ip pi HOOFDSTUK XIV. 59 De werkzaamheden met betrekking tot het op meten en in tekening brengen van uit bouwkun dig of historisch oogpunt belangrijke gebouwen werden door de Dienst der Gemeentewerken in het verslagjaar voortgezet. Op 13 Januari 1947 besloot de Gemeenteraad tot de aankoop van stalen steigers ten behoeve van de verdere restauratie van de St. Jacobs- toren, alsmede tot het doen instellen van een onderzoek naar de oorzaak van de scheurvor ming, die de toren ondermijnt. Tussen de jaren 1941 en 1947 is de restauratie reeds gevorderd tot op 16 meter hoogte, van de begane grond af. Bij besluit van 18 Augustus 1947 stelde de Ge meenteraad een bedrag van f 2.218,beschik baar ten behoeve van de restauratie van het pand Dunne Bierkade 18. Met dit werk is in het verslagjaar nog geen begin gemaakt. secretariaat: Stadhuis, kamer 6. Het Haags Werkcomité Vacantie 1946 zette in 1947 zijn werkzaamheden voort onder de naam Haags Vacantie-Comité. Tot ere-voorzitter werd benoemd de Wethouder van Sociale Zaken, de heer C. H. P. W. van den Oever. Behalve de in het verslag 1946 vermelde orga nisaties was ook de afdeling ’s-Gravenhage van de Nederlandse Reisvereniging (door de heer P. Mejjburg) in het Bestuur vertegenwoordigd. De twee „Vacantieweken” begonnen op 2 Augustus met een openingsfeest in het West- broekpark (7 500 bezoekers). Verdere evenemen ten waren de Residentie-zangavond (8 000 be zoekers), het Politieruiter feest (15 000 toeschou wers), het Concert door het Residentie-orkest (6 000 bezoekers), de jeugdfilmvoorstellingen in samenwerking met de Haagse Jeugd-Actie (5 000 toeschouwers), de jeugdtoneelvoorstellingen in de open lucht (16 000 toeschouwers), het ~Va- cantievuurwerk te Seheveningen (100 000 be zoekers), enige muziekuitvoeringen in de open lucht (15000 toehoorders), het wielereriterium (12 000 toeschouwers) ;de cijfers geven het door verantwoorde schatting vastgestelde aantal be zoekers of toeschouwers aan. De zwem-, handbal-, korfbal-, en athletiek wedstrijden trokken duizenden belangstellen den. Ruim 600 Limburgse mijnwerkers waren gedurende enige dagen de gasten van het Co mité, als dank voor het in de afgelopen barre winter gepresteerde. Hun intocht in de stad werd tot een triomf. In het openluchttheater Zuiderpark werd een voordrachtsavond gehou den voor een „uitverkocht huis”. 25 000 personen bezochten in Juni de 3 door het Haags Vacantie- Comité georganiseerde concerten van het Resi- dentie-orkest. De „vacantiecourant” wrerd in 140 000 exemplaren gratis verspreid. Op de va- eantieprijsvraag kwamen 15000 oplossingen bin nen; 700 personen wonnen een prijs. Voor de excursies naar de Gemeentelijke bedrijven be stond grote belangstelling. Enige honderden personen namen deel aan de boottocht om het eiland IJsselmonde. De tentoonstelling „Zee macht”, die in overleg met het comité in de va cantieweken werd gehouden, en de walvisvaart- tentoonstelling trokken 60 000 bezoekers. In totaal hebben meer dan 250000 personen bun voordeel met het vacantieprogramma ge daan. De uitgaven werden door de inkomsten gedekt. Een overzicht van kerkelijke gemeenten, het aantal leraren of geestelijken en het aantal kerkgebouwen van elk dier gemeenten op 31 December 1947 wordt hierna aangetroffen. De wederinstelling van de Welstandscommis sie na de bevrijding werd bij Raadsbesluiten van 6 Mei 1947 voor een jaar verlengd. In aansluiting hierop heeft het Gemeentebe stuur de Regeling inzake de toepassing van de Welstandsbepaling der Bouw- en Woonverorde ning voor 's-Gravenhage eveneens voor een jaar verlengd, met ingang van 7 Mei 1947. In Kerkelijke gemeenten. 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 Monumentenzorg. 12 12 l) Bovendien 1 tjjdeUjke predikant. i 2 Per kerkelijke gemeente. 1 1 Per kerk genootschap. 1 1 1 1 2 Haags Vacantie-Comité, 1 3 i 2 1 3 1 2 11 d bO EREDIENSTEN. Kerkelijke gemeenten. Anglikaanse Gemeente. Baptiste Gemeente Baptiste Gemeente ’s-Gravenhage-Oost Christelijke Geref. Kerk ’s-Gravenhage-Centrum Christelijke Geref. Kerk ’s-Gravenhage-West Christengemeenschap Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma Doopsgezinde Gemeente Ev.-Lutherse Gemeente First Church of Christ. Scientist Geref. Gemeente ’s-Gravenhage Seheveningen Transporteren Zorg voor Stadsschoon. 1 1 1 1 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 69