57 Haagse Bond Vacantiebezigheid voor School kinderen. Gegevens omtrent de werkzaamheden van deze Bond zijn vermeld op blz. 41. Vereniging tot het houden van St.-Nicolaas- feestjes op de Haagse scholen, secretariaat: ütenbroekstraat 37. In het verslagjaar vierden 23 949 kinderen, verdeeld over 129 scholen, het feest mede. Bovendien profiteerden 50 zieke en gebrekkige kinderen van het feest. Een door De Centrale Kinderbibliotheek van de Open bare Leeszaal en Bibliotheek, Bilderdijkstraat 1, bezat eind 1947 16 490 banden. Uitgeleend wer den 21 891 kinderboeken. Aan de diverse filialen werden uitgeleend 50 292 kinderboeken, waarvan 7 950 door de Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Scheveningen en 2183 door het station Mackay-school. De Jeugdleeszaal en -Bibliotheek, Colenso- straat 4, uitgaande van de Haagse afdelingen van de Nederlandse Kinderbond en de Neder landse Vereniging Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs, telde eind 1947 631 leden. De leeszaal werd 3384 malen bezocht, nl. 2 056 maal door jongens en 1328 maal door meisjes. Uitgeleend werden 23 805 boeken. De uitleenbibliotheek be zat 4 283 boeken. Het nadelige saldo bedroeg f 25,23. Haags Instituut voor Volksontwikkeling, secretariaat: Molenstraat 20. Het ledental steeg in 1947 met 62 pCt., nl. van 5144 tot 8 318. Buitengewoon lid waren op 31 December 1947 40 organisaties met in totaal 9 581 leden. De groep „Natuurvrienden” organiseerde vele excursies, alsmede deelneming door H.I.V.O.- leden aan zomerkampen en weekendkampen. De nieuwe groep „Volksdans en -zang” begon met 52 deelnemers. Het cursus- en clubwerk verheugde zich in een steeds groeiende belangstelling. Diverse le zingen werden georganiseerd. Samen met de Haagse Bestuurdersbond en de Dr.-Wiardi- Beckmanstichting werd een avondschool voor Algemene Kennis (A.V.A.K.) gesticht. Een bij zonder succes boekte de Balletgroep. Opgericht werd een Bridge club. Er werden 38 goed be zochte Zondagochtendbijeenkomsten gehouden met film, dans, voordracht, opera, concert, ca baret, ballet enz. Voorts hadden 24 grote bijeen komsten plaats met concerten, toneel, daas, opera, film, hersengymnastiek enz. Een tweetal tentoonstellingen werd georganiseerd. Het subsidie bedroeg f 5.000,De rekening sloot met een nadelig saldo groot f 247, Dr. W. de Vletter geschreven en geregisseerd toneelstukje werd 8 maal opgevoerd. De rekening sloot met een nadelig saldo groot f 2.889,84. Haagse Jeugd-Actie, secretariaat Lijnbaan 32. Voor het behartigen van haar voornaamste taak, het binden en gunstig beïnvloeden van de ongeorganiseerde jeugd, kreeg de Haagse Jeugd- Actie krachtige financiële steun van Gemeente wege. Het subsidie bedroeg f 8.750,/Ten be hoeve van de jeugdzorginstellingen stelde de Gemeente f 45.000,ter beschikking, ten behoe ve van de jeugdorganisaties f 25.000,—. In de tweede zeer belangrijke behoefte, nl. die aan ge bouwen en localiteiten, werd evenwel nog niet voorzien. Het aantal bij de sectie „Georganiseerde jeugd” aangesloten organisaties steeg in het verslagjaar van 18 tot 24. Er werd een dagelijks bestuur van 7 leden gekozen. Bijzondere activi teiten waren de viering van de Bevrijdingsdag op het Binnenhof, de samenstelling van een groot felicitatieboek ter gelegenheid van de ge boorte van Prinses Marijke en de Jeugdweek in April. Met het Haags Vacantie-comité werd in menig opzicht vruchtdragend samengewerkt. De sectie „Vrije jeugd” kreeg kosteloos recht van toegang tot de terreinen „Meer en Bos” en „Overvoorde” vanwege de directie van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en tot het terrein van de Duinwaterleiding aan de Pompstations weg vanwege de directie van het Duin waterleidingbedrijf. In de Paas-, zomer en Kerstvacanties werd met belangeloze mede werking van de directie van het City-concern in het Flora-theater een aantal jeugdfilmvoor- stellingen gegeven. In Augustus hadden groepen kinderen uit de clubtehuizen kosteloos toegang tot de filmvoorstellingen in het Museum voor het Onderwijs. Vanwege de sectie „Kinderbescherming” kwam een Stichting voor Gezinsvoogdij en Pa tronage tot stand, waarin 5 betrokken vereni gingen samenwerken. Voorbereidingen werden getroffen voor de totstandkoming van een tehuis voor gevaar lopende debiele meisjes. De sectie „Lager Onderwijs” vormde samen met de sectie „Voortgezet onderwijs” een Plan- commissie, waarin ook de Rijks- en Gemeente lijke inspecties van het onderwijs vertegenwoor digd werden. Deze commissie hield zich bezig met de volgende onderwerpen: kamperen in schoolverband, vrije-tijdbesteding der lagere- schooljeugd in de vacanties, na schoolse bezig heid der jeugd en de mogelijkheid tot het stich ten van een Haags Vacantiecentrum. De vrije-tijdbesteding in de vacanties werd reeds in het verslagjaar georganiseerd. Op „Ockenburgh” werden gedurende een week dag- kampen gehouden voor 200 jongens (in samen Jeugdwerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 67