4 I 'l HOOFDSTUK XV. •sS I g r 6 c 2 111 1 19 60 15 33 10 50 6 2 344 man; 101 899 =5 LANDSVERDEDIGING. Inschrijving en keuring. Lichting 1944. Zoals reeds in het verslag over het jaar 1946 werd vermeld, is de inschrijving der lichting 1944, in afwijking van het daaromtrent voor andere lichtingen bepaalde, ook na de door de Minister van Oorlog vastgestelde datum van inschrijving 1 November 1946 geopend ge bleven. In verband hiermede zijn in 1947 nog 14 personen voor deze lichting ingeschreven, zodat het totaal der ingeschrevenen op 31 December 1947 tot 4 046 was gestegen. De keuring van deze lichting, welke bij 2 In- delingsraden heeft plaats gehad, nam een aan vang op 8 Januari en werd beëindigd onder scheidenlijk op 8 en 12 Mei 1947. Wegens moei lijkheden in de brandstoffenvoorziening van het gebouw Amicitia”, alwaar een der Indelings- raden zitting hield, moest de keuring in dit ge bouw van 20 Februari tot en met 14 Maart wor den onderbroken. Ten einde de hierdoor ontstane achterstand te kunnen inhalen, werd in het tijd vak van 18 tot en met 29 April een aantal keu- ringspliehtigen door een der Indelingsraden te Rotterdam gekeurd. Van de 4 046 ingeschreven personen werden: 1. goedgekeurd 2. tijdelijk ongeschikt verklaard 3. voorgoed ongeschikt verklaard 4. met geldige redenen niet ge keurd wegens: o vrijwillige dienstneming b beoefening buitenlandse zee vaart of visserij c verblijf buitenslands d bekleden van of opleiding tot een geestelijk of gods- dieiistig-menslievend ambt verbluf in een tuchtschool, gevangenis, rijkswerkinrich- ting enz. f tijdelijke ontzegging van het recht tot het dienen bij de gewapende macht g internering als politiek de linquent h uitsluiting van de dienst i overlijden 5. niet gekeurd wegens onwettige redenen (overtreding, waarvan proces verbaal is opgemaakt) 6. niet gekeurd wegens andere re denen (personen zonder bekende verblijfplaats, achteraf als ver mist aangemerkten, ten onrech te ingeschrevenen e.d.) I J* r" i Kerkeljjke gemeenten. Transport 12 11 23 14 3 2 1 1 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 450 1 1 2 2 4 110 99 99 78 78 230 230 99 99 i i i i 1 1 i i i j» I) Bovendien 10 godsdienstonderwijzers. J) Bovendien 4 kapellen. Bovendien 2 godsdienstonderwijzers. Bovendien 8 kapellen. 5) Bovendien 2 voorlezers en 1 onderwijzer. Bovendien 16 kapellen. t) Bovendien 1 kapel. Totaal 43 kerkelijke gemeenten, behorende tot 28 kerkge nootschappen Per kerkelijke gemeente. 4 9 2 5 1 4 Per kerk genootschap. 3 4 44 18 1 1 4 s 1 10 3 1 10 1 24 Geref. Kerk s-Gravenhage-Oost. Geref. Kerk ’s-Gravenhage-West Geref. Kerk ’s-Gravenhage-Zuid. Geref. Kerk Scheveningen. Geref. Kerk ’s-Gravenbage- Loosduinen Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) ’s-Gravenhage-Oost Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) ’s-Gravenhage-West Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) ’s-Gravenhage-Zuid Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O.) Seheveningen Geref. Kerk (onderh. art. 31 K.O ’s-Gravenhage-Loosduinen Geref. Kerk in Hersteld Verband Hersteld-Apostolische Zendings kerk Katholiek-Apostolische Gemeente Ned.-Herv. Gem. ’s-Gravenhage Ned.-Herv. Gem. Scheveningen Ned.-Herv. Gem. Loosduinen Dninoordkerk Duits-Evang. Gemeente Waals-Her vormde Ned.-Israël. Gemeente Ned. Portugees-lsraël. Gemeente Oud-Baptiste Gemeente (Ned. Gem. der Intern. Unie) Oud-Bisschoppelijke Cleresy (Oud Kath. Gemeente) Oud-Gereformeerde Gemeente ’s-Gravenhage-Centrum Oud-Gereformeerde Gemeente Scheveningen Rem.-Gereformeerde Gemeente Rooms-Kath. Gemeente ’s-Grav. (met Scheveningen) Rooms-Kath. Gemeente Loosduinen Russisch-Orthodoxe Gemeente Vrije Evangelische Gemeente Vrije Katholieke Kerk 3 4 32 6 3) 2 2 1 1 1 s) 10 2) d 2 114 1. DIENSTPLICHT. i i 23 a '53 a 5 SiS ScS'Sil ëfeS §sg '4 'Hli 11 12 3 1 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 70