.780,46, een overschot van f 14.272,19 opleverde. De Christelijke Openbare Leeszaal en Biblio theek te Scheveningen had op 31 December 1947 610 leden. Voor gegevens betreffende boekenbe zit en uitlening wordt verwezen naar het verslag hierboven van de Openbare Leeszaal en Biblio theek. De Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Sophialaan 9, telde op 31 December 1947 2 126 leden. Het aantal uitgeleende werken bedroeg 73 286. Het boekenbezit steeg met 720 delen tot een totaal van 41 879. Het aantal be zoekers aan de lees- en studiezalen bedroeg 3 026. Leesbibliotheken van de St. Vincentiusvereni- ging. Het Liefdewerk Leesbibliotheken vierde zijn 100-jarig bestaan. De afdeling Z.O.-Buiten- singel is samengevoegd met die van de Jan- Wapstraat. Het aantal uitgeleende boeken be droeg 281735. De nodige medewerkers ontbreken om de bibliotheken dagelijks open te stellen. Het aantrekken van nieuwe krachten is dan ook een eerste vereiste. Rijswijkseplein 38. Voor gegevens omtrent het Gemeentearchief wordt verwezen naar het verslag van die instel- üug. Stadhouderslaan 41. Gegevens met betrekking tot het Gemeente museum worden aangetroffen in het verslag van de Dienst voor Schone Kunsten. Vereniging van Haagse Museumvrienden, secretariaat: Laan van Meerdervoort 14. De vereniging telde op 31 December 1947 701 leden. Er werden geen nieuwe aanwinsten ver- Vereniging „Ons Huis”, ('s-Gravenhaagse Toynbee- Vereniging), Openbare leeszalen en bibliotheken. Gemeentearchief. Gemeentemuseum,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 64