Op 1 Augustus 1947 bedroeg het aantal leden in totaal 337. Voor gegevens over de Koninklijke Schouw burg wordt verwezen naar het betreffende ver slag. Oranje-Nassau Museum, Prinsegracht 3. De Vereniging telde eind 1947 550 leden. 1 200 per sonen bezochten het museum. worven, aangezien zich, naar het oordeel van het bestuur, geen geschikte objecten voordeden die naar aard en prijs voor aankoop in aanmer king kwamen. secretariaat: Rijswijkseplein 38. Op 31 Decmeber 1947 telde de vereniging 340 leden. Er werden verscheidene excursies ge maakt en voordrachten gehouden. Mede voor 1946 werd een jaarboek uitgegeven. De ontvangsten bedroegen f 3.445,96, de uit gaven f 3.372,73. Er bleef dus een batig saldo groot f 73,23. In Den Haag gaf het Residentie-Orkest tijdens het seizoen 19461947 30 abonnementsconcerten, 16 volksconcerten en 3 galaconcerten. Buiten Den Haag: 16 concerten te Leiden en ’s-Herto- genbosch, 5 te Parijs en 1 te Brussel. Voorts werden 8 jeugdconcerten gegeven en 27 malen koorwerken begeleid. Als eigen dirigenten traden op Frits Schuur man en Jan Out; als gastdirigenten Paul Kletzki, Gregor Fitelberg en Karei Mengelberg. De concerten in Parijs werden gegeven in uit wisseling met het Orchestre Colonne, dat in Den Haag enige concerten gaf onder Jean Giar- dino. Op 1 Januari 1947 ging een nieuwe subsidie regeling in (zie blz. 53) volgens welke de sala rissen der orkestleden door Rijk .en Gemeente ieder voor 50 pCt. worden gegarandeerd. Het aantal leden bedroeg gemiddeld 80. Inkomsten en uitgaven waren in evenwicht. secretariaat: Elandstraat 66. De Nederlandse Vereniging „Arti et Indus triae” telde in het verslagjaar 160 leden. De activiteit der vereniging beperkte zich tot een tentoonstelling van eigen werk, enige lezin gen en vergaderingen. Lange Voorhout 15. Het aantal leden van het Genootschap bedroeg op 31 December 1947 in totaal 277. In het verslagjaar vierde het Genootschap zijn 100-jarig bestaan. Daartoe werden verschil lende tentoonstellingen gehouden en een gedenk boek uitgegeven. Voorts werd het jubileum ge vierd met concerten, lezingen, film, toneel en voordrachten, alsmede met een Jubileumfeest in de drie kunstzalen van het Genootschap, waar aan 500 gasten deelnamen. De Sociëteit mocht zich in een sterk verhoogd bezoek verheugen. Het archief werd bij het Gemeentearchief in bewaring gegeven. Het intérieur van de kunstzalen werd geres taureerd. Een gift van f 1.000,van een oud- Sociëteitslid, thans te New York woonachtig, had het Genootschap hiertoe mede in staat ge steld. Het tekort over 1947, groot f 7.250,29, kon uit de reserves worden bestreden.Daarmee waren uit gaven en inkomsten in evenwicht op f 59.305,36. Het aantal bezoekers van de in de Gemeente gevestigde Rijksmusea bedroeg: Mauritshuis 58 334, Museum Mesdag 5618, Panorama Mesdag 151137, Museum Gevangenpoort 65 558. Het Rijks-Penningenkabinet en het Museum Meermanno Westreenianum waren tijdens het verslagjaar gesloten. De activiteit in de 4 afdelingen was levendig, o.a. door tentoonstellingen, tekenavonden, de kinderkunstklasse en muzikale bijeenkomsten. Op 27 Mei werd onder auspiciën van de Kunst kring in de Koninklijke Schouwburg een P.-C.- Hooft-herdenkingsavond gehouden. Aangezien de huisvesting in de Lange Hout straat niet meer voldoet, is naar een nieuw ge bouw gezocht. Een voorlopige oplossing is ge vonden in deze vorm, dat de vereniging de kelderruimte met daaraan verbonden sociëteit onder de Ridderzaal zal betrekken; het secreta riaat krijgt een kamer ingeruimd in het sou terrain van het oude Gemeentemuseum, Korte Vijverberg 7. Het kapitaal der vereniging bedroeg, na af trek van het nadelig saldo groot f 128,39, f 3.308,39. Tot de Gemeente is een verzoek om subsidie gericht. 55 Vereniging „Het Residentie-Orkest”, Muzenstraat 29. Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3. Vereniging „Haagse Kunstkring”, secretariaat: Lange Houtstraat 7. Particuliere musea. Vereniging „Die Haghe”, Arti et Industriae, Pulchri Studio, Rijksmusea.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 65