f rijkswerkinrich- 9 44 h i 5. 1 6. 12 Totaal Lichting 1949. 62 2 645 38 13 7 Ontslag. Aan 461 alhier wonende personen is wegens lichaamsgebreken een ontslagbewijs uitgereikt. In 243 gevallen zijn aan daarvoor in aanmer king komende personen kennisgevingen toege zonden, betreffende uitsluiting van de dienst, op grond van artikel 23, 1 a der dienstplichtwet (oude nuimmering). 1. 2. 3. 4. d e Bij brief van 18 Augustus 1947 verzocht de Minister van Oorlog over te gaan tot inschrij ving van de lichting 1949. Hiervoor kwamen in aanmerking de mannelijke personen, geboren in 1929. die op 1 September 1947 in het bevolkings register waren opgenomen, benevens zij, die ten onrechte niet voor een der lichtingen 1945 tot en met 1948 waren ingeschreven. Het totaal aantal van voor deze lichting ingeschreven personen bedroeg 3 882. De keuring, welke op 21 October is aangevan gen en bij het einde van het verslagjaar nog niet was afgelopen, geschiedde door slechts één Indelingsraad, nl. die, welke zitting hield in het voormalig schoolgebouw Falckstraat 11 b. De inkrimping van het aantal Indelingsraden over het gehele land werd hun aantal van 25 tot 12 teruggebracht werd mogelijk geacht, door dat de achterstand, welke ten aanzien van de De door de Gemeente in 1947 ten behoeve van de keuring van ingeschrevenen voor de dienst plicht gemaakte kosten bedroegen f 11.671,32. In de loop van het verslagjaar heeft de Minis ter van Oorlog medegedeeld, dat een regeling is getroffen, op grond waarvan aan de desbe treffende gemeenten een tegemoetkoming kan worden verstrekt inzake de in de jaren 1946, 1947 en 1948 in dit opzicht betaalde kosten. In verband hiermede mag worden verwacht, dat althans een belangrijk deel hiervan evenals van het over 1946 reeds aan het Rijk gedeclareerde bedrag van f 19.537,12 (zie vorig verslag) zal worden vergoed. 3 777 man. i Voor deze lichting moesten, wegens het ont breken van de nodige gegevens, 440 onderzoeken worden ingesteld naar de redenen, waarom in geschrevenen niet aan de hun toegezonden op roeping tot keuring hadden voldaan. inschrijving voor de dienstplicht door de oorlog is veroorzaakt, wras ingelopen. Voortaan zal dus, evenals vóór 1940, weer kunnen worden vol staan met de inschrijving en keuring van één lichting per jaar. Van de 3 777 voor deze lichting ingeschreven personen werden: goedgekeurd tijdelijk ongeschikt verklaard voorgoed ongeschikt verklaard met geldige redenen niet ge keurd wegens: overlijden vrijwillige dienstneming beoefening buitenlandse zee vaart of -visserij verblijf buitenslands het bekleden van of wegens opleiding tot een geestelijk of godsdienstig menslievend ambt verblijf in tuchtschool, ge vangenis, ting enz. tijdelijke ontzegging om bij de gewapende macht te dienen verblijf in een inrichting voor politieke delinquenten uitsluiting van de dienst niet gekeurd wegens ongeldige redenen en te wiens aanzien proces verbaal is opgemaakt niet gekeurd wegens onbekende redenen In 2 233 gevallen zijn, veelal na ingesteld on derzoek, de Ministers van Oorlog of Marine van advies gediend betreffende het verlenen van uitstel van eerste oefening of van vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke onmisbaarheid of wegens aanwe zigheid van een bijzonder geval. 2 219 man; 116 655 Ten behoeve van de vrijwillige dienstneming en voor bevordering werden 1 938 zg. bewijzen van goed gedrag, evenzoveel bewijzen betref fende de burgerlijke staat en 1 973 bewijzen van Nederlanderschap uitgereikt. In 1456 gevallen is overgegaan tot legalisatie van handtekenin gen, voorkomende op verklaringen betreffende militaire dienst. Tevens zijn 7 bewijzen van goed gedrag opgemaakt ten behoeve van het Fonds voor oud-militairen. In 710 gevallen zijn bewijzen betreffende de verhouding tot de dienstplicht afgegeven of ambtebjke inlichtingen hieromtrent verstrekt. 6 g 99 99 99 10 a b c Kosten keuring. Uitstel van eerste oefening of vrijstelling. Afgifte van zg. bewijzen van goed gedrag, bewijzen van Nederlanderschap enz. en legalisatie van hand tekeningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 72